Primăria Băile Herculane

  
  
  

CARIERE

R O M Â N I A

JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN

ORAŞUL BĂILE HERCULANE

P R I M Ă R I A

9858/26.04.2022

 

ANUNŢ CONCURS

privind ocuparea unei functiei publice de executie  vacanta 

 

            Primăria oraşului Băile Herculane organizează concurs în data de 26.05.2022  pentru ocuparea unei functii publice de executie vacanta de inspector, clasa I, grad asistent din  cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Baile Herculane, după cum urmează:

 • Compartiment Contabilitate si probleme de invatamant, casierie – studii superioare –

1 post

CONDIŢII DE DESFĂŞURARE

PROBA SCRISĂ

INTERVIU CANDIDAT ADMIS

DATA

26.05.2022

31.05.2022

ORA

10,00

10,00

LOCUL

Primăria oraşului

Băile Herculane ( sala de sedinte)

Primăria oraşului

 Băile Herculane( sala de sedinte)

 

Candidatii vor depune dosarele de concurs in termen de 20 de zile calendaristice de la data publicarii anuntului pe site-ul Primariei orasului Baile Herculane, respectiv intre 26.04.2022 – 16.05.2022, ora 8,00 – 16,00 de luni pana joi si ora 8,00 – 13,30 –vineri.

Conditii generale de participare la concurs:

Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de art. 465 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ :

 1. a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 4. d) are capacitate deplină de exerciţiu;

      e) este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;

 1. f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea

funcţiei publice;

 1. g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;
 2. h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
 3. i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;
 4. j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
 5. k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

Conditii specifice de participare la concurs

 • studii universitare de licenta absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta
 • Vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice : - 1 an

DOSARUL DE CONCURS (dosar din carton cu șină) va conţine în mod obligatoriu:

 

 1. a) formularul de înscriere
 2. b) curriculum vitae, modelul comun european;
 3. c) copia actului de identitate;
 4. d) copia certificatului de căsătorie, după caz;
 5. e) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
 6. f) copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz;
 7. g) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
 8. h) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
 9. i) cazierul judiciar;
 10. j) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifica.

.Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Bibiografia si relaţii suplimentare se pot obţine zilnic între ora 8,00 – 16,00 de luni pana joi si ora 8,00 – 13,30 –vineri, la  sediul Primariei orasului Baile Herculane, str, M. Eminescu nr. 10, - Compartimentul Resurse Umane, Salarizare si arhivarea documentelor – persoana de contact Puie Monica – consilier  superior, telefon  0255/560439, e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. sau de pe site-ul institutiei http:/primaria-baileherculane.ro.

 


R O M Â N I A

JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN

ORAŞUL BĂILE HERCULANE

P R I M Ă R I A

8186/17.03.2022

 

ANUNŢ CONCURS

privind ocuparea unei functiei publice de conducere  vacanta 

 

            Primăria oraşului Băile Herculane organizează concurs în data de 18.04.2022  pentru ocuparea unei functii publice de conducere vacanta de Arhitect Sef gradul II din  cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Baile Herculane, Serviciul Urbanism si Amenajarea Teritoriului, după cum urmează:

CONDIŢII DE DESFĂŞURARE

PROBA SCRISĂ

INTERVIU CANDIDAT ADMIS

DATA

18.04.2022

21.04.2022

ORA

10,00

10,00

LOCUL

Primăria oraşului

Băile Herculane ( sala de sedinte)

Primăria oraşului

 Băile Herculane( sala de sedinte)

Candidatii vor depune dosarele de concurs in termen de 20 de zile calendaristice de la data publicarii anuntului pe site-ul Primariei orasului Baile Herculane, respectiv intre 17.03.2022 – 05.04.2022, ora 8,00 – 16,00 de luni pana joi si ora 8,00 – 13,30 –vineri.

Conditii generale de participare la concurs:

Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de art. 465 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ :

 1. a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 4. d) are capacitate deplină de exerciţiu;

      e) este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;

 1. f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea

funcţiei publice;

 1. g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;
 2. h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
 3. i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;
 4. j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
 5. k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

Conditii specifice de participare la concurs

- studii de arhitect diplomat, urbanist diplomat, sau de conductor arhitect, precum si de de inginer în domeniul construcţiilor sau inginer cu specialitatea inginerie economica in constructii, absolventi ai cursurilor de formare profesionala continua de specialitate in domeniul amenajarii teritoriului, urbanismului si autorizarii contructiilor, in conformitate cu prevederile art. 36^1 lit.b din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul,cu modificările şi completările ulterioare,

- vechime în specialitatea studiilor absolvite: minimum 5 ani

-  în situaţia în care la concursurile organizate pentru ocuparea funcţiei de arhitect-şef de la nivelul oraşelor şi comunelor nu se prezintă persoane care să îndeplinească condiţiile de vechime în specialitatea studiilor prevăzute la art. 468 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, se pot stabili condiţii pentru participarea la concurs şi a persoanelor care îndeplinesc condiţiile de vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei de arhitect-şef de minimum 3 ani;

DOSARUL DE CONCURS (dosar din carton cu șină) va conţine în mod obligatoriu:

 

 1. a) formularul de înscriere
 2. b) curriculum vitae, modelul comun european;
 3. c) copia actului de identitate;
 4. d) copia certificatului de căsătorie, după caz;
 5. e) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
 6. f) copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz;
 7. g) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
 8. h) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
 9. i) cazierul judiciar;
 10. j) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifica.

.Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Bibiografia si relaţii suplimentare se pot obţine zilnic între ora 8,00 – 16,00 de luni pana joi si ora 8,00 – 13,30 –vineri, la  sediul Primariei orasului Baile Herculane, str, M. Eminescu nr. 10, - Compartimentul Resurse Umane, Salarizare si arhivarea documentelor – persoana de contact Puie Monica – consilier  superior, telefon  0255/560439, e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. sau de pe site-ul institutiei http:/primaria-baileherculane.ro.

 

 

BIBLIOGRAFIE / TEMATICA

  

 1. . Constitutia Romaniei, republicată.

2.Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

 1. Ordonanța Guvernului nr.137/2000, republicată, privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, cu modificările și completările ulterioare.
 2. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 3. Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  6. Ordinul nr.839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  7. Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;
  8. Ordinul nr.233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism, cu modificările şi completările ulterioare;
  9. Hotărârea nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată cu modifcările şi completările ulterioare;
  10. Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modifcările şi completările ulterioare;
  11. Hotărârea nr.343/2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare;
  12. Hotărârea nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;
  13. Legea nr.7/1996 cadastrului şi a publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
  14. Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  15. Ordonanţa Guvernului nr.43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  16. Hotărârea nr.925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Ordin nr. M.30/1995 pentru aprobarea Precizărilor privind avizarea documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului, precum şi a documentaţiilor tehnice pentru autorizarea executării construcţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
  18.Ordonanţa nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

ATRIBUTIILE POSTULUI

 1. Face propuneri în vederea organizării de concursuri pentru proiecte de urbanism de importanţă deosebită.
 2. Prezintă primarului rapoarte şi informări privind activitatea urbanistică şi de amenajarea teritoriului,in vederea informarii Consiliului Local, la solicitarea acestuia.
 3. Informează Consiliul local la solicitarea primarului despre măsurile ce trebuie luate pentru materializarea proiectelor de urbanism.
 4. Face propuneri pentru emiterea dispoziţiilor primarului în probleme specifice activităţii.
 5. Semnează Certificate de urbanism, Autorizaţii de construire şi Autorizaţii de demolare.
 6. Aduce la cunoştinţa subordonaţilor legislaţia specifică activităţii pe care o desfăşoară.
 7. Aprobă propunerile pentru participarea la cursurile de perfecţionare a subordonaţilor.
 8. Susţine proiectele de Hotărâri în faţa comisiilor de specialitate şi răspunde la interpelări.
 9. Participă la şedinţele Consiliului local la solicitarea Primarului, unde prezintă materialele legate de

domeniul de activitate.

 1. Primeşte şi repartizează corespondenţa şi urmăreşte soluţionarea acesteia în termenul legal si dispoziţii ale Primarului.
 2. Raspunde de pastrarea secretului de serviciu, precum si de pastrarea secretului datelor si informatiilor cu caracter confidential detinute sau la care are acces ca urmare a executarii atributiilor de serviciu;
 3. Raspunde de realizarea la timp a atributiilor ce-i revin, conform prevederilor legale, programelor

aprobate sau dispuse de conducerea institutiei;

13.Propune norme si metode de imbunatatire a derularii activitatii serviciului;

 1. Respecta si aplica legislatia in vigoare.

15.Intocmeste fisa postului salariatilor din subordine.

 

In domeniul urbanismului si amenajarii teritoriului:

 1. Supravegheaza aplicarea prevederilor Planului de Urbanism General si ale Regulamentului local de

urbanism precum si Planurile de Urbanism Zonale aprobate.

 1. Coordoneaza receptia constructiilor autorizate conform legii in vederea stabilirii valorii impozabile

si regularizarii taxelor de autorizare.

 1. Analizeaza sesizarile cetatenilor, agentilor economici si institutiilor privind problemele legate de

dezvoltarea urbanistica a localitatii.

 1. Analizeaza si repartizeaza spre executare autorizatii de racorduri de orice fel.
 2. Propune nominal proiectele de urbanism necesare teritoriului administrativ al orasului.
 3. Urmăreşte starea construcţiilor, monumentelor de arhitectură şi a zonelor de rezervaţii şi protecţie de arhitectură.
 4. Semneaza certificate de urbanism pentru: evidenţieri, dezmembrări, certificare intravilan, nomenclatură stradală, adresă, pentru întocmirea de documentaţii de urbanism.

12.Propune modalităţi de rezolvare la sesizările cetăţenilor referitoare la problemele de urbanism şi amenajarea teritoriului.

 1. Întocmeşte referate şi face propuneri pentru emiterea dispoziţiilor primarului în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului.
 2. Asigură arhivarea actelor care le instrumentează.

10.Asigură informarea cetăţenilor şi dă relaţii acestora cu privire la problemele de urbanism şi

amenajarea teritoriului.

 1. Eliberează Autorizaţii de construire pentru:

-  lucrări de construire, reconstruire, modificare, extindere sau reparare a clădirilor de orice fel;

- lucrări de construire, reparare, protejare, restaurare, conservare, precum şi orice alte lucrări,indiferent de valoarea lor, ce urmează a fi efectuate la construcţii reprezentând monumente şi ansambluri istorice, arheologice, de arhitectură, artă sau cultură, inclusiv cele din zonele lor de protecţie;

-lucrări de construire, reconstruire, modificare, extindere sau reparare privind căi de comunicaţie,dotări tehnico-edilitare subterane şi aeriene, împrejmuiri şi mobilier urban, amenajări de

spaţii verzi, parcuri, pieţe şi celelalte lucrări de amenajare a spaţiilor publice;

-foraje şi excavări necesare studiilor geotehnice şi ridicărilor topografice, exploatări de cariere,balastiere, sonde de gaze şi petrol, precum şi alte exploatări;

- construcţii provizorii de şantier necesare execuţiei lucrărilor de bază, dacă nu au fost autorizate odată cu acestea;

- organizarea de tabere de corturi, căsuţe sau de rulote;

- lucrări cu caracter provizoriu: tonete, cabine, spaţii de expunere situate pe căile şi în spaţiile publice, corpuri şi panouri de afişaj, firme şi reclame.

 1. Eliberează autorizaţii de desfiinţare şi certificate de urbanism pentru lucrările menţionate mai sus.
 2. Eliberează avize către Consiliul Judeţean privind lucrările care se realizează pe terenuri care

depasesc limita unei unitati administrativ-teritoriale, sau investiţii care se aprobă de către Guvern cu

excepţia lucrărilor de foraje şi excavări necesare studiilor geotehnice şi ridicărilor topografice,

exploatări de cariere, balastiere, sonde de gaze şi petrol precum şi alte exploatări.

 1. Elibereaza avize de oportunitate in vederea elaborarii planurilor urbanistic zonale;
 2. Aduce la cunoştinţa persoanelor interesate autorizaţiile eliberate.
 3. Propune studii de amenajarea teritoriului, urmand aplicarea acestora dupa aprobarea autoritatilor

locale.

 

In domeniul disciplinei in constructii:

 1. Verifica prin personalul specializat lucrarile de construire, reconstruire, modificare, extindere si

reparare a cladirilor aflate in curs de executie , inclusiv a imprejmuirilor.

 1. Verifica prin personalul specializat lucrarile executate fara autorizatie de construire sau realizate cu

incalcarea prevederilor acesteia.

 1. Verifica prin personalul specializat lucrarile cu caracter provizoriu: chioscuri, tonete, cabine, spatii

de afisaj, firme si reclame.

 1. Verifica prin personalul specializat constructiile si amenajarile provizorii de santier necesare lucrarilor de baza , daca nu au fost autorizate odata cu acestea.
 2. Rezolvă sesizările cetăţenilor referitore la probleme de autorizări şi disciplină în construcţii.
 3. Asigură respectarea disciplinei în construcţii.
 4. Semneaza, când este cazul, procesele verbale de contravenţie conform legii. constatate şi modul de soluţionare.
 5. Ţine evidenţa actelor ce le instrumentează: certificate de urbanism, autorizaţii de construire desfiinţare, procese verbale la terminarea lucrărilor şi proceselor verbale de constatare a contravenţiilor.
 6. Asigură arhivarea actelor pe care le instrumentează.
 7. Transmite Serviciului Economic, Serviciului Impozite şi Taxe Locale, listele cu procesele verbale de receptie la terminarea lucrarilor.

11.Initiaza, coordoneaza din punct de vedere tehnic elaborarea,avizeaza si propune spre aprobare startegiile de dezvoltare teritoriala urbane ,precum si documentatile de amenajare a teritoriului si de urbanism

 1. Convoaca si asigura dezbaterea lucrarilor Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si urbanism

13.Urmareste punerea in aplicare a strategiilor de dezvoltare urbana si a politicilor urbane

 1. Asigura gestionarea ,evidenta si actualizarea documentatilor de urbanism

15.Transmite periodic Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene sirtuatile cu privire la evidenta si actualizarea documentatilor de urbanism

 1. Organizeaza si coordoneaza constituirea si dezvoltarea bancilor/bazelor de date urbane.

 


 

R O M Â N I A
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
ORAŞUL BĂILE HERCULANE
P R I M Ă R I A
NR. 7.714/07.03.2022

ANUNŢ CONCURS

privind ocuparea unei functiei publice de executie vacanta

 

Primăria oraşului Băile Herculane organizează concurs în data de 07.04.2022 pentru ocuparea
unei functii publice de executie vacanta de inpector, clasa I, grad asistent din cadrul aparatului de
specialitate al primarului orasului Baile Herculane, după cum urmează:
- Compartiment Contabilitate si probleme de invatamant, casierie – studii superioare –
1 post
CONDIŢII DE
DESFĂŞURARE

PROBA SCRISĂ INTERVIU CANDIDAT ADMIS

DATA 07.04.2022 12.04.2022
ORA 10,00 10,00
LOCUL Primăria oraşului
Băile Herculane ( sala de sedinte)

Primăria oraşului
Băile Herculane( sala de sedinte)

Candidatii vor depune dosarele de concurs in termen de 20 de zile calendaristice de la
data publicarii anuntului pe site-ul Primariei orasului Baile Herculane, respectiv intre
07.03.2022 – 28.03.2022, ora 8,00 – 16,00 de luni pana joi si ora 8,00 – 13,30 –vineri.
Conditii generale de participare la concurs:
Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de art. 465 din OUG nr. 57/2019
privind Codul Administrativ :
a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
   e) este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie publică. Atestarea
stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie,
respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităţilor specializate acreditate
în condiţiile legii;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea
funcţiei publice;
g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;
h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului
sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea
justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu

exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-
condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori
activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile
legii;
j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă
pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de
legislaţia specifică.
Conditii specifice de participare la concurs
- studii universitare de licenta absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta
- Vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice : - 1 an
DOSARUL DE CONCURS (dosar din carton cu șină) va conţine în mod obligatoriu:
a) formularul de înscriere
b) curriculum vitae, modelul comun european;
c) copia actului de identitate;
d) copia certificatului de căsătorie, după caz;
e) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor
specializări şi perfecţionări;
f) copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice,
management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz;
g) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată,
care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei
publice;
h) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni
anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
i) cazierul judiciar;
j) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de
înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al
acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifica.
.Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi
calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.
Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de
documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei
de concurs.
Bibiografia si relaţii suplimentare se pot obţine zilnic între ora 8,00 – 16,00 de luni pana joi
si ora 8,00 – 13,30 –vineri, la sediul Primariei orasului Baile Herculane, str, M. Eminescu nr. 10, -
Compartimentul Resurse Umane, Salarizare si arhivarea documentelor – persoana de contact Puie
Monica – consilier superior, telefon 0255/560439, e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. sau de pe site-ul
institutiei http:/primaria-baileherculane.ro.

PRIMAR,
MICLAU CRISTIAN

BIBLIOGRAFIE / TEMATICA

1. Constitutia Romaniei, republicată.
2. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
3. Ordonanța Guvernului nr.137/2000, republicată, privind prevenirea și sancționarea tuturor
formelor de discriminare, cu modificările și completările ulterioare.
4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
5. Legea contabilităţii nr. 82/1991, (republicată), cu modificările şi completările ulterioare.
6. Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1.917/2005 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi
pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările
ulterioare.
7. Ordinul nr. 494/2021 privind transmiterea situaţiilor financiare trimestriale centralizate
întocmite de instituţiile publice şi pentru modificarea şi completarea unor ordine ale ministrului
finanţelor publice în domeniul contabilităţii instituţiilor publice, cu modificările şi completările
ulterioare.
8. Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 2.861/2009 pentru aprobarea Normelor privind
organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor
proprii, cu modificările şi completările ulterioare.
9. Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice,
precum şi organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi
completările ulterioare.
10. Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare.
11. Hotararea nr. 714/2018 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi
instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării în
interesul serviciului, cu modificările şi completările ulterioare.

 


R O M Â N I A

JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN

PRIMĂRIA

COMISIA DE CONCURS

Nr.6.780/14.02.2022

  

REZULTATE  FINALE

 privind rezultatul concursului din data din data de 11.02.2022, la examenul de promovare în grad profesional,

din  cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Băile Herculane

 

Nr. Crt.

NR. DE INREGISTRARE AL DOSARULUI DE CONCURS

Punctaj

 proba scrisă

Punctaj 

interviu

Punctaj

final

Rezultatul final

1.

5.536/17.01.2022

80,65

      100

180,65

ADMIS

*Numele si prenumele candidaților în ordine descrescătoare a punctajului final.


ROMANIA

JUDETUL CARAS SEVERIN

PRIMARIA BAILE HERCULANE

COMISIA DE CONCURS

­­­­­­­­­­­­­­­­­­6742/11.02.2022

 

REZULTATE  PROBA SCRISA

  la examenul de promovare în grad profesional, din  cadrul aparatului de specialitate al primarului

orașului Băile Herculane, din data de 11.02.2022

 

Nr.crt.

NR. DE INREGISTRARE AL DOSARULUI DE CONCURS

PUNCTAJ

ADMIS/ RESPINS

1.

5.536/17.01.2022

80,65

ADMIS

 

Contestațiile se poate depune la Compartimentul Resurse Umane,salarizare și arhivarea documentelor în 24 de ore de la afișare.

Candidații declarați admiși se vor prezenta la INTERVIU  la sediul Primăriei orașului Băile Herculane cu pix albastru si cartea de identitate.

Afișat azi 11.02.2022,  ora 11,45


 ROMANIA

JUDETUL CARAS SEVERIN

PRIMARIA BAILE HERCULANE

COMISIA DE CONCURS

6745/11.02.2022

REZULTATE  INTERVIU

 La  interviul din data din data de 11.02.2022, ora 12,00 la examenul de promovare în grad profesional,

din  cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Băile Herculane

Nr.crt.

NR. DE INREGISTRARE AL DOSARULUI DE CONCURS

PUNCTAJ

ADMIS/ RESPINS

1.

5.536/17.01.2022

100

ADMIS

 

 

Candidații nemulțumiți pot depune contestație la Compartimentul Resurse Umane, în 24 de ore de la afișare .

Afișat azi: 11.02.2022, ora 13,00.


ROMANIA

JUDETUL CARAS SEVERIN

PRIMARIA BAILE HERCULANE

COMISIA DE CONCURS

Nr.6.767/11.02.2022

 

ANUNȚ

de selecție de recenzori pentru realizarea activităților aferente

recensământului populației și locuințelor runda 2021 în teritoriu

 

PRIMĂRIA ORAȘULUI BĂILE HERCULANE

ANGAJEAZĂ:

Un număr de 2 recenzori pentru colectarea datelor Recensământului populației și locuințelor din  orașul Băile Herculane

MODALITATEA DE ANGAJARE:

 • Contract de servicii

PERIOADA DE CONTRACTARE A SERVICIILOR:

 • Participarea la instruirea organizată de DJS Caraș-Severin: februarie-martie 2022
 • Colectarea datelor în teren: 14 martie – 15 mai 2022 (autorecenzarea asistata)

LOCUL DE DESFĂȘURARE A ACTIVITĂȚII

 • Pe teren, în limitele administrative ale localității Băile Herculane

CONDIȚII ANGAJARE:

 • Vârsta minimă de 18 ani împliniți la data selecției;
 • Minim studii medii absolvite (diplomă absolvent liceu)
 • Să dețină cunoștințe de utilizare a unei tablete
 • Să nu aibă cazier judiciar;
 • Abilitatea de a comunica într-o manieră civilizată; capacitatea de a stabili contacte inter-personale, de a fi cordial, plăcut, metodic şi riguros;
 • Să dispună de un telefon mobil pe care să-l utilizeze pentru comunicare;
 • Rezistenţă la stres şi lucru sub presiune;
 • În zonele cu populaţie de altă etnie decât cea română, cunoaşterea şi a limbii acelei etnii şi a specificului etniei respective reprezintă un avantaj în desfăşurarea muncii sale pe teren;

ATRIBUȚIILE RECENZORILOR

 CONDIȚII SPECIFICE

 • Muncă pe teren;
 • Disponibilitate de a lucra în medie de la 8 până la 12 ore pe zi (până la sfârşitul zilei);
 • Disponibilitate de a lucra în weekend (sâmbătă şi /sau duminică);