Primăria Băile Herculane

  
  
  

CARIERE

 

 

 


ROMANIA

JUDETUL CARAS SEVERIN

PRIMARIA BAILE HERCULANE

COMISIA DE  SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR

Nr.15.262/12.09.2023

 

 

Rezultatul contestatiei formulate  in urma etapei de selecţie a dosarelor depuse la concursul din data de 19.09.2023

pentru ocuparea unei functii publice de conducere vacanta

de Sef serviciu din  cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Baile Herculane

 

 

Avand in vedere prevederile art.63 si art. 64 alin.1  din HG nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, comisia de solutionare a contestatiilor intrunita in data de 12.09.2023, comunica urmatoarele rezultate:

Nr.crt.

NR. DE INREGISTRARE AL DOSARULUI DE CONCURS

REZULTATUL CONTESTATIEI LA SELECTIA DOSARELOR

MOTIVUL RESPINGERII DOSARULUI CANDIDATULUI

1.

14.456/22.08.2023

RESPINS

Din documentele depuse la dosar reiese ca nu sunt indeplinite conditiile prevazute de art. 465 alin. (1)  lit. f),  alin. (3) si art. 468 alin. (2 ) lit. a)  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare. De asemenea, in anuntul de participare la concurs nr.14.311/18.08.2023, nu a  fost prevazuta exceptia art. 465 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

Afisat azi  12.09.2023, ora 18,30 la sediul  si pe site-ul Primariei orasului Baile Herculane .


ROMANIA

JUDETUL CARAS SEVERIN

PRIMARIA BAILE HERCULANE

COMISIA DE CONCURS

Nr.15.157/11.09.2023

 

 

REZULTAT SELECTIE DOSARE

la  concursul  organizat in data de 19.09.2023

pentru ocuparea unei functii publice de conducere vacanta de sef serviciu

din cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Baile Herculane

 

 Avand in vedere prevederile art.50 si art. 67^1 din HG nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, comisia de concurs intrunita in data de 11.09.2023, dupa verificarea dosarelor a constatat urmatoarele :

Nr.crt.

NR. DE INREGISTRARE AL DOSARULUI DE CONCURS

REZULTAT

MOTIVUL RESPINGERII DOSARULUI CANDIDATULUI

1.

14.456/22.08.2023

RESPINS

Nu  sunt indeplinite  condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege, potrivit art. 465 alin.1 lit.”f”, alin.3 si art. 468 alin.2 lit.”a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.

2.

14.930/04.09.2023

ADMIS

 

3.

14.974/05.09.2023

ADMIS

 

 

Contestatiile se depun la Compartimentul Resurse Umane, salarizare si arhivarea documentelor in 24 de ore de la afisare, potrivit art.63 din HG nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare.

Candidatii  admisi se vor prezenta in data de 19.09.2023 ora 10,00 la sediul Primariei orasului Baile Herculane – Sala de sedinta, cu pix albastru si cartea de identitate.

Afisat azi  11.09.2023, ora 10,00.


ROMANIA

JUDETUL CARAS SEVERIN

PRIMARIA BAILE HERCULANE

14311/18.08.2023

 

ANUNŢ CONCURS

privind ocuparea unei funcției publice de conducere vacanța 

 

            Primăria oraşului Băile Herculane organizează concurs în data de 19.09.2023  pentru ocuparea unei functii publice de conducere vacanta de Sef Serviciu - 218157, Gradul I din  cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Baile Herculane, după cum urmează:

 • Serviciul Economic– studii superioare – 1 post

CONDIŢII DE DESFĂŞURARE

PROBA SCRISĂ

INTERVIU CANDIDAT ADMIS

DATA

19.09.2023

25.09.2023

ORA

10,00

10,00

LOCUL

Primăria oraşului

Băile Herculane ( sala de sedinte)

Primăria oraşului

 Băile Herculane( sala de sedinte)

 

Candidatii vor depune dosarele de concurs in termen de 20 de zile calendaristice de la data publicarii anuntului pe site-ul Primariei orasului Baile Herculane, respectiv intre 18.08.2023 – 06.09.2023, ora 8,00 – 16,00 de luni pana joi si ora 8,00 – 13,30 –vineri.

 Conditii generale de participare la concurs:

Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de art. 465 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ :

a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea

funcţiei publice;

g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;

h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;

i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;

j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;

k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

 

Conditii specifice de participare la concurs

 • studii universitare de licenta absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in stiinte economice ( Ramura de stiinta)
 • studii universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1 / 2011, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice : - 5 ani
 • Durata timp de munca : 8h/zi – 40h/saptamana

DOSARUL DE CONCURS  va conţine în mod obligatoriu:

a) formularul de înscriere

b) curriculum vitae, modelul comun european;

c) copia actului de identitate;

d) copia certificatului de căsătorie, după caz;

e) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

f) copie a diplomei de master în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice sau diploma echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

g) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

h) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

i) cazierul judiciar

j) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifica.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Bibiografia si relaţii suplimentare se pot obţine zilnic între ora 8,00 – 16,00 de luni pana joi si ora 8,00 – 13,30 –vineri, la  sediul Primariei orasului Baile Herculane, str, M. Eminescu nr. 10, - Compartimentul Resurse Umane, Salarizare si arhivarea documentelor – persoana de contact Puie Monica – consilier  superior, telefon  0255/560439, e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. sau de pe site-ul institutiei http:/primaria-baileherculane.ro.

 

BIBLIOGRAFIE  SI TEMATICA

   1.Constituţia României, republicată cu tematica Integrală

 1. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare cu tematica prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare
 2. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
  cu tematica egalitatea de şanse şi tratament între femei şi bărbaţi
 3.  Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare
  cu tematica Statutul functionarilor publici, Drepturile functionarilor publici, Indatoririle functionarilor publici, Formarea si perfectionarea profesionala a functionarilor publici, Cariera functionarilor publici, Modificarea , suspendarea si incetarea raporturilor de serviciu

  5. Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificarile şi completările ulterioare cu tematica Integral

   6.Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare cu tematica Integral

 1. Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr.1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare cu tematica aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia

 8. Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, cu modificările şi completările ulterioare cu tematica aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii.

 9. O.G. nr. 119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare cu tematica integrală

10.Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare cu tematica aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale

 11.Ordinul nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcţionare a sistemului naţional de raportare - Forexebug, cu modificările şi completările ulterioare cu tematica Anexa nr. 2 şi Anexa nr. 5

 

 

ATRIBUTIILE POSTULUI

 • organizează, îndrumă, conduce, controlează şi răspunde de desfăşurarea în mod eficient a organizează, îndrumă, conduce, controlează şi răspunde de desfăşurarea în mod eficient a activităţii financiar-contabile a primăriei în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare;
 • asigură, organizarea şi gestionarea în mod eficient a integrităţii întregului patrimoniu al primăriei în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare şi normele sau reglementările interne ale primăriei;
 • organizează şi coordonează contabilitatea operaţiilor de capital, contabilitatea imobilizărilor, contabilitatea terţilor, contabilitatea trezoreriei, contabilitatea cheltuielilor, veniturilor şi rezultatelor, contabilitatea angajamentelor şi altor elemente patrimoniale, contabilitatea de gestiune în conformitate cu legislaţia în vigoare;
 • organizează, coordoneaza si supervizeaza întocmirea lucrărilor de închidere a exerciţiului financiar-contabil, la operaţiunile de inventariere a patrimoniului urmărind modul de valorificare a rezultatelor inventarierii;
 • dispune măsuri corective corespunzătoare în cazul depăşirii cheltuielilor;
 • răspunde de respectarea disciplinei de casă, a regulamentului operaţional de casă şi a celorlalte dispoziţii privind operaţiunile cu numerar, efectuând personal sau prin altă persoană împuternicită, cel puţin lunar şi inopinant controlul casieriei, atât sub aspectul existenţei faptice a valorilor băneşti cât şi sub aspectul securităţii acestora;
 • asigură şi răspunde de îndeplinirea la termen a obligaţiilor primăriei faţă de bugetul statului şi terţi în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare;
 • supervizeaza si raspunde pentru intocmirea darilor de seama contabile lunare, trimestriale si anuale si depunerea lor in termen;
 • supervizează implementarea procedurilor de contabilitate cu ajutorul programului informaţional;
 • este consultat de către conducerea primariei în probleme care sunt de competenţa serviciului;
 • întocmeşte aprecieri asupra activităţii desfăşurate de personalul din subordine şi propune pentru promovare;
 • răspunde de eficienţa şi calitatea lucrărilor executate în cadrul serviciului la termenele stabilite prin reglementări interne sau prin alte acte normative;
 • răspunde de buna pregătire profesională a salariaţilor din subordine şi propune măsuri pentru perfecţionarea cunoştinţelor acestora;
 • participă la fundamentarea economico-financiară a unor programe şi proiecte ale oraşului urmărind corelarea indicatorilor din proiecte ale oraşului, urmărind corelarea indicatorilor din proiecte cu resursele financiare alocate prin bugetul local;
 • întocmeşte studii de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării unor împrumuturi în vederea realizării unor acţiuni şi lucrări publice, urmărind contractarea, garantarea şi rambursarea acestora la termenele scadente;
 • supervizeaza si coordoneza întocmirea raportul anual de încheiere al contului de execuţie bugetară pe care îl supune spre aprobare consiliului local;
 • verifică în permanenţă legalitatea, oportunitatea şi necesitatea angajării unor cheltuieli din bugetul local şi sesizeză consiliului local de îndată ce constată încălcări ale normelor legale utilizării fondurilor bugetare;
 • furnizează date privind bugetul local, pentru întocmirea raportului primarului privind starea economică şi socială a oraşului pe anul în curs sau anul incheiat;
 • asigură îndeplinirea măsurilor dispuse de organele de control financiar şi gestiune abilitate de lege, în termenele fixate de acestea ;
 • asigură consultaţă de specialitate comisiilor de specialitate ale consiliului local;
 • urmăreşte respectarea legalităţii în stabilirea impozitelor şi taxelor şi destinaţia dată fondurilor încasate;
 • coordoneaza si raspunde de evidenţa contractelor încheiate precum si efectuarea plaţilor şi încasărilor prevăzute în aceste contracte;
 • raspunde economic pentru corectitudinea contractelor incheiate de catre  institutie cu terti;
 • îndrumarea organelor financiar contabile din cadrul unităţilor subordonate în elaborarea lucrărilor de fundamentare şi de urmărire a execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli, a celorlalte fonduri extrabugetare şi cu destinaţie specială, în probleme specific domeniului de activitate;
 • asigură elaborarea si fundamentarea proiectului de buget pentru Ordonatorul principal de credite al oraşului Baile Herculane conform prevederilor Legii 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • supervizeaza si raspunde de intocmirea listei de investitii anexata la buget si redacteaza proiectul de hotarare privind bugetul de venituri si cheltuieli al UAT Baile Herculane   ce urmeza s fi supus spre aprobare Consiliului Local Baile Herculane
 • supervizeaza si asigura intocmirea situatiile pentru obligatiile la bugetul de stat si verifica etapele parcurse pentru achizitii publice si aprobarea platilor ;
 • asigură confidenţialitatea datelor şi documentelor care nu sunt destinate publicităţii prin mass-media;
 • raspunde de pastrarea confidentialitatii informatiilor la care are acces;
 • respectă normele legale în vigoare privind protecţia şi securitatea muncii;
 • respecta Regulamentul de Ordine Interioara;
 • respecta si aplica actele normative in vigoare si Contractul Colectiv de Munca aplicabil;
 • respecta procedurile de lucru generale specifice institutiei;
 • indeplineşte alte atribuţii stabilite de şefii ierarhici;
 • răspunde disciplinar, civil, material şi penal, pentru pagubele provocate instituţiei prin executarea defectuoasă a atribuţiilor sau prin neexecutarea acestora.

ROMANIA

JUDETUL CARAS SEVERIN

SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIE COMUNALA

AL ORASULUI BAILE HERCULANE

COMISIA DE CONCURS

  

REZULTAT PROBA INTERVIU 

 CONCURS 15.05.2023

  

Nr.crt.

Cod numeric de identificare

Punctaj

Admis/Respins

1.

619

86.00

ADMIS

 

Candidatii nemultumiti pot depune contestatie la Compartimentul Contabilitate din cadrul Serviciului Public de Gospodarie Comunala al orasului Baile Herculane  in data 16.05.2023 in  intervalul orar 9.00 – 13.00

 

Afisat azi: 15.05.2023 ora 16.00

 


ROMANIA

JUDETUL CARAS SEVERIN

SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIE COMUNALA

AL ORASULUI BAILE HERCULANE

COMISIA DE CONCURS

 

 

 REZULTAT PROBA SCRISA 

 CONCURS 11.05.2023

 

 

Nr.crt.

Cod numeric de identificare

Punctaj

Admis/Respins

1.

619

80.00

ADMIS

           

Candidatii nemultumiti pot depune contestatie la Compartimentul Contabilitate din cadrul Serviciului Public de Gospodarie Comunala al orasului  Baile Herculane  in data 12.05.2023 in  intervalul orar 9.00-12.00.

Candidatii declarati admisi se vor prezenta in data de 15.05.2023  ora 10,00  la sediul Serviciului Public de Gospodarie Comunala al orasului  Baile Herculane , str. M. Eminescu nr.10,  cu pix  albastru si cartea de identitate

Afisat azi: 11.05.2023 ora 16.00


R O M Â N I A

JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN

ORAŞUL BĂILE HERCULANE

P R I M Ă R I A

NR.9.828/02.05.2023

 

ANUNŢ CONCURS

privind ocuparea unui post vacant

 

Primăria Orașului Băile Herculane, cu sediul în orașul Băile Herculane, str. M. Eminescu nr. 10, județul Caraș-Severin, organizează concurs pentru ocuparea unor funcții contractuale vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/28.10.2022, după cum urmează:

 

CONDIŢII DE DESFĂŞURARE

PROBA SCRISĂ

INTERVIU CANDIDAT ADMIS

DATA

24.05.2023

30.05.2023

ORA

10,00

10,00

LOCUL

Primăria oraşului

Băile Herculane

Primăria oraşului

 Băile Herculane

 

DENUMIREA POSTULUI: Inspector de specialitate II

NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant

NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție

COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: Directia de Asistenta Sociala - Compartiment Achizitii Publice, Administrativ, Autorizari, Reabilitare, Reparatii Spatii Speciale si Arhiva

DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână

PERIOADA: nedeterminată

 

Condiţiile generale de participare sunt cele prevăzute de art. 15 la H.G. nr. 1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Pentru a ocupa un post contractual vacant, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale, conform art. 15 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1336/28.10.2022:

 1. a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
 2. b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 4. d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 5. e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 6. f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 7. g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
 8. h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului sunt:

-Studii universitare absolvite cu diplomă de licență sau echivalenta

- Vechime în muncă - 7 ani

- Vechime in specialitatea studiilor – nu e cazul

- Cunoştinţe de operare/programare pe calculator: Excel, Word, Internet Explorer - nivel mediu

- Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: atenţie distributivă, disponibilitate pentru muncă în echipă,  rezistenţă la efort fizic şi intelectual şi loialitate faţă de interesele instituţiei

 

Pentru înscrierea la concurs candidații vor depune un dosar care va conține următoarele documente:

 

 1. a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2 a Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual;
 2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 3. c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 4. d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 5. e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
 6. f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 7. g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 8. h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
 9. i) Curriculum Vitae, model comun european.

  

 CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI CE VA FI ORGANIZAT LA SEDIUL INSTITUȚIEI:

 

Nr. crt.

Activităţi

Data și ora

1.

Publicarea anunțului

02.05.2023

2.

Depunerea dosarelor de participare la concurs la adresa: Primăria Orașului Băile Herculane, cu sediul în orașul Băile Herculane, str. M. Eminescu nr. 10, județul Caraș-Severin, Compartiment Resurse Umane, Salarizare si arhivarea documentelor

Termen-limită: 16.05.2023, ora 16.00

3.

Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs

                    17.05.2023, ora 10.00

4.

Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor

18.05.2023, ora 10.00

5.

Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei  dosarelor

19.05.2023, ora 10.00

6.

Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor

22.05.2023, ora 10.00

7.

Susţinerea probei scrise

24.05.2023, ora 10.00

8.

Afişarea rezultatului probei scrise

25.05.2023, ora 10.00

9.

Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise

26.05.2023, ora 10.00

10.

Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor

29.05.2023, ora 10.00

11.

Susţinerea interviului

30.05.2023, ora 10.00

12.

Comunicarea rezultatelor după susţinerea interviului

31.05.2023, ora 10.00

13.

Depunerea contestaţiilor privind rezultatul interviului

06.06.2023, ora 10.00

14.

Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor

07.06.2023, ora 10.00

15.

Afişarea rezultatului final al concursului

07.06.2023, ora 12.00

 

  

 

 BIBLIOGRAFIA

Inspector de specialitate II

 

 1. U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, Partea a III-a, Titlurile IV – VII; Partea a VI-a, Titlul III;
 2. Legea nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificarile si completarile ulterioare;
 3. Noul Cod Civil, Cartea I, Titlul III, Capitolul IV Curatela;
 4. Legea nr.17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor varstnice;
 5. Legea nr.292/2011 a asistentei sociale, Capitolul IV – Sectiunea a III-a - Asistenta sociala a persoanelor cu dizabilitati si Sectiunea a IV-a –Asistenta sociala a persoanelor varstnice.
 6. Constituția României, republicată cu tematica Principii generale; -Drepturi, libertati si indatoriri fundamentale; -Capitolul V – administratia publica.
 7. Ordonanța Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare,republicată, cu modificările și completările ulterioare cu tematica Principii si definitii; -Dispozitii speciale.
 8. Legea nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare cu tematica Dispozitii generale; -Solutionarea sesizarilor si reclamatiilor privind discriminarea, bazate pe criteriul de sex.
 9. Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare;
 10. Legea Arhivelor Nationale nr.16/1996 cu modificarile si completarile ulterioare si Instructiunile privind activitatea de arhiva la creatorii si detinatorii de documente aprobate prin Ordinul nr.217/1996 al Arhivelor Nationale.

 

TEMATICA

Inspector de specialitate II

 

 

 1. Partea a III-a- Administratia Publica Locala, Titlurile IV – VII - Unitatile administrativ teritoriale in Romania, Autoritatile administratiei publice locale, Mandatul alesului local, Alte dispozitii aplicabile administratiei publice locale; Partea a VI-a, Titlul III – Personalul contractual din autoritatile si institutiile publice.
 2. Protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificarile si completarile ulterioare;
 3. Noul Cod Civil, Cartea I, Titlul III, Capitolul IV Curatela;
 4. Asistenta sociala a persoanelor varstnice;
 5. Capitolul IV – Sectiunea a III-a - Asistenta sociala a persoanelor cu dizabilitati si Sectiunea a IV-a –Asistenta sociala a persoanelor varstnice.
 6. Principii generale; -Drepturi, libertati si indatoriri fundamentale; -Capitolul V – administratia publica.
 7. Principii si definitii; -Dispozitii speciale.
 8. Dispozitii generale; -Solutionarea sesizarilor si reclamatiilor privind discriminarea, bazate pe criteriul de sex.
 9. Acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare;
 10. Legea Arhivelor Nationale nr.16/1996 cu modificarile si completarile ulterioare si Instructiunile privind activitatea de arhiva la creatorii si detinatorii de documente aprobate prin Ordinul nr.217/1996 al Arhivelor Nationale.

            Informații suplimentare se pot obține la telefon: 0255/560439, la adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. și pe website http:/primaria-baileherculane.ro. persoană de contact: Puie Monica, având funcția  de consilier superior.

PRIMAR,

MICLAU CRISTIAN

 

ATRIBUTIILE POSTULUI

 

 • La solicitare, eliberează copii, cu aprobarea şefului ierarhic superior , de pe documentele aflate în arhiva primăriei (avize, autorizaţii de vânzare, înstrăinare, partaje, acorduri unice, autorizaţii de construcţii, planuri, certificate de urbanism, hotărâri ale Consiliul Local şi dispoziţii  ale Primarului, împreună cu documentaţia aferentă, etc.),          
  • Asigură punerea la dispoziţie a documentelor spre consultare, ori de câte ori se solicită, tuturor compartimentelor din aparatul de specialitate, pe baza de semnatură;   
  • Răspunde la corespondenţă cu autorităţile administraţiei publice privitoare la sesizări ale unor petenţi, persoane fizice şi juridice cu privire la autenticitatea unor documente din arhivă;       
  • Asigură evidenţa tuturor documentelor intrate şi ieşite din depozitul de arhivă pe baza registrul de evidenţă curentă;               
  • Verifică integritatea documentelor împrumutate după restituire;   
  • Reactualizează, ori de căte ori este necesar Nomenclatorul Arhivistic al Primăriei;             
  • Organizează evidenţa materialelor documentare întocmind instrumentele de evidenţă  prevăzute de instrucţiunile menţionate, supraveghează folosirea instrumentelor de evidenţă şi se îngrijeşte de conservarea în bune condiţii a acelor instrumente;       
  • Asigură secretariatul comisiei de selecţionare a documentelor în vederea analizării dosarelor cu termene de păstrare expirate;                
  • Organizează depozitul de arhivă după criterii prealabil stabilite;      
  • Informează conducerea instituţiei şi propune măsuri în vederea asigurării condiţiilor corespunzătoare de păstrare şi conservare a arhivei;     
  • Pune la dispoziţia Arhivelor Naţionale toate documentele solicitate  cu prilejul efectuării acţiunii de control;
  • Comunică în scris în termen de 30 de zile Arhivelor Naţionale înfiinţarea reorganizarea sau oricare alte modificări survenite în activitatea instituţiei cu implicaţii asupra Compartimentului Arhivă;      
  • Asigură respectarea normelor legale privind secretul de serviciu şi confidenţialitatea în legatură cu faptele, informaţiile sau documentele de care ia cunoştinţă;  
  • Verifică şi preia de la compartimente, pe baza de inventare, dosarele constituite; 
  • Intocmeşte inventare pentru documentele fără evidenţă, aflate în depozit.           
 • Indeplineşte orice alte sarcini transmise de conducerea instituţiei.
 • Efectuează anchetele sociale pentru persoanele încadrate într-un grad de invaliditate şi handicap în urma solicitărilor scrise ale persoanelor interesate
 • Efectuează anchetele sociale în vederea angajarii asistenţilor personali;
 • Preia cererile solicitanţilor de ajutor bănesc pentru încălzire ;
 • Efectuează anchete sociale în vederea acordării ajutorului social precum şi a ajutoarelor materiale şi financiare de urgenţă (de înmormântare)
 • Efectuarea anchetelor sociale necesare acordării de asistenţă sub formă de prestaţii sociale, beneficii sau servicii sociale;
 • Aplicarea legislaţiei privind acordarea prestaţiilor sociale : alocaţii de stat, alocaţii privind sprijinul familial (ASF),
 • Primeşte cererile pentru acordarea alocaţiei de stat pentru copii precum şi actele doveditoare din care rezultă îndeplinirea condiţiilor legale de acordare a acestui drept;
 • Întocmeşte şi înaintează AJPIS Caras Severin borderoul privind situaţia cererilor înregistrate pentru acordarea alocaţiei de stat;
 • Primeşte cererile şi propune AJPIS Caras Severin pe baza de ancheta socială schimbarea reprezentantului legal al copilului, acordarea alocaţiei de stat pentru copiii născuţi în străinătate şi plata alocaţiei de stat restante;
 • Primeşte cererile şi declaraţiile pe propria răspundere depuse de familiile care au în întreţinere copii în vârstă de până la 18 ani;
 • Verifică prin anchete sociale îndeplinirea de către solicitanţi a condiţiilor de acordare a alocaţiei de sustinere a familiei ;
 • Propune pe bază de referat primarului acordarea/neacordarea prin dispoziţie a dreptului la alocaţia de sustinere a familiei;
 • Efectuează periodic anchete sociale în vederea urmăririi respectării condiţiilor de acordare a alocaţiei de sustinere a familiei;
 • Întocmeşte şi transmite până la data de 5 ale lunii curente pentru luna precedentă la AJPIS Caras Severin borderoul privind cererile noi de acordare a alocaţiei de sustinere a familiei aprobate prin dispoziţia primarului, împreună cu cererile şi dispoziţiile de aprobare ale primarului; borderoul privind suspendarea sau dupa caz, încetarea dreptului de acordare a alocaţiei;
 • Comunică familiilor beneficiare dispoziţia primarului de acordare, respingere, încetare sau modificare a dreptului la alocaţia de sustinere a familiei;
 • Transmite, pe bază de borderou, în termenul prevăzut de lege la AJPIS Caras Severin cererile însoţite de documentele justificative în vederea emiterii deciziei directorului executiv de admitere/respingere a cererii;
 • Clasarea, păstrarea şi arhivarea documentelor elaborate şi a actelor justificative
 • Rãspunde de realitatea,  legalitatea si  veridicitatea  datelor  înscrise  în actele si  documentele  care  se  elibereazã  de  la compartimentul  în care funcţionează.
 • Asigurã informarea permanentã a sefului serviciului în ceea ce priveste activitatea compartimentului.
 • Asigură buna desfăşurare a programului cu publicul ce are loc în conformitate cu programul stabilit de şeful serviciului
 • Asigură prin comunicări scrise o legătură permanentă cu toţi beneficiarii sau solicitanţii de servicii în domeniul asistenţei şi protecţiei sociale
 • Asigură soluţionarea în termen legal a sesizărilor şi petiţiilor primite direct de la cetăţeni sau de la autorităţi ale administraţiei publice de stat centrale sau locale şi alte organe
 • Îndeplineşte alte atribuţii stabilite de şefii ierarhici;
 • Răspunde disciplinar, civil, material şi penal, pentru pagubele provocate instituţiei prin executarea defectuoasă a atribuţiilor sau prin neexecutarea acestora.

A N U N Ț

Serviciul Public de Gospodărire Comunală al Orașului Băile Herculane cu sediul în Băile Herculane, Str. M. Eminescu, nr. 10, județul Caraș Severin, organizează concurs pentru ocuparea unei funcții contractual vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/ 28.10.2022, după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI: șofer II

NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant

NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție

COMPARTIMENT: Transport Public Local

DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână

PERIOADA: nedeterminată

Condiţiile generale de participare sunt cele prevăzute de art. 15 la H.G. nr. 1336/ 28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Pentru a ocupa un post contractual vacant candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale, conform art. 15  al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1336/ 28.10.2022:

 1. a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
 2. b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 4. d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 5. e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 6. f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 7. g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
 8. h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului, sunt:

- absolvent al învățământului secundar

- permis de conducere categoria B, C, D.

- atestat transport persoane

- cartela conducătorului auto

- disponibilitate la program de lucru în weekend

- vechimea în muncă: 3 ani

Pentru înscrierea la concurs candidații vor depune un dosar care va conține următoarele documente:

 1. a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2 a Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual;
 2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 3. c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 4. d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 5. e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
 6. f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 7. g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 8. h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
 9. i) curriculum vitae, model comun european.

CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI CE VA FI ORGANIZAT LA SEDIUL INSTITUȚIEI:

 

Nr. crt.

Activităţi

Data si ora

1.

Publicarea anunțului

18.04.2023

2.

Depunerea dosarelor de participare la concurs la adresa: Serviciul Public de Gospodarire Comunală al Orașului Băile Herculane cu sediul în Băile Herculane, Str. M. Eminescu, nr. 10, județul Caraș Severin, până la data de:

03.05.2023

3.

Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs

05.05.2023, ora 10.00

4.

Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor

08.05.2023, ora 10.00

5.

Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei  dosarelor

08.05.2023, ora 11.00-15.00

6.

Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor

09.05.2023, ora 10.00

7.

Susţinerea probei scrise

11.05.2023, ora 10.00

8.

Afişarea rezultatului probei scrise

11.05.2023, ora 16.00

9.

Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise

12.05.2023, ora 09.00-12.00

10.

Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor

12.05.2023, ora 16.00

11.

Susţinerea interviului

15.05.2023, ora 10.00

12.

Comunicarea rezultatelor după susţinerea interviului

15.05.2023, ora 16.00

13.

Depunerea contestaţiilor privind rezultatul interviului

16.05.2023, ora 09.00-13.00

14.

Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor

16.05.2023, ora 15.00

15.

Afişarea rezultatului final al concursului

16.05.2023, ora 16.00

BIBLIOGRAFIA

la concursul organizat în vederea ocupării postului vacant de Șofer II:

 • U.G. nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor , cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr.53/2003 Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordonanta de Urgenta 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrative.

TEMATICA

la concursul organizat în vederea ocupării postului vacant de Șofer II:

 • Regulamentul din 4 octombrie 2006 de aplicare a OUG.195/2002
 • II SECŢIUNEA 1 si SECŢIUNEA 6 Obligaţii privind apărarea împotriva incendiilor;
 • IV- Obligatiile lucratorilor privind privind sanatatea si securitatea in munca, CAP.VI- SECŢIUNEA a 2-a Accidente de muncă;
 • TITLUL II – CAPITOLUL 1- 3 si TITLUL III Timpul de muncă şi timpul de odihnă din Codul Muncii;
 • PARTEA VI TITLUL III Codul administrativ;

ATRIBUTIILE POSTULUI - postului vacant de Șofer II:

 • va cunoaste si va respecta prevederile legale cu privire la circulatia pe drumurile publice, in trafic intern de persoane;
 • vinde bilete tuturor calatorilor si/sau solicita si verifica abonamentele celor care uraca/poseda;
 • deconteaza zilnic sumele obtinute din vanzarea biletelor;
 • se aprovizioneaza din timp cu bilete;
 • asigura curatenia in mijlocul de transport;
 • nu paraseste locul de munca decat in cazuri deosebite si numai cu aprobarea sefului coordonator;
 • nu va conduce autovehiculul obosit sau sub influenta alcoolului, drogurilor, medicamentelor, etc., care reduc capacitatea de conducere;
 • soferul va respecta cu strictete intinerariul si instructiunile primite de la seful coordonator;
 • se comporta civilizat in relatiile cu clientii, colegii de serviciu, superiorii ierarhici si organele de control;
 • atat la plecare cat si la sosirea din cursa, verifica starea tehnica a autovehicului, inclusiv anvelopele;
 • nu pleaca in cursa daca constata defectiuni / nereguli ale autovehiculului si anunta imediat superiorul pentru a se remedia defectiunile;
 • comunica imediat sefului direct telefonic sau prin orice alt mijloc orice eveniment de circulatie in care este implicat;

            Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon 02555/60439 , la adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. și pe  website: htts://primaria-baileherculane.ro, persoană de contact: Iliescu Veronica, având funcția  de inspector de specialitate I.


ROMANIA

JUDETUL CARAS SEVERIN

SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIE COMUNALA

AL ORASULUI BAILE HERCULANE

COMISIA DE CONCURS

  

 

 REZULTAT FINAL

CONCURSUL DIN DATA DE 04.04.2023

 PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI DE

MUNCITOR NECALIFICAT

  

Nr.crt.

Cod numeric de identificare

Punctaj

Admis/Respins

1.

506

74.00

ADMIS

2.

478

72.17

ADMIS

3.

507

70.67

ADMIS

4.

468

66.00

ADMIS

 

Afisat azi: 10.04.2023 ora 12.00


ROMANIA

JUDETUL CARAS SEVERIN

SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIE COMUNALA

AL ORASULUI BAILE HERCULANE

COMISIA DE CONCURS

 

REZULTAT PROBA INTERVIU 

 DATA 06.04.2023

 

 

Nr.crt

Cod numeric de identificare

Punctaj

Admis/Respins

1.

506

82.00

ADMIS

2.

468

80.67

ADMIS

3.

507

75.33

ADMIS

4.

478

73.67

ADMIS

 

 Candidatii nemultumiti pot depune contestatie la Compartimentul Contabilitate din cadrul Serviciului Public de Gospodarie Comunala al orasului Baile Herculane  in data 07.04.2023  pana   la ora 11.00.

 

Afisat azi: 06.04.2023 ora 15.00

 

 


ROMANIA

JUDETUL CARAS SEVERIN

PRIMARIA BAILE HERCULANE

COMISIA DE CONCURS

NR.­­­­­­­­­­­­­­­­­8921/05.04.2023

 

 REZULTATE FINALE

la concursul din data de 29.03.2023 concurs pentru ocuparea pe perioada determinata a functiilor contractuale de executie vacante  de inspector de specialitate  IA

din cadrul Compartimentului Programe, Inspecția Mediului, Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilitate Publică,

Expert Rromi, Administrație Publică, Relații cu Publicul și Informare Cetățeni

 

 Avand in vedere prevederile art. 47 alin. 3 din H.G. nr. 1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, comisia de concurs, dupa verificarea dosarelor a constatat urmatoarele :

 • Compartiment Programe, Inspecția Mediului, Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilitate Publică, Expert Rromi, Administrație Publică, Relații cu Publicul și Informare Cetățeni
 • 4 posturi - inspector de specialitate  IA – studii superioare

 

Nr.crt.

NR. DE INREGISTRARE AL DOSARULUI DE CONCURS

PUNCTAJ PROBA SCRISA

PUNCTAJ INTERVIU

REZULTATE FINALE

ADMIS/ RESPINS

1.

8.154/20.03.2023

50,83

75

62,91

ADMIS

2.

8.163/20.03.2023

78,19

90

84,09

ADMIS

 

Afisat azi : 05.04.2023, ora  12:00.


ROMANIA

JUDETUL CARAS SEVERIN

SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIE COMUNALA

AL ORASULUI BAILE HERCULANE

COMISIA DE CONCURS

Nr.560/04.04.2023

 

 REZULTAT PROBA SCRISA 

 CONCURS 04.04.2023

 

Nr.crt.

Cod numeric de identificare

Punctaj

Admis/Respins

1.

478

70.67

ADMIS

2.

507

66.00

ADMIS

3.

506

66.00

ADMIS

4.

468

51.33

ADMIS

5.

469

 

RESPINS

Nu a fost present la efectuarea apelului nominal, conf.art.38 alin.10 HG.1336/2022

6.

488

 

RESPINS

Nu a fost present la efectuarea apelului nominal, conf.art.38 alin.10 HG.1336/2022

           

Candidatii nemultumiti pot depune contestatie la Compartimentul Contabilitate din cadrul Serviciului Public de Gospodarie Comunala al orasului  Baile Herculane  in data 05.04.2023 pana la ora 15.00.

Candidatii declarati admisi se vor prezenta in data de 06.04.2023  ora 10,00  la sediul Serviciului Public de Gospodarie Comunala al orasului  Baile Herculane , str. M. Eminescu nr.10,  cu pix  albastru si cartea de identitate

Afisat azi: 04.04.2023 ora 15.00

 


 

ROMANIA

JUDETUL CARAS SEVERIN

PRIMARIA BAILE HERCULANE

COMISIA DE CONCURS

NR.­­­­­­­­­­­­­­­­­8.863/04.04.2023

 

REZULTATE INTERVIU

la concursul din data de 29.03.2023 concurs pentru ocuparea pe perioada determinata a functiilor contractuale de executie vacante  de inspector de specialitate  IA din

cadrul Compartimentului Programe, Inspecția Mediului, Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilitate Publică, Expert Rromi,

Administrație Publică, Relații cu Publicul și Informare Cetățeni

 

 

Avand in vedere prevederile art. 47 alin. 3 din H.G. nr. 1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, comisia de concurs, dupa verificarea dosarelor a constatat urmatoarele :

 • Compartiment Programe, Inspecția Mediului, Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilitate Publică, Expert Rromi, Administrație Publică, Relații cu Publicul și Informare Cetățeni
 • 4 posturi - inspector de specialitate  IA – studii superioare

 

Nr.crt.

NR. DE INREGISTRARE AL DOSARULUI DE CONCURS

PUNCTAJ INTERVIU

ADMIS/ RESPINS

1.

8.154/20.03.2023

75

ADMIS

2.

8.163/20.03.2023

90

ADMIS

 

Contestatiile se pot depune la Compartimentul Resurse Umane  azi 04.04.2023.

Afisat azi : 04.04.2023, ora  10:00.


ROMANIA

JUDETUL CARAS SEVERIN

SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIE COMUNALA

AL ORASULUI BAILE HERCULANE

  

REZULTATE SELECTIE DOSARE

 CONCURS 04.04.2023

 

 

Nr.crt.

COD NUMERIC DE IDENTIFICARE

REZULTAT

MOTIVUL RESPINGERII DOSARULUI CANDIDATULUI

1

468

ADMIS

 

2

469

ADMIS

 

3

478

ADMIS

 

4

487

RESPINS

Nu s-au prezentat documentele  originale pt. aplicarea vizei de conformitate,  art.35 alin.4 HG.1336/2022

5

488

ADMIS

 

6

506

ADMIS

 

7

507

ADMIS

 

8

508

RESPINS

Nu sunt indeplinite cerintele de  vechimea in munca,  art.35 alin.1 lit.e HG.1336/2022

9

480

RESPINS

Nu sunt indeplinite cerintele de studii,  art.35 alin.1 lit.d HG.1336/2022

 

Candidatii nemultumiti pot depune contestatie la Serviciul Public de Gospodarie Comunala al orasului Baile Herculane, in data 30.03.2023 ora 15.00

Candidatii declarati admisi se vor prezenta in data de 04.04.2023  ora 10.00, la sediul la Serviciul Public de Gospodarie Comunala al orasului Baile Herculane, str. M. Eminescu nr.10,  cu pix  albastru si cartea de identitate.

 

Afisat azi : 30.03.2023 ora 12.00


ROMANIA

JUDETUL CARAS SEVERIN

PRIMARIA BAILE HERCULANE

COMISIA DE CONCURS

NR.­­­­­­­­­­­­­­­­­8.623/30.03.2023

  

REZULTATE PROBA SCRISA

la concursul din data de 29.03.2023 concurs pentru ocuparea pe perioada determinata a functiilor contractuale de executie vacante  de inspector de specialitate  IA din cadrul Compartimentului Programe, Inspecția Mediului, Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilitate Publică, Expert Rromi, Administrație Publică, Relații cu Publicul și Informare Cetățeni

 

 

Avand in vedere prevederile art. 47 alin. 3 din H.G. nr. 1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, comisia de concurs, dupa verificarea dosarelor a constatat urmatoarele :

 • Compartiment Programe, Inspecția Mediului, Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilitate Publică, Expert Rromi, Administrație Publică, Relații cu Publicul și Informare Cetățeni
 • 4 posturi - inspector de specialitate  IA – studii superioare

 

Nr.crt.

NR. DE INREGISTRARE AL DOSARULUI DE CONCURS

PUNCTAJ PROBA SCRISA

ADMIS/ RESPINS

2.

8.117/17.03.2023

25,25

RESPINS

3.

8.145/20.03.2023

42,36

RESPINS

4.

8.154/20.03.2023

50,83

ADMIS

5.

8.155/20.03.2023

6,67

RESPINS

6.

8.163/20.03.2023

78,19

ADMIS

7.

8.190/20.03.2023

0

RESPINS

8.

8.195/20.03.2023

ABSENT

-           

 

Contestatiile se pot depune la Compartimentul Resurse Umane  pana in data  de 31.03.2023, ora 10,00.

Candidatii declarati  admisi se vor prezenta in data de 03.04.2023 ora 10:00, la sediul Primariei Baile  Herculane, str. M. Eminescu nr.10 (sala de sedinte , Et.1),  cu pix albastru si  cartea de identitate.

Afisat azi : 30.03.2023, ora  10:00.


ROMANIA

JUDETUL CARAS SEVERIN

PRIMARIA BAILE HERCULANE

COMISIA DE CONCURS

NR.­­­­­­­­­­­­­­­­­8.363/24.03.2023

 

 

REZULTATE SELECTIE DOSARE

la concursul din data de 29.03.2023 concurs pentru ocuparea pe perioada determinata a functiilor contractuale de executie vacante  de inspector de specialitate  IA din cadrul Compartimentului Programe, Inspecția Mediului, Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilitate Publică, Expert Rromi, Administrație Publică, Relații cu Publicul și Informare Cetățeni

 

 

Avand in vedere prevederile art. 37 alin. 1 din H.G. nr. 1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, comisia de concurs, dupa verificarea dosarelor a constatat urmatoarele :

 • Compartiment Programe, Inspecția Mediului, Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilitate Publică, Expert Rromi, Administrație Publică, Relații cu Publicul și Informare Cetățeni
 • 4 posturi - inspector de specialitate  IA – studii superioare

 

Nr.crt.

NR. DE INREGISTRARE AL DOSARULUI DE CONCURS

REZULTAT

MOTIVUL RESPINGERII DOSARULUI CANDIDATULUI

1.

7.923/13.03.2023

RESPINS

Nu sunt indeplinite conditiile de vechime in munca. Documentele depuse nu respecta prevederile art. 35 alin.1 lit. “e” si alin.2  din H.G. nr. 1336/28.10.2022.

2.

8.117/17.03.2023

ADMIS

 

3.

8.145/20.03.2023

ADMIS

 

4.

8.154/20.03.2023

ADMIS

 

5.

8.155/20.03.2023

ADMIS

 

6.

8.163/20.03.2023

ADMIS

 

7.

8.190/20.03.2023

ADMIS

 

8.

8.195/20.03.2023

ADMIS

 

9.

 

8.214/21.03.2023

RESPINS

Nu sunt indeplinite conditiile de studii universitate absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta.

Nu sunt indeplinite conditiile de vechime in munca.

Contestatiile se pot depune la Compartimentul Resurse Umane in data 27.03.2023, intre orele 10,00 si 16,00.

Candidatii declarati  admisi se vor prezenta in data de 29.03.2023 ora 10:00, la sediul Primariei Baile  Herculane, str. M. Eminescu nr.10 (sala de sedinte , Et.1),  cu pix albastru si  cartea de identitate.

Afisat azi : 24.03.2023, ora  10:00.


A N U N Ț

Serviciul Public de Gospodărie Comunală al Orașului Băile Herculane, cu sediul în Băile Herculane, str. M. Eminescu nr.10, județul Caraș Severin, organizează concurs pentru ocuparea unor funcții contractual vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/28.10.2022, după cum urmează:

 

DENUMIREA POSTULUI:  MUNCITOR NECALIFICAT

NUMĂRUL POSTURILOR: 4 posturi vacante

NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție

COMPARTIMENT: MATURAT STRADAL -3 posturi, SPATII VERZI -1 post

DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână

PERIOADA: nedeterminată

 

DENUMIREA POSTULUI:  SOFER II

NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant

NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție

COMPARTIMENT: TRANSPORT LOCAL

DURATA TIMPULUI DE LUCRU: .8 ore pe zi – IN TURE; 40 de ore pe săptămână

PERIOADA: nedeterminată

 

Condiţiile generale de participare sunt cele prevăzute de art. 15 la H.G. nr. 1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Pentru a ocupa un post contractual vacant, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale, conform art. 15 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1336/28.10.2022:

 1. a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
 2. b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 4. d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 5. e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 6. f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 7. g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
 8. h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare posturilor de MUNCITOR NECALIFICAT sunt:

 • Studii: generale/medii
 • Vechimea muncă: 1 an

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului de SOFER II sunt:

 • Studii: medii/ profesionale
 • Vechimea muncă: 3 ani
 • permis de conducere categoria B, C, D.
 • atestat transport persoane
 • cartela conducatorului auto
 • disponibilitate la program de lucru in weekend

  

Pentru înscrierea la concurs candidații vor depune un dosar care va conține următoarele documente:

 

 1. a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2 a Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual;
 2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 3. c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 4. d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 5. e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
 6. f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 7. g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 8. h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
 9. i) Curriculum Vitae, model comun european.

 

 CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI CE VA FI ORGANIZAT LA SEDIUL INSTITUȚIEI:

 

Nr. crt.

Activităţi

Data și ora

1.

Publicarea anunțului

13.03.2023

2.

Data limită depunere dosarelor de participare la concurs la adresa: Serviciul Public de Gospodărie Comunală al Orașului Băile Herculane, cu sediul în Băile Herculane, str. M. Eminescu nr.10, județul Caraș Severin.

Până pe 27.03.2023, ora 16.00

3.

Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs

29.03.2023, ora 16.00

4.

Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor

30.03.2023, ora 12.00

5.

Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei  dosarelor

30.03.2023, ora 15.00

6.

Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor

31.03.2023, ora 12.00

7.

Susţinerea probei scrise

04.04.2023, ora 10.00

8.

Afişarea rezultatului probei scrise

04.04.2023, ora 15.00

9.

Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise

05.04.2023, ora 12.00

10.

Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor

05.04.2023, ora 15.00

11.

Susţinerea interviului

06.04.2023, ora 10.00

12.

Comunicarea rezultatelor după susţinerea interviului

06.04.2023, ora 15.00

13.

Depunerea contestaţiilor privind rezultatul interviului

07.04.2023, ora 11.00

14.

Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor

07.04.2023, ora 14.00

15.

Afişarea rezultatului final al concursului

10.04.2023, ora 12.00

 

BIBLIOGRAFIA

la concursul organizat în vederea ocupării posturilor vacante de MUNCITOR NECALIFICAT:

 • Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor completările ulterioare ;
 • Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr.53/2003 Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordonanta de Urgenta 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ

TEMATICA

la concursul organizat în vederea ocupării posturilor vacante de MUNCITOR NECALIFICAT:

 • II SECŢIUNEA 1 si SECŢIUNEA 6 Obligaţii privind apărarea împotriva incendiilor;
 • IV- Obligatiile lucratorilor privind privind sanatatea si securitatea in munca, CAP.VI- SECŢIUNEA a 2-a Accidente de muncă;
 • TITLUL II – CAPITOLUL 1- 3 si TITLUL III Timpul de muncă şi timpul de odihnă din Codul Muncii;
 • PARTEA VI TITLUL III Codul administrativ

 

ATRIBUTIILE POSTULUI -  MUNCITOR  NECALIFICAT

 • - intretinerea spatiilor verzi, a parcurilor, a zonelor de agrement, a locurilor de joaca si a fantanilor arteziene de pe domeniul public al orasului Baile Herculane;
 • - lucrari specifice serei de flori;
 • - maturatul aleilor, greblarea si intretinerea curateniei spatiilor verzi;
 • - pe timpul verii asigura udarea periodica a zonelor verzi si a celor plantate;
 • - evacueaza gunoiul si il depoziteaza la locul indicat;
 • - desfasoara activitati specifice dezapezirii orasului;
 • - imprastiere material antiderapant;
 • - dupa îndepărtarea zăpezii de pe drumul public se vor degaja atât rigolele, cât şi gurile de scurgere, astfel încât în urma topirii zăpezii apa rezultată să se scurgă în sistemul de canalizare.
 • - raspunde de echipamentele, uneltele si utilajele din dotare.

 

 BIBLIOGRAFIA

la concursul organizat în vederea ocupării postului vacant de SOFER II:

 • U.G. nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor , cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr.53/2003 Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordonanta de Urgenta 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrative.

 

TEMATICA

la concursul organizat în vederea ocupării postului vacant de SOFER II:

 • Regulamentul din 4 octombrie 2006 de aplicare a OUG.195/2002
 • II SECŢIUNEA 1 si SECŢIUNEA 6 Obligaţii privind apărarea împotriva incendiilor;
 • IV- Obligatiile lucratorilor privind privind sanatatea si securitatea in munca, CAP.VI- SECŢIUNEA a 2-a Accidente de muncă;
 • TITLUL II – CAPITOLUL 1- 3 si TITLUL III Timpul de muncă şi timpul de odihnă din Codul Muncii;
 • PARTEA VI TITLUL III Codul administrativ;

 ATRIBUTIILE POSTULUI - SOFER  II

 • va cunoaste si va respecta prevederile legale cu privire la circulatia pe drumurile publice, in trafic intern de persoane;
 • vinde bilete tuturor calatorilor si/sau solicita si verifica abonamentele celor care uraca/poseda;
 • deconteaza zilnic sumele obtinute din vanzarea biletelor;
 • se aprovizioneaza din timp cu bilete;
 • asigura curatenia in mijlocul de transport;
 • nu paraseste locul de munca decat in cazuri deosebite si numai cu aprobarea sefului coordonator;
 • nu va conduce autovehiculul obosit sau sub influenta alcoolului, drogurilor, medicamentelor, etc., care reduc capacitatea de conducere;
 • soferul va respecta cu strictete intinerariul si instructiunile primite de la seful coordonator;
 • se comporta civilizat in relatiile cu clientii, colegii de serviciu, superiorii ierarhici si organele de control;
 • atat la plecare cat si la sosirea din cursa, verifica starea tehnica a autovehicului, inclusiv anvelopele;
 • nu pleaca in cursa daca constata defectiuni / nereguli ale autovehiculului si anunta imediat superiorul pentru a se remedia defectiunile;
 • comunica imediat sefului direct telefonic sau prin orice alt mijloc orice eveniment de circulatie in care este implicat;

            

            Informații suplimentare se pot obține la telefon: 0255/560439, la adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. și pe website: htts://primaria-baileherculane.ro, persoană de contact: Iliescu Veronica, având funcția  de inspector de specialitate I.

 Isverceanu Gheorghe Mirel – Sef serviciu

 

Publicat astăzi 13.03.2023, ora 10:00


R O M Â N I A

JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN

ORAŞUL BĂILE HERCULANE

P R I M Ă R I A

7705/07.03.2023

 

ANUNŢ CONCURS

privind ocuparea unor posturi vacante

 

Primăria Orașului Băile Herculane, cu sediul în orașul Băile Herculane, str. M. Eminescu nr. 10, județul Caraș-Severin, organizează concurs pentru ocuparea unor funcții contractuale vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/28.10.2022, după cum urmează:

 

CONDIŢII DE DESFĂŞURARE

PROBA SCRISĂ

INTERVIU CANDIDAT ADMIS

DATA

29.03.2023

03.04.2023

ORA

10,00

10,00

LOCUL

Primăria oraşului

Băile Herculane

Primăria oraşului

 Băile Herculane

 

DENUMIREA POSTULUI: Inspector de specialitate IA

NUMĂRUL POSTURILOR: 4 posturi vacante

NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție

COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: Compartiment Programe, Inspecția Mediului, Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilitate Publică, Expert Rromi, Administrație Publică, Relații cu Publicul și Informare Cetățeni

DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână

PERIOADA: determinată

 

Condiţiile generale de participare sunt cele prevăzute de art. 15 la H.G. nr. 1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Pentru a ocupa un post contractual vacant, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale, conform art. 15 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1336/28.10.2022:

 1. a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
 2. b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 4. d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 5. e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 6. f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 7. g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
 8. h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

 Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului sunt:

-Studii universitare absolvite cu diplomă de licență sau echivalenta

- Vechime în muncă - 1 an

- Cunoştinţe de operare/programare pe calculator: Excel, Word, Internet Explorer - nivel mediu

- Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: atenţie distributivă, disponibilitate pentru muncă

în echipă, rezistenţă la efort fizic şi intelectual şi loialitate faţă de interesele instituţiei

 

Pentru înscrierea la concurs candidații vor depune un dosar care va conține următoarele documente:

 1. a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2 a Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual;
 2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 3. c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 4. d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 5. e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate  de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
 6. f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 7. g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 8. h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
 9. i) Curriculum Vitae, model comun european.

 

CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI CE VA FI ORGANIZAT LA SEDIUL INSTITUȚIEI:

 

Nr. crt.

Activităţi

Data și ora

1.

Publicarea anunțului

07.03.2023

2.

Depunerea dosarelor de participare la concurs la adresa: Primăria Orașului Băile Herculane, cu sediul în orașul Băile Herculane, str. M. Eminescu nr. 10, județul Caraș-Severin, Compartiment Resurse Umane, Salarizare si arhivarea documentelor

Termen-limită: 21.03.2023, ora 16.00

3.

Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs

                      23.03.2023, ora 10.00

4.

Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor

24.03.2023, ora 10.00

5.

Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei  dosarelor

27.03.2023, ora 10.00

6.

Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor

28.03.2023, ora 10.00

7.

Susţinerea probei scrise

29.03.2023, ora 10.00

8.

Afişarea rezultatului probei scrise

30.03.2023, ora 10.00

9.

Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise

31.03.2023, ora 10.00

10.

Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor

31.03.2023, ora 13.00

11.

Susţinerea interviului

03.04.2023, ora 10.00

12.

Comunicarea rezultatelor după susţinerea interviului

04.04.2023, ora 10.00

13.

Depunerea contestaţiilor privind rezultatul interviului

04.04.2023, ora 14.00

14.

Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor

05.04.2023, ora 10.00

15.

Afişarea rezultatului final al concursului

05.04.2023, ora 12.00

 

        BIBLIOGRAFIA

Inspector de specialitate IA

 

Constituția României, republicată.

 • Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare,republicată, cu modificările și completările ulterioare.
 • Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu

modificările și completările ulterioare.

 • Titlul III ale părții a VI-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.
 • ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare.
 • HOTĂRÂRE nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020.
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare.
 • HOTĂRÂRE nr. 399 /2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare.

 

TEMATICA

Inspector de specialitate IA

 Principii generale; Drepturi, libertati si indatoriri fundamentale; Capitolul V – administratia publica.

 • Principii si definitii; Dispozitii speciale.
 • Dispozitii generale; Solutionarea sesizarilor si reclamatiilor privind discriminarea, bazate pe criteriul de sex.
 • Personalul contractual din autoritatile si institutiile publice.
 • Gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020.
 • Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020.
 • Prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora.
 • Regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020.

        

            Informații suplimentare se pot obține la telefon: 0255/560439, la adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. și pe website http:/primaria-baileherculane.ro. persoană de contact: Puie Monica, având funcția  de consilier superior.

 

 

 

 ATRIBUTIILE POSTULUI

 Iniţiază/elaborează proiecte şi asigură derularea tuturor etapelor specifice ciclului managementului de proiect;

 • cunoaște prevederile Ghidurilor specifice ale solicitantului, cu completările/modificările ulterioare aprobate și aplică prevederile acestora în activitatea pe care o desfășoară, legată de proiecte;
 • cunoaște și aplică prevederile Contractelor de Finanțare încheiate cu autoritățile finanțatoare;
 • monitorizează evoluția proiectelor de finanțare conform planificării, identifică problemele care ar putea apărea pe parcursul implementării, căuta și aplică soluții de îmbunătățire a implementării, în conformitate cu prevederile contractelor de finanțare;
 • urmărește încadrarea în timp a activităților proiectelor;
 • participă la întâlnirile cu reprezentanți ai instituțiilor responsabile pentru implementarea proiectelor finanțate
 • monitorizeaza proiectele de dezvoltare ce se implementează la nivel local;
 • participă la evaluarea cererilor privind finanţările nerambursabile de la bugetul local pentru desfăşurarea de acţiuni locale de interes general;
 • asigură comunicarea de specialitate cu alte autorităţi publice, organizaţii, agenţi economici şi alte instituţii;
 • colaborează cu instituţiile care acordă finanţări externe programelor destinate administraţiei publice locale;
 • înregistrează corespondenţa repartizată şi urmăreşte expedierea acesteia în termenul stabilit;
 • la solicitarea conducerii asigură informaţiile necesare cu privire la programele U.E. şi alte organisme finanţatoare şi aduce la cunoştinţa persoanelor interesate;
 • participă la toate lansările de programe pentru care este solicitat şi la toate instruirile necesare pentru întocmirea de proiecte;
 • răspunde de legalitatea actelor şi documentelor întocmite şi emise care ţin de specialitatea activităţii pe care o desfăşoară;
 • participă, împreună cu ceilalţi funcţionari la toate acţiunile iniţiate de conducerea instituţiei, pentru rezolvarea unor probleme de interes general;
 • conservă şi dezvoltă în condiţiile legii, relaţiile de colaborare interregionale, cooperarea cu persoane juridice române sau străine, cu organizaţii nonguvernamentale şi cu alţi parteneri sociali, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local;
 • Asigură participarea la toate misiunile de verificare/audit a proiectelor în care este implicat și aduce la îndeplinire măsurile dispuse în urma desfășurării acestora, în aria sa de competență
 • colaboreaza cu firmele de consultanta, asistenta tehnica, audit, publicitate pe toata perioada de implementare a proiectului
 • monitorizeaza corespondenta primita in cadrul proiectelor si se asigura de transmiterea in termenul solicitat a informatiilor catre prestatori
 • monitorizeaza primirea informatiilor solicitate de la prestatori
 • asigura distribuirea documentelor catre toti membrii echipei
 • se ocupa de organizarea pe fiecare contract in parte a corespondentei aferente proiectului, opisarea, numerotarea documentelor din proiect (conform prevederilor legale)
 • îndeplineşte si alte sarcini specifice ce apar pe parcursul implementarii proiectului
 • elaboreaza in colaborare cu ceilalti membri ai colectivului informari, rapoarte, analize si sinteze precum si alte lucrari administrative curente
 • pregateste referate si alte documente interne necesare aprobarii demararii procedurilor de achizitie publica pentru contractarea serviciilor/dotarilor/executiei de lucrari ce trebuiesc achizitionate in cadrul contractelor de finantare etc.
 • asigura inregistrarea corespondentei expediate
 • asigura fotocopierea si organizarea documentelor utilizate
 • urmareste activitatile proiectului sub aspectul incadrarii in bugetul estimat
 • propune alocarea resurselor financiare necesare fiecarui proiect
 • colaboreaza cu firmele de consultanta, asistenta tehnica, audit, publicitate pe toata perioada de implementare a proiectului
 • propune managerului/ coordonatorului de proiect efectuarea platilor catre constructori si furnizorii de servicii/dotari in concordanta cu graficul de depunere a cererilor de rambursare/cererilor de plata
 • informeaza managerul de proiect despre situatia financiara a proiectului ( venituri – cheltuieli)
 • pregateste documentele si situatiile financiare solicitate de catre Ministere si Organismele Intermediare
 • colaboreaza cu firmele de consultanta pentru intocmirea Cererilor de Prefinantare, Rambursare si Plata ale proiectului
 • colaboreaza cu firmele de consultanta pentru intocmirea notificarilor catre Organismele Intermediare cu privire la orice modificare financiara survenita in cadrul proiectului, respectiv modificarea graficului de depunere a cererilor de rambursare; transfer intre liniile bugetului , etc.
 • colaboreaza cu Serviciul Economic in vederea deschiderii de noi conturi bancare de venituri si cheltuieli aferente proiectelor noi
 • colaboreaza cu Serviciul Economic pentru deschiderea de noi conturi contabile aferente proiectelor noi (conturi dedicate proiectului in vederea evidentei separate)
 • verifica conform Ghidului de finantare eligibilitatea cheltuielilor ce au fost incluse in cererile de plata/rambursare de catre firma de consultanta, inainte ca cererile sa fie inaintate catre Organismele Intermediare
 • tine evidenta facturilor emise de catre prestatori pe fiecare contract in parte din cadrul proiectului si a platilor efectuate catre acestia
 • tine evidenta bugetului proiectului pe liniile bugetare a cheltuielilor eligibile si neeligibile
 • tine o evidenta separata a corectiilor financiare ce au fost aplicate pe contractele din cadrul proiectelor
 • verifica facturile emise pentru contractele de servicii, dotari si lucrari din cadrul proiectului
 • inainteaza facturile fiscale in original emise de catre prestatori, impreuna cu copii ale proceselor verbale de predare-primire si receptie pentru contractele de servicii/dotari si copii ale situatiilor de lucrari pentru contractele de lucrari de executie, in vederea evidentierii acestora in contabilitate si efectuarea platilor
 • va prezenta Consiliului Local al orasului Baile Herculane un raport de activitate anual

 

Afișat astăzi 7.03.2023, la ora 10:00


 R O M Â N I A

JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN

ORAŞUL BĂILE HERCULANE

P R I M Ă R I A

7446 / 01.03.2023

 

ANUNŢ CONCURS

privind ocuparea unei functiei publice de conducere  vacanta 

 

            Primăria oraşului Băile Herculane organizează concurs în data de 31.03.2023  pentru ocuparea unei functii publice de conducere vacanta de Arhitect Sef gradul II din cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Baile Herculane, Serviciul Urbanism si Amenajarea Teritoriului, după cum urmează:

CONDIŢII DE DESFĂŞURARE

PROBA SCRISĂ

INTERVIU CANDIDAT ADMIS

DATA

31.03.2023

05.04.2023

ORA

10,00

10,00

LOCUL

Primăria oraşului

Băile Herculane ( sala de sedinte)

Primăria oraşului

 Băile Herculane( sala de sedinte)

Candidatii vor depune dosarele de concurs in termen de 20 de zile calendaristice de la data publicarii anuntului pe site-ul Primariei orasului Baile Herculane, respectiv intre 01.03.2023 – 20.03.2023, ora 8,00 – 16,00 de luni pana joi si ora 8,00 – 13,30 –vineri.

Conditii generale de participare la concurs:

Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de art. 465 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ :

 1. a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 4. d) are capacitate deplină de exerciţiu;

      e) este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;

 1. f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea

funcţiei publice;

 1. g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;
 2. h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
 3. i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;
 4. j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
 5. k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

Conditii specifice de participare la concurs

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, de arhitect diplomat, urbanist diplomat sau de conductor arhitect, precum şi de inginer în domeniul construcţiilor sau inginer cu specialitatea inginerie economică în construcţii, absolvenţi ai cursurilor de formare profesională continuă de specialitate în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului şi autorizării construcţiilor, conform prevederilor art.36 ^ 1 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările si completările ulterioare;

Vechime minimă în specialitatea studiilor 5 ani

Durată timp de muncă: 8h/zi - 40h/saptamâna

DOSARUL DE CONCURS (dosar din carton cu șină) va conţine în mod obligatoriu:

 

  a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 la HG 611/2008

  b) curriculum vitae, modelul comun european;

  c) copia actului de identitate;

  d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

  e) copie a diplomei de master în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz, în situaţia în care diploma de absolvire sau de licenţă a candidatului nu este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate, conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

  f) copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei;

  g) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

  h) cazierul judiciar;

  i) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

   Modelul orientativ al adeverinţei menţionate la lit. f) este prevăzut în anexa nr. 2D la HG 611/2008.

         Adeverinţele care au un alt format decât cel prevăzut  în anexa nr. 2D la HG 611/2008 trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa nr. 2D la HG 611/2008  şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.

  Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.

Copiile de pe actele mentionate anterior, precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

         Documentul prevăzut la lit. h) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire. În situaţia în care candidatul solicită expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii şi procedurii aprobate la nivel instituţional.

Bibiografia si relaţii suplimentare se pot obţine zilnic între ora 8,00 – 16,00 de luni pana joi si ora 8,00 – 13,30 –vineri, la  sediul Primariei orasului Baile Herculane, str, M. Eminescu nr. 10, - Compartimentul Resurse Umane, Salarizare si arhivarea documentelor – persoana de contact Puie Monica – consilier  superior, telefon  0255/560439 / 0730930907, e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. sau de pe site-ul institutiei http:/primaria-baileherculane.ro.

 Afișat astăzi 01.03.2023, ora 9:00.


ROMANIA

JUDETUL CARAS SEVERIN

PRIMARIA BAILE HERCULANE

COMISIA DE CONCURS

5587/16.01.2023

 

REZULTATE  INTERVIU

 la  interviul din data din data de 16.01.2023, ora 15,00 la examenul de promovare in grad profesional, din  cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Baile Herculane

  

Nr.crt.

NR. DE INREGISTRARE AL DOSARULUI DE CONCURS

PUNCTAJ

ADMIS/ RESPINS

1.

20.447/30.12.2022

100

ADMIS

 

 Candidatii nemultumiti pot depune contestatie la Compartimentul Resurse Umane, in 24 de ore de la afisare .

Afisat azi: 16.01.2023, ora 14,00.


ROMANIA

JUDETUL CARAS SEVERIN

PRIMARIA BAILE HERCULANE

COMISIA DE CONCURS

­­­­­­­­­­­­­­­­­­5.570/16.01.2023

 

 

REZULTATE  PROBA SCRISA

  la examenul de promovare in grad profesional, din  cadrul aparatului de specialitate al primarului

orasului Baile Herculane, din data de 16.01.2023

 

Nr.crt.

NR. DE INREGISTRARE AL DOSARULUI DE CONCURS

PUNCTAJ

ADMIS/ RESPINS

1.

20.447/30.12.2022

91,17

ADMIS

 

 

Contestatiile se poate depune la Compartimentul Resurse Umane,salarizare si arhivarea documentelor in 24 de ore de la afisare.

Candidatii declarati admisi se vor prezenta la INTERVIU  la sediul Primariei orasului Baile Herculane cu pix albastru si cartea de identitate.

Afisat azi 16.01.2023,  ora 12,30.


ROMANIA

JUDETUL CARAS SEVERIN

PRIMARIA BAILE HERCULANE

COMISIA DE CONCURS

Nr.5.045/04.01.2023

 

 REZULTAT SELECTIE DOSARE

la examenul de promovare in grad profesional din data de 16.01.2023,

din  cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Baile Herculane

  

Avand in vedere prevederile art.50 si art. 67^1 din HG nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, comisia de concurs intrunita in data de  09.12.2021, dupa verificarea dosarelor a constatat urmatoarele :

Nr.crt.

NR. DE INREGISTRARE AL DOSARULUI DE CONCURS

REZULTAT

MOTIVUL RESPINGERII DOSARULUI CANDIDATULUI

1.

20.447/30.12.2022

ADMIS

 

 

Contestatiile se depun  la Compartimentul Resurse Umane, salarizare si arhivarea documentelor in 24 de ore de la afisare.

Candidata/ul declarant/a admis/a se va prezenta in data de 16.01.2023 ora 10,00 la sediul Primariei orasului Baile Herculane – Sala de sedinta, cu pix albastru si cartea de identitate.

Afisat azi  04.01.2023, ora 14,00.


R O M Â N I A

JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN

ORAŞUL BĂILE HERCULANE

P R I M Ă R I E 19 753 / 14.12.2022

 

ANUNŢ

privind examenul de promovarea in grad profesional

  

             In baza prevederilor art.618 alin.(4) si alin.(22) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, Primăria oraşului Băile Herculane organizează în data de 16.01.2023, examenul de promovare in grad profesional, in limita functiilor publice rezervate promovarii, cu incadrarea in fondurile bugetare alocate.

Conditiile de desfasurare a examenului de promovare :

Examenul de promovare in grad profesional se va desfasura la sediul Primariei orasului Baile Herculane din str. M. Eminescu nr.10, astfel:

 • Proba scrisa –16.01.2023, ora 10,00
 • Interviul – 18.01.2023, ora 10,00

 Conditiile de participare la examenul de promovare:

        Pentru a participa la concursul sau examenul de promovare în grad profesional,imediat superior celui detinut anterior, potrivit art.479 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, funcţionarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

  a) să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;

  b) să fi obţinut un număr minim de credite prin participarea la programe de formare, de perfecţionare, seminare, conferinţe, schimburi de experienţă sau vizite de studiu, în condiţiile legii sau să fi urmat o formă de perfecţionare profesională cu durata de minimum 30 de ore în ultimii 3 ani de activitate;

  c) să fi obţinut cel puţin calificativul „bine“ la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;

  d) să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentului cod.

        Condiţia prevăzută la litera b) se aplică pentru candidaţii la concursurile şi examenele de promovare în grad profesional a căror organizare este demarată după intrarea în vigoare a art. 479 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare

        Functia publica pentru care se organizeza concursul/examenul si compartimentul din care face parte este:

Nr. crt.

Denumire functie

Clasa

Grad profesional detinut

Compartiment

Gradul profesional pentru care se organizeaza examenul

1

Consilier juridic

I

Asistent

Compartiment Oficiu Juridic, Aplicarea legilor proprietatii si Contencios administrativ

Principal

  Dosarul de concurs se depune de catre candidati, la sediul  Primariei orasului Baile Herculane din str. M. Eminescu nr.10, in termen de 20 de zile de la data publicarii anuntului. pe /la site-ul / avizierul Primariei orasului Baile Herculane, respectiv intre 14.12.2022 – 03.01.2023, ora 8,00 – 16,00 de luni pana joi si ora 8,00 – 13,30 – vineri. Trebuie sa contina in mod obligatoriu documentele prevazute la art.479 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cele prevazute la art. art. 127 alin.1 din HG 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare :

 1. a) copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
 2. b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani de activitate;
 3. c) adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării situaţiei disciplinare a funcţionarului public, în care se menţionează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancţiune disciplinară, care să nu fi fost radiată;
 4. d) dovada obţinerii numărului minim de credite prin participarea la programe de formare, de perfecţionare, seminare, conferinţe, schimburi de experienţă sau vizite de studiu, în condiţiile legii, sau a urmării unei forme de perfecţionare profesională cu durata de minimum 30 de ore în ultimii 3 ani de activitate;
 5. e) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 la HG 611/2008.

Condiţia prevăzută la litera d) se aplică pentru candidaţii la concursurile şi examenele de promovare în grad profesional a căror organizare este demarată după intrarea în vigoare a art. 479 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare

            Relaţii suplimentare se pot obţine zilnic între ora 8,00 – 16,00 de luni pana joi si ora 8,00 – 13,30 –vineri, la sediul Primariei orasului Baile Herculane, str, M. Eminescu nr. 10, - Compartimentul Resurse Umane, Salarizare si arhivarea documentelor – persoana de contact Puie Monica – consilier  superior, telefon  0255/560.439, e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. sau de pe site-ul institutiei http:/primaria-baileherculane.ro.

 BIBLIOGRAFIE 

 1. Constitutia Romaniei, republicată.
 2. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ – Partea a- III- a- Administratia publica locala, Titlul V – Autoritatile administratiei publice locale, Cap. I, II, III, IV, VIII, Titlul VI – Mandatul de ales local, Titlul VII – Alte dispozitii aplicabile administratiei publice locale, Partea a- V-a – Reguli specifice privind proprietatea publica si privata a statului sau a unitatilor administrativ teritoriale, Titlul I – Exercitarea dreptului de proprietate publica  a statului sau a unitatilor administrativ teritoriale, Titlul II – Exercitarea dreptului de proprietate privata a statului sau a unitatilor  administrativ teritoriale,  Partea a- VI –a -  Statutul functionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administratia publica si evidenta personalului platit din fonduri publice, Partea a- VII- a - Raspunderea administrativa, Partea a- VIII – a – Servicii publice .
 3. Ordonanța Guvernului nr.137/2000, republicată, privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, cu modificările și completările ulterioare;
 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 5. Legea nr.24/2000- privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, cu modificarile si completarile ulterioare;
 6. Ordonanta nr .27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor, cu modificarile si completările ulterioare
 7. Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare;

8.Codul civil, republicat, cu modificările și completările ulterioare, cu modificarile si completarile ulterioare;

9.Codul de procedura civilă, republicat, cu modificările și completările ulterioare, cu modificarile si completarile ulterioare.

10.Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.

 


DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI

PROTECTIA COPILULUI CARAS-SEVERIN

 

ANGAJEAZA

ASISTENTI MATERNALI PROFESIONISTI

 

                La nivelul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Caras-Severin se desfasoara proiectul “ Team-UP:Progres in calitatea ingrijirii alternative a copiilor” prin intermediul caruia DGASPC Caras-Severin angajeaza asisteni maternali profesionisti. Astfel, in vederea evaluarii capacitatii de a deveni asistent maternal profesionist, persoanele interesate pot depune cereri la sediul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Caras-Severin, din Resita, Al. Trei Ape, nr.4 sau prin fax: 0255217048, e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.


ROMANIA

JUDETUL CARAS SEVERIN

SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIE COMUNALA

AL ORASULUI BAILE HERCULANE

COMISIA DE CONCURS

 REZULTAT PROBA SCRISA

CONCURS 07.11.2022

 

Compartiment Contabilitate, Gestiune, Achizitii Publice referent II in referent I

Compartiment Spatii Verzi – referent II in referent I

 

Compartiment Contabilitate, Gestiune, Achizitii Publice inspector de specialitate II in inspectro de specialitate I

ILIESCU VERONICA

89,00

ADMIS

 

Candidatii nemultumiti pot depune contestatie la Compartimentul Contabilitate  in data 09.11.2022.

 

Afisat azi:08.11.2022

 

 

           

Secretarul comisiei concurs

 


ROMANIA
JUDETUL CARAS SEVERIN
SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIE COMUNALA
AL ORASULUI BAILE HERCULANE
Nr.1255/21.10.2022

ANUNŢ

privind organizarea examenului de promovare  in grad profesional a unei functii contractuale de executie  din cadrul Compartiment Contabilitate, Gestiune si Achizitii Publice Serviciul Public de Gospodarie Comunala al oraşului Băile Herculane

 

Organizează  examen de promovare in grad profesional a unor functii contractuale de executie din cadrul Compartiment Contabilitate, Gestiune si Achizitii Publice din inspector de specialitate II – in inspector de specialitate I după cum urmează:

CONDIŢII DE
DESFĂŞURARE PROBA SCRISĂ
DATA 07.11.2022
ORA 10,00
LOCUL

Sediul Serviciului Public de Gospodarie
Comunala al orasului Baile Herculane

 

Bibliografie:

- Legea contabilităţii nr. 82 din 24 decembrie 1991, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 500 din 11 iulie 2002 privind finanţele publice;
- Legea - cadru nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice;
- Ordin nr. 1.792 din 24 decembrie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi
organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale;
- Legea nr. 53/2003 Codul muncii cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Legea nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, cu modificarile si completarile ulterioare.
- Ordonanta de Urgenta  nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi
completările ulterioare;

 

            Rezultatul probei scrise se va face in data de 08.11.2022.
Termenul de depunere al contestațiilor pentru proba scrisa este pana in data de 09.11.2021.
Bibliografia si relaţii suplimentare se pot obţine zilnic între orele  9,00 – 14,00 la  sediul
Serviciului Public de Gospodarie Comunala al orasului Baile Herculane, str, M. Eminescu nr. 10
– persoana de contact Iacobici Violeta Veta – referent IA, telefon  0255/560 439 .


ROMANIA
JUDETUL CARAS SEVERIN
SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIE COMUNALA
AL ORASULUI BAILE HERCULANE
Nr.1254/21.10.2022

 

ANUNŢ

privind organizarea examenului de promovare  in grad profesional a unei functii contractuale de executie  din cadrul Compartiment Saptii Verzi si Compartiment Contabilitate,
Gestiune si Achizitii Publice, Serviciul Public de Gospodarie Comunala al oraşului Băile Herculane

 

organizează  examen de promovare in grad profesional a unei functii contractuale de executie :

Compartiment Saptii Verzi din referent II – in referent I  
Compartiment Contabilitate, Gestiune si Achizitii Publice din referent II – in referent I , după
cum urmează:

CONDIŢII DE
DESFĂŞURARE PROBA SCRISĂ
DATA 07.11.2022
ORA 10,00
LOCUL

Sediul Serviciului Public de Gospodarie
Comunala al orasului Baile Herculane

 

Bibliografie:

- Legea nr. 53/2003 Codul muncii cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ordonanta de Urgenta  nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Legea nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, cu modificarile si completarile ulterioare.
- Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei şi barbaţi, republicata,
cu modificarile si completarile ulterioare.
         
   Rezultatul probei scrise se va face in data de 08.11.2022.
Termenul de depunere al contestațiilor pentru proba scrisa este pana in data de 09.11.2021.
Bibliografia si relaţii suplimentare se pot obţine zilnic între orele  9,00 – 14,00 la  sediul
Serviciului Public de Gospodarie Comunala al orasului Baile Herculane, str, M. Eminescu nr. 10
– persoana de contact Iacobici Violeta Veta – referent IA, telefon  0255/560 439 .


ROMANIA                                                                                                                    

JUDETUL CARAS SEVERIN                                                                                      

SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIE COMUNALA                                    

AL ORASULUI BAILE HERCULANE               

Nr.1120/09.09.2022

 

ANUNŢ

privind organizarea examenului de promovare  in grad profesional a unei

functii contractuale de executie  din cadrul :

 • Compartiment Transport Public

            Serviciul Public de Gospodarie Comunala al  oraşului Băile Herculane organizează  examen de promovare in grad profesional a unor functii contractuale de executie din cadrul Compartiment Transport Public din sofer II – in sofer I  după cum urmează:

CONDIŢII DE DESFĂŞURARE

PROBA SCRISĂ

DATA

26.09.2022

ORA

10,00

LOCUL

Sediul Serviciului Public de Gospodarie Comunala al orasului Baile Herculane

 

Bibliografie:

 • Legea nr. 53/2003 Codul muncii cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, cu modificarile si completarile ulterioare.
 • Ordonanta de Urgenta  nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei şi barbaţi, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Rezultatul probei scrise se va face in data de 26.09.2022.

Termenul de depunere al contestațiilor pentru proba scrisa este pana in data de­­­­­­­­­­­­­­­­­ 27.09.2021.

Bibliografia si relaţii suplimentare se pot obţine zilnic între orele  9,00 – 14,00 la  sediul Serviciului Public de Gospodarie Comunala al orasului Baile Herculane, str, M. Eminescu nr. 10 – persoana de contact Iliescu Veronica  – inspector II, telefon  0255/560 439 .

e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. .


R O M Â N I A 

JUDEŢUL CARAȘ-SEVERIN

ORAȘUL BĂILE HERCULANE

SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIE COMUNALA

COMISIA DE CONCURS

  

 REZULTAT FINAL

 CONCURS 15.06.2022   respectiv 20.06.2022

 

Compartiment Contabilitate, Gestiune,  Achizitii Publice

 • Inspector de specialitate I – 1 post

 

Nr. crt.

NUME PRENUME

PUNCTAJ FINAL

ADMIS/RESPINS

1.

GRAMA MARIONIU ALEXANDRU

88,67

puncte

ADMIS

 Afisat azi: 23.06.2022


ROMANIA

JUDETUL CARAS SEVERIN

SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIE COMUNALA

AL ORASULUI BAILE HERCULANE

COMISIA DE CONCURS

 

  REZULTAT PROBA INTERVIU 

 CONCURS 20.06.2022

 

 Compartiment Contabilitate, Gestiune,  Achizitii Publice

 Inspector de specialitate I – 1 post

 

Nr.crt.

NUME PRENUME

PUNCTAJ

ADMIS/RESPINS

1.

GRAMA MARIONIU ALEXANDRU

89

ADMIS

 Candidatii nemultumiti pot depune contestatie la Compartimentul Contabilitate  in data 22.06.2022.

 Afisat azi: 21.06.2022

 


ROMANIA
JUDETUL CARAS SEVERIN
PRIMARIA BAILE HERCULANE
COMISIA DE CONCURS
NR. 12.205/20.06.2022

REZULTATE PROBA SCRISA

la examenul de promovare într-o funcţie pentru care este prevăzut un nivel de studii superior din
data de 20.06.2022, din cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Baile Herculane,

personal contractual

Nr.
crt.
NUME SI PRENUME PUNCTAJ ADMIS/RESPINS
1. Tomescu Livia 86 ADMIS
2. Buru Dan 89 ADMIS
3. Doandes Laurentiu Adrian 79 ADMIS

Contestatiile se pot depune la Compartimentul Resurse Umane, Salarizare si Arhivarea
Documentelor in 24 de ore de la afisare.
Afisat astazi 20.06.2022, ora 14.


ROMANIA

JUDETUL CARAS SEVERIN

SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIE COMUNALA

AL ORASULUI BAILE HERCULANE

COMISIA DE CONCURS

  

 REZULTAT PROBA SCRISA 

 CONCURS 15.06.2022

 

 Compartiment Contabilitate, Gestiune,  Achizitii Publice

 

 • Inspector de specialitate I – 1 post

 

 

Nr.crt.

NUME PRENUME

PUNCTAJ

ADMIS/RESPINS

1.

GRAMA MARIONIU ALEXANDRU

88,33

ADMIS

           

Candidatii nemultumiti pot depune contestatie la Compartimentul Contabilitate  in data 17.06.2022

Candidatii declarati admisi se vor prezenta in data de 20.06.2022  ora 10,00  la sediul Serviciului Public de Gospodarie Comunala al orasului  Baile Herculane , str. M. Eminescu nr.10,  cu pix  albastru si cartea de identitate

Afisat azi: 16.06.2022

 


ROMANIA

JUDETUL CARAS SEVERIN

SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIE COMUNALA

AL ORASULUI BAILE HERCULANE

Nr.831/09.06.2022

 

 

REZULTATE SELECTIE DOSARE

 CONCURS 15.06.2022 – SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIE COMUNALA

 

 

Avand in vedere prevederile art.20 din HG nr. nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice , comisia de concurs , dupa verificarea dosarelor a constatat urmatoarele :

 • Compartiment Contabilitate, Gestiune, Achizitii Publice
 • Inspector de specialitate I – 1 post

Nr.crt.

NUME PRENUME

NR. DE INREGISTRARE AL DOSARULUI DE CONCURS

REZULTAT

MOTIVUL RESPINGERII DOSARULUI CANDIDATULUI

1.

Grama Marioniu Alexandru

804/03.06.2022

ADMIS

 

Candidatii nemultumiti pot depune contestatie la sediul Serviciului Public de Gospodarie Comunala al orasului Baile Herculane, pana in data 10.06.2022, ora 11,00.

Candidatii declarati admisi se vor prezenta in data de 15.06.2022  ora 10, la sediul sediul Serviciului Public de Gospodarie Comunala al orasului Baile Herculane, str. M. Eminescu nr.10,  cu pix  albastru si cartea de identitate.

 

Afisat azi ; 09.06.2022, ora  8,00

 

SECRETAR COMISIE CONCURS 


ROMANIA

JUDETUL CARAS SEVERIN

PRIMARIA BAILE HERCULANE

COMISIA DE CONCURS

NR.11.811/08.06.2022

 

REZULTATE SELECTIE DOSARE

la examenul de promovare într-o funcţie pentru care este prevăzut

un nivel de studii superior din data de 20.06.2022, din  cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Baile Herculane

 

Avand in vedere prevederile HG nr. nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, comisia de concurs, dupa verificarea dosarelor a constatat urmatoarele :

Nr.crt.

NR. DE INREGISTRARE AL DOSARULUI DE CONCURS

REZULTAT

MOTIVUL RESPINGERII DOSARULUI CANDIDATULUI

1.

11.649/06.06.2022

ADMIS

 

2.

11.650/06.06.2022

ADMIS

 

3.

11.722/06.06.2022

ADMIS

 

 

Contestatiile se depun  la Compartimentul Resurse Umane, salarizare si arhivarea documentelor in 24 de ore de la afisare.

Candidatii declarati admisi se vor prezenta in data de 20.06.2022 ora 10,00 la sediul Primariei orasului Baile Herculane – Sala de sedinta, cu pix albastru si cartea de identitate.

Afisat azi  08.06.2022, ora 11,00.

 


R O M Â N I A

JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN

ORAŞUL BĂILE HERCULANE

P R I M Ă R I A

NR.11.593/03.06.2022

 

ANUNŢ

privind organizarea examenului de promovare într-o funcţie pentru care este prevăzut

 un nivel de studii superior

 

             In baza prevederilor art.41 alin.4, alin.5 si alin.6 privind H.G. nr. 286/2011pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Primăria oraşului Băile Herculane organizează în data de 20.06.2022, examenul de promovare într-o funcţie pentru care este prevăzut un nivel de studii superior a personalului contractual din cadrul Compartimentului Cultura – Biblioteca oraseneasca si Casa de cultura.

 Conditiile de desfasurare a examenului de promovare :

Examenul de promovare într-o funcţie pentru care este prevăzut  un nivel de studii superior se va desfasura la sediul Primariei orasului Baile Herculane din str. M. Eminescu nr.10, astfel:

 • Proba scrisa 20.06.2022, ora 10,00

            Pentru inscrierea la examenul de promovare, candidatii vor depune la Compartimentul Resurse Umane, salarizare si arhivarea documentelor, dosarul de inscriere la examen, care va cuprinde:

1.Cererea de înscriere la examenul de promovare adresată conducătorului instituției publice organizatoare;

2.Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz.

3.Copia diplomei de licenţă, respectiv a diplomei de absolvire sau, după caz, adeverinţa care să ateste absolvirea studiilor, eliberată de o instituţie de învăţământ superior acreditată.

 Dosarul de concurs se depune de catre candidati, la sediul  Primariei orasului Baile Herculane din str. M. Eminescu nr.10, in termen de 3 zile lucratoare de la data publicarii anuntului pe /la site-ul / avizierul Primariei orasului Baile Herculane, respectiv intre 03.06.2022 – 07.06.2022, ora 8,00 – 16,00.

Comisia de examen are obligatia de a selecta dosarele pe baza indeplinirii conditiilor de participare, in termen de 2 zile lucratoare de la data expirarii termenului de depunere a  dosarelor.

Rezultatul selectarii dosarelor de inscriere se afiseaza cu mentiunea “admis” sau “respins”, insotita, dupa caz, de motivul respingerii, la sediul, precum si site-ul Primariei orasului Baile Herculane.

Dupa afisarea rezultatelor obtinute la selectia dosarelor si respectiv la proba scrisa, dupa caz, candidatii nemultumiti pot depune contestatie in termen de cel mult o zi lucratoare de la data afisarii rezultatului probei scrise, sub sanctiunea decaderii din acest drept.

In ziua examenului candidatul va avea asupra lui cartea de identitate.

            Relaţii suplimentare se pot obţine zilnic între ora 8,00 – 16,00 de luni pana joi si ora 8,00 – 13,30 –vineri, la sediul Primariei orasului Baile Herculane, str, M. Eminescu nr. 10, - Compartimentul Resurse Umane, Salarizare si arhivarea documentelor – persoana de contact Rostescu Anisoara – consilier  superior, telefon  0255/560.439, e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

  

Bibliografie:  

 1. U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, partea a III-a, Titlurile IV – VII;
 2. U.G. nr.118/2006, privind infiintarea, organizarea si desfasurarea activitatii asezamintelor culturale, cu modificarile si completarile ulterioare;
 3. Ordinul nr.2883/2003 pentru aprobarea normelor metodologice privind desfasurarea activitatilor specifice asezamintelor culturale, cu modificarile si completarile ulterioare;
 4. Legea nr.26/2008 privind protejarea patrimoniului immaterial, cu modificarile si completarile ulterioare;
 5. Ordinul nr.471/1990 pentru aprobarea normelor cu privire la organizarea spectacolelor, concertelor, a altor activitati artistice si distractive la care se percep tarife de intrare, cu modificarile si completarile ulterioare;
 6. Legea nr.8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

 Bibliografie:  

 1. O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, partea a III-a, Titlurile IV – VII;
 2. Legea bibliotecilor nr. 334/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
 3. Ordinul nr. 2.062/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind evidenta, gestionarea şi inventarierea documentelor specifice bibliotecilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
 4. O.U.G. nr.118/2006, privind infiintarea, organizarea si desfasurarea activitatii asezamintelor culturale, cu modificarile si completarile ulterioare;
 5. Ordinul nr.2883/2003 pentru aprobarea normelor metodologice privind desfasurarea activitatilor specifice asezamintelor culturale;

Afisat astazi 03.06.2022, la ora 8:00 


ROMANIA                                                                                                                    

JUDETUL CARAS SEVERIN                                                                                      

SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIE COMUNALA                                    

AL ORASULUI BAILE HERCULANE               

Nr. 803/02.06.2022

ANUNŢ

privind organizarea examenului de promovare  in grad profesional a unei

functii contractuale de executie  din cadrul :
- Compartiment Maturat Stradal
- Compartiment Transport Public

           

Serviciul Public de Gospodarie Comunala al oraşului Băile Herculane organizează
 examen de promovare in grad profesional a unei functii contractuale de executie din cadrul
Compartimentului Maturat Stradal din muncitor necalificat – in muncitor calificat IV si
Compartiment Transport Public din sofer II – in sofer I  după cum urmează:

CONDIŢII DE
DESFĂŞURARE PROBA SCRISĂ
DATA 17.06.2022
ORA 10,00
LOCUL

Sediul Serviciului Public de Gospodarie
Comunala al orasului Baile Herculane

 

Bibliografie:

- Legea nr. 53/2003 Codul muncii cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ordonanta de Urgenta  nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;
- Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Legea nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, cu modificarile si completarile ulterioare.
- Ordonanta de Urgenta  nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei şi barbaţi, republicata,
cu modificarile si completarile ulterioare.
            Rezultatul probei scrise se va face in data de 18.06.2022.
Termenul de depunere al contestațiilor pentru proba scrisa este pana in data de 19.06.2021.
Bibliografia si relaţii suplimentare se pot obţine zilnic între orele  9,00 – 14,00 la  sediul
Serviciului Public de Gospodarie Comunala al orasului Baile Herculane, str, M. Eminescu nr. 10
– persoana de contact Iliescu Veronica – inspector II, telefon  0255/560 439 .
e-mail  Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.  .

 

Afisat astazi 2.06.2022


R O M Â N I A

JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN

PRIMĂRIA

COMISIA DE CONCURS

Nr.11.304/26.05.2022

 

 

REZULTATE  FINALE

 Privind rezultatul concursului din data de 26.05.2022 la concursul pentru ocuparea unei functii publice de executie vacanta de inspector, clasa I, grad asistent din  cadrul Compartimentului Contabilitate si probleme de invatamant, casierie

  

Nr. Crt.

NR. DE INREGISTRARE AL DOSARULUI DE CONCURS

Punctaj

 proba scrisă

Punctaj 

interviu

Punctaj

final

Rezultatul final

1.

10.789/13.05.2022

74,5

83

157,5

ADMIS

*Numerele dosarelor candidaților în ordine descrescatoarea a punctajului final.


ROMANIA

JUDETUL CARAS SEVERIN

PRIMARIA BAILE HERCULANE

COMISIA DE CONCURS

11.301/26.05.2022

  

REZULTATE  INTERVIU

 la  interviul din data din data de 26.05.2022, ora 13,30 la concursul pentru ocuparea unei functii publice de executie vacanta de inspector, clasa I, grad asistent din  cadrul Compartimentului Contabilitate si probleme de invatamant, casierie

  

Nr.crt.

NUME PRENUME

PUNCTAJ

ADMIS/ RESPINS

1.

10.789/13.05.2022

83

ADMIS

 

Candidatii nemultumiti pot depune contestatie la Compartimentul Resurse Umane, in 24 de ore de la afisare .

Afisat azi:26.05.2022 , ora 14,30

 


ROMANIA

JUDETUL CARAS SEVERIN

PRIMARIA BAILE HERCULANE

COMISIA DE CONCURS

­­­­­­­­­­11.286/26.05.2022

 

 REZULTATE  PROBA SCRISA

 la  concursul din data 26.05.2022 pentru ocuparea unei functii publice de executie vacanta de inspector, clasa I, grad asistent din  cadrul

Compartimentului Contabilitate si probleme de invatamant, casierie

   

Nr.crt.

NR. DE INREGISTRARE AL DOSARULUI DE CONCURS

PUNCTAJ

ADMIS/ RESPINS

1.

10.789/13.05.2022

74,5

ADMIS

 

Contestatie se poate depune la Compartimentul Resurse Umane,salarizare si arhivarea documentelor in 24 de ore de la afisare .

Candidatii declarati admisi se vor prezenta la INTERVIU  la sediul Primariei orasului Baile Herculane cu pix albastru si cartea de identitate.

Afisat azi 26.05.2022,  ora 13,15


ANUNŢ CONCURS

privind ocuparea unei functiei contractuale de executie  vacanta 

 

            Serviciul Public de Gospodarie Comunala al oraşului Băile Herculane organizează concurs în data de 15.06.2022  pentru ocuparea unei functii contractuale de executie vacante din  cadrul Serviciului Public de Gospodarie Comunala al orasului Baile Herculane, după cum urmează:

 • Compartimentului Contabilitatate, Gestiune, Achizitii Publice.
 • Inspector de specialitate I – 1 post

CONDIŢII DE DESFĂŞURARE

PROBA SCRISĂ

INTERVIU CANDIDAT ADMIS

DATA

15.06.2022

20.06.2022

ORA

10,00

10,00

LOCUL

Serviciul Public de Gospodarie Comunala al orasului Baile Herculane

Serviciul Public de Gospodarie Comunala al orasului Baile Herculane

Data limita pentru depunerea dosarelor in vederea participarii la concurs este 06.06.2022, ora 14,00 la sediul Serviciului Public de Gospodarie Comunala al orasului Baile Herculane.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare:

 1. a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;  
 3. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;  
 4. d) are capacitate deplină de exerciţiu;  
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;  
 6. f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;  
 7. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.  

 Conditii specifice de participare:

 

 

INSPECTOR DE SPECIALITATE I – 1post

- studii superioare atestate cu diploma de licenta 

- vechime in munca minim  – 5 ani 

- vechime in specialitatea studiilor  – nu necesita

 

Concursul constă în : selectia dosarelor, probă scrisă şi interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. a) Cerere de inscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare (disponibila la sediul institutiei, in cadrul Compartimentului Resurse, Umane, salarizare si arhivarea documentelor);
 2. b) Copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
 3. c) Copia certificatului de nastere;
 4. d) Copia certificatului de casatorie (daca este cazul);
 5. e) Copie documente care sa ateste nivelul studiilor si ale alte acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea publica;
 6. f) Carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si /sau in specialitatea studiilor, in copie;
 7. g) Cazierul judiciar (original) sau o declaratie pe proprie raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
 8. h) Adeverinta medicala (original) care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
 9. i) curriculum vitae – model europass.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Actele prevăzute de la lit. b) la f) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

 Calendarul de desfăşurare al concursului:

 • Data-limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs : 06.06.2022 ora 14,00
 • Afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor in data de  09.06.2022
 • Termenul de depunere al contestațiilor pentru selectia dosarelor pana in data de 10.06.2022
 • Sustinerea probei scrise in data de 15.06..2022, ora 10.00
 • Rezultatul probei scrise se va face in data de 16.06.2022
 • Termenul de depunere al contestațiilor pentru proba scrisa este pana in data de 17.06.2022
 • Sustinerea probei interviu pentru candidatii admisi la proba scrisa va avea loc in data de 20.06.2022, ora 10.00
 • Rezultatul probei  inteviu se va face in data de 21.06.2022
 • Termenul de depunere al contestațiilor pentru proba interviu este pana in data de 22.06.2022.
 • Rezultatele finale in data de 25.06.2022

 

Relaţii suplimentare la sediul: Serviciul Public de Gospodarie Comunala al oraşului Băile Herculane  – persoana de contact Iliescu Veronica  - telefon: 0255/560.439.

BIBLIOGRAFIE INSPECTOR DE SPECIALITATE I

 • Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordonanta de Urgenta  nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
 • LEGE nr. 571 din 14 decembrie 2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii
 • LEGE nr. 184 din 17 octombrie 2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziţie public
 • Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr.53/2003 Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei şi barbaţi, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

 

ATRIBUTIILE POSTULUI INSPECTOR DE SPECIALITATE I

- respectarea prevederilor Legii Nr. 98/19.05.2016 privind achizitile publice si a Hotararii nr.395/2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica;

- organizeaza, indruma, conduce, controleaza si raspunde de desfasurarea in mod eficient a activitatii Serviciului Achizitii si Investitii Publice;

- elaborarea precum si actualizarea, pe baza necesitatilor transmise de celelalte compartimente ale entitatii programul anual al achizitilor publice;

- aproba cumpararea produselor si servicilor prin achzitie directa cu respectarea legislatiei in vigoare;

- asigura cumpararea produselor si servicilor prin achizitie directa cu respectarea legislatiei in vigoare;

- realizeaza achizitile directe;

- verifica existenta si corectitudinea inscrisurilor din  referatelor de necesitate ;

- verifica evidenta pe coduri CPV a tuturor produselor si servicilor achizitionate;

- raspunde de consemnarea corecta si la timp, in scris, in momentul efectuarii ei, in documente justificative in conformitate cu prevederile legale in vigoare; 

- raspunde de stabilirea corecta a documentelor care se intocmesc si de circuitul lor in cadrul serviciului;

- participa la sustinerea si discutarea lucrarilor elaborate in cadrul serviciului;

- completeaza programul anual al achizitiilor publice ori de cate ori este necesar;

- sigura stabilirea corecta a procedurilor de atribuire pentru produsele si serviciile ce urmeaza a fi achizitionate;

- intreprinde demersurile necesare pentru inregistrarea/reinoirea/recuperarea inregistrarii autoritatii contractante in Seap sau recuperarea certificatului digital, daca este cazul;

- elaboreaza si dupa caz, actualizeaza, pe baza necesitatilor transmise de celelalte compartimente ale autoritatii contractante, strategia de contractare si programul anual al achizitilor publice;

- elaboreaza sau, dupa caz, coordoneaza activitatea de elaborare a documentatiei de atribuire si a documentelor–suport, in cazul organizarii unui concurs de solutii,a documentatiei de concurs, pe baza necesitatilor transmise de compartimentele de specialitate;

- indeplineste obligatile referitoare la publicitate,astfel cum sunt acestea prevazute de lege ;

- aplica si finalizeaza procedurile de atribuire ;

- asigura elaborarea si transmiterea anunturilor de intentie, participare, atribuire si a invitatiilor de participare in SEAP;

- asigura comunicarea rezultatului procedurii de atribuire, tuturor ofertantilor;

- verifica buna desfasurare a procedurilor de atribuire;

- asigura finalizarea documentatiei de atribuire, intocmirea dosarelor de achizitie si arhivarea acestora conform legislatiei in vigoare;

- verifica intocmirea, incheierea si urmarirea derularii contractelor  incheiate in urma procedurilor de achizitie finalizate;

- urmareste si verifica activitatea de dirigentie încredintata altor persoane fizice sau juridice pentru investitiile aflate în lista de investitii;

- intocmeste documentatia pentru cazurile de încredintare directa;

- asigura etapele de promovare a investitiilor proprii conform legislatiei in vigoare: avizari proiecte, licitatie pentru adjudecari, finantare.

- urmareste si asigura verificarea, confirmarea situatiilor de lucrari si de plata si vizeaza facturile aferente.

- urmareste acceptarea la plata numai a lucrarilor executate corespunzator calitativ si cantitativ, conform legilor si normativelor in vigoare;

- impreuna cu compartimentul contabilitate intocmeste lista lucrarilor de investitii care urmeaza a fi continuate sau incepute, precum si dotarile si utilajele propuse a fi achizitionate.

- verifica situatiile de lucrari pentru lucrarile de reparatii din cadrul SPGC al orasului Baile Herculane si incadrarea in ofertele si documentatiile elaborate ulterior.

- sesizeaza Seful de Serviciu in vederea rezilierii, rezolutiunii sau anularii contractelor incheiate in situatia nerespectarii clauzelor contractuale sau constatarii nerespectarii dispozitiilor legale la intocmirea contractelor;

- aproba cumpararea produselor si serviciilor prin achizitie directa cu respectarea legislatiei in vigoare;

- asigura cumpararea produselor si serviciilor prin achizitie directa cu respectarea legislatiei in vigoare;

- elaborarea procedurilor operationale pe Compartimentul Achizitii Publice;

- asigura intocmirea si inaintarea ritmica, catre Compartimentul Contabilitate a documentelor de plata prevazute de legislatia in vigoare;

- asigura organizarea si desfasurarea licitatiilor in conformitate cu cerintele legii;

- propune spre aprobare membrii comisiei de evaluare a ofertelor;

- elaborarea procedurilor operationale pe Compartimentul Achizitii si Investitii Publice

- identificarea riscurilor din cadrul Compartimentul Achizitii si Investitii Publice

- evaluarea riscurilor , prin masurarea probabilitatii de aparitie si a impactului asupra activitatilor din cadrul obiectivelor .

- ierarhizarea si prioritizarea riscurilor in functie de toleranta la risc

- revizuirea si raportarea periodica a situatiei riscurilor

- completeaza Registrul de Riscuri

- elaborarea de proceduri care sa acopere totalitatea proceselor si activitatilor semnificative desfasurate in cadrul Compartimentul Achizitii si Investitii Publice conform anexei 2b la Ordinul 200/2016

- identificarea ,evaluarea si gestionarea riscurilor in conformitate cu prevederile legale si a dispozitilor emise de conducatorul unitatii.

- monitorizeaza modul de aplicare si respectare a principiilor si a normelor de conduita de catre personalul contractual si intocmeste rapoarte si analize cu privire la acestea;

 - desfasoara activitatea de consiliere etica, pe baza solicitarii scrise a personalului contractual sau la initiativa sa atunci cand personalul contractual nu i se adreseaza cu o solicitare, insa din conduita adoptata rezulta nevoia de ameliorare a comportamentului acestuia;

- elaboreaza analize privind cauzele, riscurile si vulnerabilitatile care se manifesta in activitatea personalului contractual din cadrul autoritatii sau institutiei publice si care ar putea determina o incalcare a principiilor si normelor de conduita, pe care le inainteaza conducatorului autoritatii sau institutiei publice, si propune masuri pentru inlaturarea cauzelor, diminuarea riscurilor a vulnerabilitatilor;

- organizeaza sesiuni de informare a personalului contractual cu privire la normele de etica, modificari ale cadrului normativ in domeniul eticii si integritatii sau care instituie obligatii pentru autoritatile si institutiile publice pentru respectarea drepturilor cetatenilor in relatia cu administratia publica sau cu autoritatea sau institutia publica respectiva;

- semnaleaza practici sau proceduri institutionale care ar putea conduce la incalcarea principiilor si normelor de conduita in activitatea personalului contractual;

- analizeaza sesizarile reclamatiile formulate de cetateni si de ceilalti beneficiari ai activitatii autoritatii sau institutiei publice cu privire la comportamentul personalului care asigura relatia directa cu cetatenii si formuleaza recomandari cu caracter general, fara a interveni in activitatea comisiilor de disciplina;

- poate adresa in mod direct intrebari sau aplica chestionare cetatenilor si beneficiarilor directi ai activitatii autoritatii sau institutiei publice cu privire la comportamentul personalului care asigura relatia cu publicul, precum si cu privire la opinia acestora despre calitatea serviciilor oferite de autoritatea sau institutia publica respectiva.

- responsabil cu completarea, actualizarea si modificarea formularelor de integritate aferente procedurilor de atribuire a contractelor de achizitii publice derulate de entitate privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese in procedura de atribuire a contractelor de achizitie publica.

- indeplineste orice alte sarcini trasate de conducerea unitatii;

 

Afisat astazi 20.05.2022, ora 13:00

 


ROMANIA

JUDETUL CARAS SEVERIN

PRIMARIA BAILE HERCULANE

COMISIA DE CONCURS

Nr.10.995/19.05.2022

 

REZULTAT SELECTIE DOSARE

la  concursul  organizat in data de  26.05.2022, pentru ocuparea unei functii publice de executie vacanta de inspector,

clasa I, grad asistent din cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Baile Herculane

 

 Avand in vedere prevederile art.50 si art. 67^1 din HG nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, comisia de concurs intrunita in data de  19.05.2022, dupa verificarea dosarelor a constatat urmatoarele :

Nr.crt.

NR. DE INREGISTRARE AL DOSARULUI DE CONCURS

REZULTAT

MOTIVUL RESPINGERII DOSARULUI CANDIDATULUI

2.

10.789/13.05.2022

ADMIS

 

 

Contestatiile se depun  la Compartimentul Resurse Umane, salarizare si arhivarea documentelor in 24 de ore de la afisare.

Candidata/ul declarant/a admis/a se va prezenta in data de 26.05.2022 ora 10,00 la sediul Primariei orasului Baile Herculane – Sala de sedinta, cu pix albastru si cartea de identitate.

Afisat azi  19.05.2022, ora 13,00


R O M Â N I A

JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN

ORAŞUL BĂILE HERCULANE

P R I M Ă R I A

9858/26.04.2022

 

ANUNŢ CONCURS

privind ocuparea unei functiei publice de executie  vacanta 

 

            Primăria oraşului Băile Herculane organizează concurs în data de 26.05.2022  pentru ocuparea unei functii publice de executie vacanta de inspector, clasa I, grad asistent din  cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Baile Herculane, după cum urmează:

 • Compartiment Contabilitate si probleme de invatamant, casierie – studii superioare –

1 post

CONDIŢII DE DESFĂŞURARE

PROBA SCRISĂ

INTERVIU CANDIDAT ADMIS

DATA

26.05.2022

31.05.2022

ORA

10,00

10,00

LOCUL

Primăria oraşului

Băile Herculane ( sala de sedinte)

Primăria oraşului

 Băile Herculane( sala de sedinte)

 

Candidatii vor depune dosarele de concurs in termen de 20 de zile calendaristice de la data publicarii anuntului pe site-ul Primariei orasului Baile Herculane, respectiv intre 26.04.2022 – 16.05.2022, ora 8,00 – 16,00 de luni pana joi si ora 8,00 – 13,30 –vineri.

Conditii generale de participare la concurs:

Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de art. 465 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ :

 1. a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 4. d) are capacitate deplină de exerciţiu;

      e) este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;

 1. f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea

funcţiei publice;

 1. g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;
 2. h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
 3. i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;
 4. j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
 5. k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

Conditii specifice de participare la concurs

 • studii universitare de licenta absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta
 • Vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice : - 1 an

DOSARUL DE CONCURS (dosar din carton cu șină) va conţine în mod obligatoriu:

 

 1. a) formularul de înscriere
 2. b) curriculum vitae, modelul comun european;
 3. c) copia actului de identitate;
 4. d) copia certificatului de căsătorie, după caz;
 5. e) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
 6. f) copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz;
 7. g) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
 8. h) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
 9. i) cazierul judiciar;
 10. j) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifica.

.Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Bibiografia si relaţii suplimentare se pot obţine zilnic între ora 8,00 – 16,00 de luni pana joi si ora 8,00 – 13,30 –vineri, la  sediul Primariei orasului Baile Herculane, str, M. Eminescu nr. 10, - Compartimentul Resurse Umane, Salarizare si arhivarea documentelor – persoana de contact Puie Monica – consilier  superior, telefon  0255/560439, e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. sau de pe site-ul institutiei http:/primaria-baileherculane.ro.

 


R O M Â N I A

JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN

ORAŞUL BĂILE HERCULANE

P R I M Ă R I A

8186/17.03.2022

 

ANUNŢ CONCURS

privind ocuparea unei functiei publice de conducere  vacanta 

 

            Primăria oraşului Băile Herculane organizează concurs în data de 18.04.2022  pentru ocuparea unei functii publice de conducere vacanta de Arhitect Sef gradul II din  cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Baile Herculane, Serviciul Urbanism si Amenajarea Teritoriului, după cum urmează:

CONDIŢII DE DESFĂŞURARE

PROBA SCRISĂ

INTERVIU CANDIDAT ADMIS

DATA

18.04.2022

21.04.2022

ORA

10,00

10,00

LOCUL

Primăria oraşului

Băile Herculane ( sala de sedinte)

Primăria oraşului

 Băile Herculane( sala de sedinte)

Candidatii vor depune dosarele de concurs in termen de 20 de zile calendaristice de la data publicarii anuntului pe site-ul Primariei orasului Baile Herculane, respectiv intre 17.03.2022 – 05.04.2022, ora 8,00 – 16,00 de luni pana joi si ora 8,00 – 13,30 –vineri.

Conditii generale de participare la concurs:

Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de art. 465 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ :

 1. a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 4. d) are capacitate deplină de exerciţiu;

      e) este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;

 1. f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea

funcţiei publice;

 1. g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;
 2. h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
 3. i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;
 4. j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
 5. k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

Conditii specifice de participare la concurs

- studii de arhitect diplomat, urbanist diplomat, sau de conductor arhitect, precum si de de inginer în domeniul construcţiilor sau inginer cu specialitatea inginerie economica in constructii, absolventi ai cursurilor de formare profesionala continua de specialitate in domeniul amenajarii teritoriului, urbanismului si autorizarii contructiilor, in conformitate cu prevederile art. 36^1 lit.b din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul,cu modificările şi completările ulterioare,

- vechime în specialitatea studiilor absolvite: minimum 5 ani

-  în situaţia în care la concursurile organizate pentru ocuparea funcţiei de arhitect-şef de la nivelul oraşelor şi comunelor nu se prezintă persoane care să îndeplinească condiţiile de vechime în specialitatea studiilor prevăzute la art. 468 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, se pot stabili condiţii pentru participarea la concurs şi a persoanelor care îndeplinesc condiţiile de vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei de arhitect-şef de minimum 3 ani;

DOSARUL DE CONCURS (dosar din carton cu șină) va conţine în mod obligatoriu:

 

 1. a) formularul de înscriere
 2. b) curriculum vitae, modelul comun european;
 3. c) copia actului de identitate;
 4. d) copia certificatului de căsătorie, după caz;
 5. e) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
 6. f) copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz;
 7. g) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
 8. h) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
 9. i) cazierul judiciar;
 10. j) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifica.

.Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Bibiografia si relaţii suplimentare se pot obţine zilnic între ora 8,00 – 16,00 de luni pana joi si ora 8,00 – 13,30 –vineri, la  sediul Primariei orasului Baile Herculane, str, M. Eminescu nr. 10, - Compartimentul Resurse Umane, Salarizare si arhivarea documentelor – persoana de contact Puie Monica – consilier  superior, telefon  0255/560439, e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. sau de pe site-ul institutiei http:/primaria-baileherculane.ro.

 

 

BIBLIOGRAFIE / TEMATICA

  

 1. . Constitutia Romaniei, republicată.

2.Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

 1. Ordonanța Guvernului nr.137/2000, republicată, privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, cu modificările și completările ulterioare.
 2. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 3. Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  6. Ordinul nr.839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  7. Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;
  8. Ordinul nr.233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism, cu modificările şi completările ulterioare;
  9. Hotărârea nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată cu modifcările şi completările ulterioare;
  10. Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modifcările şi completările ulterioare;
  11. Hotărârea nr.343/2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare;
  12. Hotărârea nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;
  13. Legea nr.7/1996 cadastrului şi a publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
  14. Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  15. Ordonanţa Guvernului nr.43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  16. Hotărârea nr.925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Ordin nr. M.30/1995 pentru aprobarea Precizărilor privind avizarea documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului, precum şi a documentaţiilor tehnice pentru autorizarea executării construcţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
  18.Ordonanţa nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

ATRIBUTIILE POSTULUI

 1. Face propuneri în vederea organizării de concursuri pentru proiecte de urbanism de importanţă deosebită.
 2. Prezintă primarului rapoarte şi informări privind activitatea urbanistică şi de amenajarea teritoriului,in vederea informarii Consiliului Local, la solicitarea acestuia.
 3. Informează Consiliul local la solicitarea primarului despre măsurile ce trebuie luate pentru materializarea proiectelor de urbanism.
 4. Face propuneri pentru emiterea dispoziţiilor primarului în probleme specifice activităţii.
 5. Semnează Certificate de urbanism, Autorizaţii de construire şi Autorizaţii de demolare.
 6. Aduce la cunoştinţa subordonaţilor legislaţia specifică activităţii pe care o desfăşoară.
 7. Aprobă propunerile pentru participarea la cursurile de perfecţionare a subordonaţilor.
 8. Susţine proiectele de Hotărâri în faţa comisiilor de specialitate şi răspunde la interpelări.
 9. Participă la şedinţele Consiliului local la solicitarea Primarului, unde prezintă materialele legate de

domeniul de activitate.

 1. Primeşte şi repartizează corespondenţa şi urmăreşte soluţionarea acesteia în termenul legal si dispoziţii ale Primarului.
 2. Raspunde de pastrarea secretului de serviciu, precum si de pastrarea secretului datelor si informatiilor cu caracter confidential detinute sau la care are acces ca urmare a executarii atributiilor de serviciu;
 3. Raspunde de realizarea la timp a atributiilor ce-i revin, conform prevederilor legale, programelor

aprobate sau dispuse de conducerea institutiei;

13.Propune norme si metode de imbunatatire a derularii activitatii serviciului;

 1. Respecta si aplica legislatia in vigoare.

15.Intocmeste fisa postului salariatilor din subordine.

 

In domeniul urbanismului si amenajarii teritoriului:

 1. Supravegheaza aplicarea prevederilor Planului de Urbanism General si ale Regulamentului local de

urbanism precum si Planurile de Urbanism Zonale aprobate.

 1. Coordoneaza receptia constructiilor autorizate conform legii in vederea stabilirii valorii impozabile

si regularizarii taxelor de autorizare.

 1. Analizeaza sesizarile cetatenilor, agentilor economici si institutiilor privind problemele legate de

dezvoltarea urbanistica a localitatii.

 1. Analizeaza si repartizeaza spre executare autorizatii de racorduri de orice fel.
 2. Propune nominal proiectele de urbanism necesare teritoriului administrativ al orasului.
 3. Urmăreşte starea construcţiilor, monumentelor de arhitectură şi a zonelor de rezervaţii şi protecţie de arhitectură.
 4. Semneaza certificate de urbanism pentru: evidenţieri, dezmembrări, certificare intravilan, nomenclatură stradală, adresă, pentru întocmirea de documentaţii de urbanism.

12.Propune modalităţi de rezolvare la sesizările cetăţenilor referitoare la problemele de urbanism şi amenajarea teritoriului.

 1. Întocmeşte referate şi face propuneri pentru emiterea dispoziţiilor primarului în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului.
 2. Asigură arhivarea actelor care le instrumentează.

10.Asigură informarea cetăţenilor şi dă relaţii acestora cu privire la problemele de urbanism şi

amenajarea teritoriului.

 1. Eliberează Autorizaţii de construire pentru:

-  lucrări de construire, reconstruire, modificare, extindere sau reparare a clădirilor de orice fel;

- lucrări de construire, reparare, protejare, restaurare, conservare, precum şi orice alte lucrări,indiferent de valoarea lor, ce urmează a fi efectuate la construcţii reprezentând monumente şi ansambluri istorice, arheologice, de arhitectură, artă sau cultură, inclusiv cele din zonele lor de protecţie;

-lucrări de construire, reconstruire, modificare, extindere sau reparare privind căi de comunicaţie,dotări tehnico-edilitare subterane şi aeriene, împrejmuiri şi mobilier urban, amenajări de

spaţii verzi, parcuri, pieţe şi celelalte lucrări de amenajare a spaţiilor publice;

-foraje şi excavări necesare studiilor geotehnice şi ridicărilor topografice, exploatări de cariere,balastiere, sonde de gaze şi petrol, precum şi alte exploatări;

- construcţii provizorii de şantier necesare execuţiei lucrărilor de bază, dacă nu au fost autorizate odată cu acestea;

- organizarea de tabere de corturi, căsuţe sau de rulote;

- lucrări cu caracter provizoriu: tonete, cabine, spaţii de expunere situate pe căile şi în spaţiile publice, corpuri şi panouri de afişaj, firme şi reclame.

 1. Eliberează autorizaţii de desfiinţare şi certificate de urbanism pentru lucrările menţionate mai sus.
 2. Eliberează avize către Consiliul Judeţean privind lucrările care se realizează pe terenuri care

depasesc limita unei unitati administrativ-teritoriale, sau investiţii care se aprobă de către Guvern cu

excepţia lucrărilor de foraje şi excavări necesare studiilor geotehnice şi ridicărilor topografice,

exploatări de cariere, balastiere, sonde de gaze şi petrol precum şi alte exploatări.

 1. Elibereaza avize de oportunitate in vederea elaborarii planurilor urbanistic zonale;
 2. Aduce la cunoştinţa persoanelor interesate autorizaţiile eliberate.
 3. Propune studii de amenajarea teritoriului, urmand aplicarea acestora dupa aprobarea autoritatilor

locale.

 

In domeniul disciplinei in constructii:

 1. Verifica prin personalul specializat lucrarile de construire, reconstruire, modificare, extindere si

reparare a cladirilor aflate in curs de executie , inclusiv a imprejmuirilor.

 1. Verifica prin personalul specializat lucrarile executate fara autorizatie de construire sau realizate cu

incalcarea prevederilor acesteia.

 1. Verifica prin personalul specializat lucrarile cu caracter provizoriu: chioscuri, tonete, cabine, spatii

de afisaj, firme si reclame.

 1. Verifica prin personalul specializat constructiile si amenajarile provizorii de santier necesare lucrarilor de baza , daca nu au fost autorizate odata cu acestea.
 2. Rezolvă sesizările cetăţenilor referitore la probleme de autorizări şi disciplină în construcţii.
 3. Asigură respectarea disciplinei în construcţii.
 4. Semneaza, când este cazul, procesele verbale de contravenţie conform legii. constatate şi modul de soluţionare.
 5. Ţine evidenţa actelor ce le instrumentează: certificate de urbanism, autorizaţii de construire desfiinţare, procese verbale la terminarea lucrărilor şi proceselor verbale de constatare a contravenţiilor.
 6. Asigură arhivarea actelor pe care le instrumentează.
 7. Transmite Serviciului Economic, Serviciului Impozite şi Taxe Locale, listele cu procesele verbale de receptie la terminarea lucrarilor.

11.Initiaza, coordoneaza din punct de vedere tehnic elaborarea,avizeaza si propune spre aprobare startegiile de dezvoltare teritoriala urbane ,precum si documentatile de amenajare a teritoriului si de urbanism

 1. Convoaca si asigura dezbaterea lucrarilor Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si urbanism

13.Urmareste punerea in aplicare a strategiilor de dezvoltare urbana si a politicilor urbane

 1. Asigura gestionarea ,evidenta si actualizarea documentatilor de urbanism

15.Transmite periodic Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene sirtuatile cu privire la evidenta si actualizarea documentatilor de urbanism

 1. Organizeaza si coordoneaza constituirea si dezvoltarea bancilor/bazelor de date urbane.

 


 

R O M Â N I A
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
ORAŞUL BĂILE HERCULANE
P R I M Ă R I A
NR. 7.714/07.03.2022

ANUNŢ CONCURS

privind ocuparea unei functiei publice de executie vacanta

 

Primăria oraşului Băile Herculane organizează concurs în data de 07.04.2022 pentru ocuparea
unei functii publice de executie vacanta de inpector, clasa I, grad asistent din cadrul aparatului de
specialitate al primarului orasului Baile Herculane, după cum urmează:
- Compartiment Contabilitate si probleme de invatamant, casierie – studii superioare –
1 post
CONDIŢII DE
DESFĂŞURARE

PROBA SCRISĂ INTERVIU CANDIDAT ADMIS

DATA 07.04.2022 12.04.2022
ORA 10,00 10,00
LOCUL Primăria oraşului
Băile Herculane ( sala de sedinte)

Primăria oraşului
Băile Herculane( sala de sedinte)

Candidatii vor depune dosarele de concurs in termen de 20 de zile calendaristice de la
data publicarii anuntului pe site-ul Primariei orasului Baile Herculane, respectiv intre
07.03.2022 – 28.03.2022, ora 8,00 – 16,00 de luni pana joi si ora 8,00 – 13,30 –vineri.
Conditii generale de participare la concurs:
Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de art. 465 din OUG nr. 57/2019
privind Codul Administrativ :
a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
   e) este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie publică. Atestarea
stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie,
respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităţilor specializate acreditate
în condiţiile legii;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea
funcţiei publice;
g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;
h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului
sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea
justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu

exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-
condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori
activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile
legii;
j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă
pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de
legislaţia specifică.
Conditii specifice de participare la concurs
- studii universitare de licenta absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta
- Vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice : - 1 an
DOSARUL DE CONCURS (dosar din carton cu șină) va conţine în mod obligatoriu:
a) formularul de înscriere
b) curriculum vitae, modelul comun european;
c) copia actului de identitate;
d) copia certificatului de căsătorie, după caz;
e) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor
specializări şi perfecţionări;
f) copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice,
management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz;
g) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată,
care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei
publice;
h) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni
anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
i) cazierul judiciar;
j) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de
înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al
acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifica.
.Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi
calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.
Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de
documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei
de concurs.
Bibiografia si relaţii suplimentare se pot obţine zilnic între ora 8,00 – 16,00 de luni pana joi
si ora 8,00 – 13,30 –vineri, la sediul Primariei orasului Baile Herculane, str, M. Eminescu nr. 10, -
Compartimentul Resurse Umane, Salarizare si arhivarea documentelor – persoana de contact Puie
Monica – consilier superior, telefon 0255/560439, e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. sau de pe site-ul
institutiei http:/primaria-baileherculane.ro.

PRIMAR,
MICLAU CRISTIAN

BIBLIOGRAFIE / TEMATICA

1. Constitutia Romaniei, republicată.
2. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
3. Ordonanța Guvernului nr.137/2000, republicată, privind prevenirea și sancționarea tuturor
formelor de discriminare, cu modificările și completările ulterioare.
4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
5. Legea contabilităţii nr. 82/1991, (republicată), cu modificările şi completările ulterioare.
6. Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1.917/2005 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi
pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările
ulterioare.
7. Ordinul nr. 494/2021 privind transmiterea situaţiilor financiare trimestriale centralizate
întocmite de instituţiile publice şi pentru modificarea şi completarea unor ordine ale ministrului
finanţelor publice în domeniul contabilităţii instituţiilor publice, cu modificările şi completările
ulterioare.
8. Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 2.861/2009 pentru aprobarea Normelor privind
organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor
proprii, cu modificările şi completările ulterioare.
9. Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice,
precum şi organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi
completările ulterioare.
10. Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare.
11. Hotararea nr. 714/2018 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi
instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării în
interesul serviciului, cu modificările şi completările ulterioare.

 


R O M Â N I A

JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN

PRIMĂRIA

COMISIA DE CONCURS

Nr.6.780/14.02.2022

  

REZULTATE  FINALE

 privind rezultatul concursului din data din data de 11.02.2022, la examenul de promovare în grad profesional,

din  cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Băile Herculane

 

Nr. Crt.

NR. DE INREGISTRARE AL DOSARULUI DE CONCURS

Punctaj

 proba scrisă

Punctaj 

interviu

Punctaj

final

Rezultatul final

1.

5.536/17.01.2022

80,65

      100

180,65

ADMIS

*Numele si prenumele candidaților în ordine descrescătoare a punctajului final.


ROMANIA

JUDETUL CARAS SEVERIN

PRIMARIA BAILE HERCULANE

COMISIA DE CONCURS

­­­­­­­­­­­­­­­­­­6742/11.02.2022

 

REZULTATE  PROBA SCRISA

  la examenul de promovare în grad profesional, din  cadrul aparatului de specialitate al primarului

orașului Băile Herculane, din data de 11.02.2022

 

Nr.crt.

NR. DE INREGISTRARE AL DOSARULUI DE CONCURS

PUNCTAJ

ADMIS/ RESPINS

1.

5.536/17.01.2022

80,65

ADMIS

 

Contestațiile se poate depune la Compartimentul Resurse Umane,salarizare și arhivarea documentelor în 24 de ore de la afișare.

Candidații declarați admiși se vor prezenta la INTERVIU  la sediul Primăriei orașului Băile Herculane cu pix albastru si cartea de identitate.

Afișat azi 11.02.2022,  ora 11,45


 ROMANIA

JUDETUL CARAS SEVERIN

PRIMARIA BAILE HERCULANE

COMISIA DE CONCURS

6745/11.02.2022

REZULTATE  INTERVIU

 La  interviul din data din data de 11.02.2022, ora 12,00 la examenul de promovare în grad profesional,

din  cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Băile Herculane

Nr.crt.

NR. DE INREGISTRARE AL DOSARULUI DE CONCURS

PUNCTAJ

ADMIS/ RESPINS

1.

5.536/17.01.2022

100

ADMIS

 

 

Candidații nemulțumiți pot depune contestație la Compartimentul Resurse Umane, în 24 de ore de la afișare .

Afișat azi: 11.02.2022, ora 13,00.


ROMANIA

JUDETUL CARAS SEVERIN

PRIMARIA BAILE HERCULANE

COMISIA DE CONCURS

Nr.6.767/11.02.2022

 

ANUNȚ

de selecție de recenzori pentru realizarea activităților aferente

recensământului populației și locuințelor runda 2021 în teritoriu

 

PRIMĂRIA ORAȘULUI BĂILE HERCULANE

ANGAJEAZĂ:

Un număr de 2 recenzori pentru colectarea datelor Recensământului populației și locuințelor din  orașul Băile Herculane

MODALITATEA DE ANGAJARE:

 • Contract de servicii

PERIOADA DE CONTRACTARE A SERVICIILOR:

 • Participarea la instruirea organizată de DJS Caraș-Severin: februarie-martie 2022
 • Colectarea datelor în teren: 14 martie – 15 mai 2022 (autorecenzarea asistata)

LOCUL DE DESFĂȘURARE A ACTIVITĂȚII

 • Pe teren, în limitele administrative ale localității Băile Herculane

CONDIȚII ANGAJARE:

 • Vârsta minimă de 18 ani împliniți la data selecției;
 • Minim studii medii absolvite (diplomă absolvent liceu)
 • Să dețină cunoștințe de utilizare a unei tablete
 • Să nu aibă cazier judiciar;
 • Abilitatea de a comunica într-o manieră civilizată; capacitatea de a stabili contacte inter-personale, de a fi cordial, plăcut, metodic şi riguros;
 • Să dispună de un telefon mobil pe care să-l utilizeze pentru comunicare;
 • Rezistenţă la stres şi lucru sub presiune;
 • În zonele cu populaţie de altă etnie decât cea română, cunoaşterea şi a limbii acelei etnii şi a specificului etniei respective reprezintă un avantaj în desfăşurarea muncii sale pe teren;

ATRIBUȚIILE RECENZORILOR

 CONDIȚII SPECIFICE

 • Muncă pe teren;
 • Disponibilitate de a lucra în medie de la 8 până la 12 ore pe zi (până la sfârşitul zilei);
 • Disponibilitate de a lucra în weekend (sâmbătă şi /sau duminică);