Primăria Băile Herculane

official website

  
  
  

DEZBATERE PUBLICĂ 

în data de 27.09.2017 începând cu ora 10, Primăria Băile Herculane va organiza dezbaterea publică cu tema,

"Regulament privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activități nonprofit de interes local la nivelul Orașului Băile Herculane", sunt invitați să participe reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale, asociații, fundații și cei interesați în a primi finanțări nerambursabile de la bugetul local. Dezbaterea publică va avea loc în sala de consiliu din cadrul Primăriei Băile Herculane
str. Mihai Eminescu nr.10.
Materialul supus dezbaterii poate fi consultat aici: 
dezbatere

ANUNȚ COLECTIV

In temeiul art.47 alin (4) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare comunicam ca au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili:

Nr.

crt

Denumirea contribuabilului si C.U.I.

Domiciliul fiscal al

contribuabilului

Denumirea actului administrativ fiscal nr.si data actului
1.

SC IMC MARIO TRANS BELLA SRL

CUI: 35298415

Str.F-ca de Var nr.2A,

 Baile Herculane,

jud.Caras-Severin

Instiintare privind infiintarea popririi nr.13803/06.09.2017
       

Actele administrativ fiscale pot fi consultate de titularii acestora la sediul organului fiscal emitent.

Prezentul act administrativ fiscal se considera comunicat in termen de 15 zile de la data afisarii anuntului.

Daca aveti nelamuriri in legatura cu acest anunt ne puteti contacta la numarul de telefon 0255560439 sau la sediul nostru.


ANUNȚ COLECTIV

In temeiul art.47 alin (4) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare comunicam ca au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili:

Nr.

crt

Denumirea contribuabilului si C.U.I.

Domiciliul fiscal al

contribuabilului

Denumirea actului administrativ fiscal nr.si data actului
1.

SC CRISTA COM SRL

CUI 3059649

Str.Trandafirilor nr.35, BL.A4, ap.8, Baile Herculane, jud.Caras-Severin Instiintare plata nr.13789/06.09.2017
2. SEREG ELENA MIHAELA

Str.Trandafirilor nr.35, BL.A4,

ap.8,Baile Herculane,

 jud.Caras-Severin

Decizie impunere

nr.13773/06.09.2017

Instiintare plata

Nr.13786/06.09.2017

Actele administrativ fiscale pot fi consultate de titularii acestora la sediul organului fiscal emitent.

Prezentul act administrativ fiscal se considera comunicat in termen de 15 zile de la data afisarii anuntului.

Daca aveti nelamuriri in legatura cu acest anunt ne puteti contacta la numarul de telefon 0255560439 sau la sediul nostru.


Dezbatere publica

În data de 20.09.2017, ora 11, la Hotel Germisara din localitatea Geogiu Bai, județul Hunedoara, va avea loc dezbaterea publică având ca tema proiectul Legii Turismului. Persoanele, firmele sau organizațiile din domeniu interesate în a participa la această dezbatere sunt rugate să ia legătura cu persoana de contact desemnata de Ministerul Turismului : doamna Aniela Pascu, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tel. 0765462578


bike week

Primăria Băile Herculane participă în data de 18.09.2017 în cadrul săptămânii europene a mobilității (European Mobility Week, 16 – 22 septembrie 2017) cu o acțiune denumită “Cu bicicleta la locul de muncă!” (“bike to work”), astfel că în data de 18.09.2017 toți angajații primăriei se vor deplasa la locul de muncă cu bicicleta (sau mijloacele de transport in comun). SĂPTĂMÂNA EUROPEANĂ A MOBILITĂȚII, reprezintă o oportunitate perfectă de a explica provocările cu care se confruntă orașele în efortul lor de a opera o schimbare la nivel comportamental și de a avansa pe calea elaborării unei strategii mai durabile în materie de transport. Autoritățile locale sunt încurajate să organizeze activități destinate creșterii gradului de conștientizare cu privire la anumite aspecte și la o tematică dată, precum și să lanseze măsuri permanente destinate îmbunătățirii situației transportului durabil în localitatea lor.


ANUNȚ COLECTIV

In temeiul art.47 alin (4) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare comunicam ca au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili:

Nr.

crt

Denumirea contribuabilului si C.U.I.

Domiciliul fiscal al

contribuabilului

Denumirea actului administrativ fiscal nr.si data actului
1.

SC ZMF & FREMAR PRODUCTION  SRL

CUI 29502536

Str.Trandafirilor nr.110, Baile Herculane, jud.Caras-Severin Titlu executoriu nr.12407/27.07.2017
2.

SC BRIANA-KARINA PASCU SRL

CUI 29227770

Str.Trandafirilor nr.38, sc.A, ap.14,Baile Herculane,

 jud.Caras-Severin

Titlu executoriu

nr.12408/27.07.2017

3.

ASOCIATIA “PRO PET”

CUI: 28354180

Str.Trandafirilor nr.56, bl.90, sc.C, ap.12, Baile Herculane,

Jud.Caras-Severin

Titlu executoriu nr.12489/31.07.2017
4.

CORNIANUASIG AGENT DE ASIGURARE SRL

CUI: 30598179

Str.Trandafirilor nr.11, bl.11, sc.C, ap.6, Baile Herculane,

Jud.Caras-Severin

Titlu executoriu nr.12490/31.07.2017
5. CALTUN GHEORGHE PFA

Str.Trandafirilor nr.54, bl.6/7, sc.B, ap.1, Baile Herculane,

Jud.Caras-Severin

Titlu executoriu nr.11491/03.07.2017

Actele administrativ fiscale pot fi consultate de titularii acestora la sediul organului fiscal emitent.

Prezentul act administrativ fiscal se considera comunicat in termen de 15 zile de la data afisarii anuntului.

Daca aveti nelamuriri in legatura cu acest anunt ne puteti contacta la numarul de telefon 0255560439 sau la sediul nostru.


ANUNŢ CONCURS

privind ocuparea unui post vacant

            Primăria oraşului Băile Herculane organizează concurs în data de 02.10.2017 pentru ocuparea unei functii contractuale vacante, după cum urmează:

 • INSPECTOR CASIER gradul I in cadrul  Compartimentului Contabilitate si problem de invatamant, csierie  - 1 post  
CONDIŢII DE DESFĂŞURARE PROBA SCRISĂ INTERVIU CANDIDAT ADMIS
DATA              02.10.2017                06.10.2017
ORA 10,00 10,00
LOCUL

Primăria oraşului

Băile Herculane

Primăria oraşului

 Băile Herculane

Data limita pentru depunerea dosarelor in vederea participarii la concurs este 21.09.2017, ora 15,00.

Conditiile generale de participare :

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice sunt :

 • INSPECTOR CASIER gradul I  in cadrul  Compartimentului Contabilitate si problem de invatamant, csierie  - 1 post  

Pentru participarea la concurs candidatii trebuie sa indeplineasca unrmatoarele conditii:

- studii superioare absolvite cu diploma de licenta  in stiinte economice

- cunostinte operare calculator 

- conditiile minime de vechime in specialitatea studiilor – nu e cazul

Concursul constă în : selectia dosarelor, probă scrisă şi interviu.

Dosarele de înscriere se depun la sediul Primăriei orasului Baile Herculane  în temen de 10 zile lucratoare de la afisarea anunţului, si vor conține:

a) Cerere de inscriere la concurs adresata primarului orasului ;

b) Copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;

             c) Copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea publica;

d) Carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si /sau in specialitatea studiilor, in copie;

e) Cazierul judiciar

f) Adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;

Actele prevăzute la lit. b),c), d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Bibliografie pentru concursul de ocupare a postului vacant de INSPECTOR CASIER gradul I  in cadrul  Compartimentului Contabilitate si problem de invatamant, csierie  :

 • Decretul nr. 209 / 1976 pentru aprobarea Regulamentului operațiilor de casă;
 •  Legea 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si răspunderea în legătură cu

             gestionarea bunurilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

 •  Legea  nr. 70 /2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări şi plăți în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată;
 • Legea nr. 215/2001, republicată,  cu modificarile si completarile ulterioare, privind Administraţia publică locală;
 • Legea nr. 477/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile publice şi instituţiile publice;
 • Legea nr. 544/2001, actualizată, cu modificarile si completarile ulterioare ,privind liberul acces la informaţiile de interes public;
 • Titlul IX ”Impozite și Taxe locale  din Legea 227/2015, actualizată, cu modificarile si completarile ulterioare , privind Codul Fiscal;

Calendarul de desfăşurare al concursului:

07.09.2017 Publicare anunţ
21.09.2017 Termenul limită pentru depunerea dosarelor de concurs de către   candidați;
22.09.2017 Selecția dosarelor de concurs;
25.09.2017 Afişarea rezultatelor selecției dosarelor;
26.09.2017, ora 15,00

Termenul limită pentru depunerea contestațiilor privind selecția

Dosarelor;

27.09.2017 Soluționarea contestațiilor şi afişarea rezultatelor acestora;
02.10.2017, ora 10 Proba scrisă;
03.10.2017 Afişarea rezultatelor probei scrise;
04.10.2017, ora 15,00 Termenul limită pentru depunerea contestațiilor privind proba scrisă;
05.10.2017 Soluționarea contestațiilor şi afişarea rezultatelor acestora;
06.10.2017, ora 10,00 Susţinerea interviului;
09.10.2017 Afişarea rezultatelor interviului;
10.10.2017, ora 15,00 Termenul limită pentru depunerea contestațiilor privind interviul;
11.10.2017 Soluționarea contestațiilor şi afişarea rezultatelor acestora;
12.10.2017, ora 10,00 Afişarea rezultatelor finale

Relaţii suplimentare se pot obţine zilnic între orele  9,00 – 15,00 la Compartimentul Resurse Umane din cadrul Primăriei oraşului Băile Herculane.

Nr. tel. 0255/560 439.REGULAMENT

de functionare a Comisiei speciale de selectie a ofertelor avand ca obiect desfasurarea evenimentului “Zilele Orasului Baile Herculane editia 2017” si de selectie a ofertelor...http://primaria-baileherculane.ro/index.php/comisii


ANUNȚ COLECTIV

In temeiul art.47 alin (4) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare comunicam ca au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili:

Nr.

crt

Denumirea contribuabilului si C.U.I.

Domiciliul fiscal al

contribuabilului

Denumirea actului administrativ fiscal nr.si data actului
1.

SC LINELLA PROD  SRL

CUI 16006913

P-ta 1 Decembrie 1918 nr.4, Resita, jud.Caras-Severin Titlu executoriu nr.12411/27.07.2017
2.

SC VALCONS HOUSE SRL

CUI 24978289

Str.Pecinisca nr.56F

Baile Herculane,

 jud.Caras-Severin

Titlu executoriu

nr.11585/05.07.2017

Actele administrativ fiscale pot fi consultate de titularii acestora la sediul organului fiscal emitent.

Prezentul act administrativ fiscal se considera comunicat in termen de 15 zile de la data afisarii anuntului.

Daca aveti nelamuriri in legatura cu acest anunt ne puteti contacta la numarul de telefon 0255560439 sau la sediul nostru.


ANUNȚ

Atenționare a populației! În perioada imediat următoare 04.08.2017 - 05.08.2017 județul Caraș-Severin se va afla sub un val de caniculă și disconfort termic COD ROȘU. Având în vedere situația facem un apel la toată populația existentă pe raza UAT Băile Herculane, atât localnici cât și turiști de a respecta următoarele recomandări: Deplasările sunt recomandate a se efectua în primele ore ale dimineții sau seara Evitați aglomerațiile, expunerea la soare, efortul fizic intens între orele 11.00 - 18.00 Purtați haine lejere Consumați 1,5 - 2 litrii de lichide pe zi Evitați băuturile ce conțin cofeină, (cafea, ceai, cola) sau zahăr, (sucurile carbogazoase) Nu consumați alcool! Cereți sfatul medicului la cele mai mici semne de suferință.

cod rosu


ANUNȚ COLECTIV

In temeiul art.47 alin (4) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare comunicam ca au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili:

Nr.

crt

Denumirea contribuabilului si C.U.I.

Domiciliul fiscal al

contribuabilului

Denumirea actului administrativ fiscal nr.si data actului
1.

SC PUBLIC GAMES  SRL

CUI 25632169

Str.Teiul Doamnei nr.89, Sect.2 Bucuresti Titlu executoriu nr.11488/03.07.2017
2.

SC SUPREMO MEDIA SRL

CUI 8781667

Str.Horia, Closca si Crisan nr.5,

Otopeni, jud.Ilfov

Titlu executoriu

nr.11286/28.06.2017

Actele administrativ fiscale pot fi consultate de titularii acestora la sediul organului fiscal emitent.

Prezentul act administrativ fiscal se considera comunicat in termen de 15 zile de la data afisarii anuntului.

Daca aveti nelamuriri in legatura cu acest anunt ne puteti contacta la numarul de telefon 0255560439 sau la sediul nostru.


ANUNȚ COLECTIV

In temeiul art.47 alin (4) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare comunicam ca au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili:

Nr.

crt

Denumirea contribuabilului si C.U.I.

Domiciliul fiscal al

contribuabilului

Denumirea actului administrativ fiscal nr.si data actului
1.

SC TRANS YLY VIO COMPANY  SRL

CUI 16051884

Str.Trandafirilor nr.29B, Baile Herculane, jud.CS Titlu executoriu nr.11290/28.06.2017
2.

SC MEF MARTINESCU SRL

CUI 18503935

Str.Trandafirilor nr.99,

Baile Herculane, jud.CS

Titlu executoriu

nr.11285/28.06.2017

Actele administrativ fiscale pot fi consultate de titularii acestora la sediul organului fiscal emitent.

Prezentul act administrativ fiscal se considera comunicat in termen de 15 zile de la data afisarii anuntului.

Daca aveti nelamuriri in legatura cu acest anunt ne puteti contacta la numarul de telefon 0255560439 sau la sediul nostru.


ANUNȚ

Astăzi, 20.07.2017, în prezența domnului Sorin Maxim, Director General ADR Vest, domnul Primar Cristian Miclău a semnat contractul de finanțare în cadrul Programului Operațional Regional 2014 - 2020 pe axa 7.1, - Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului - Contract in valoare de aprox. 3,5 milioane euro, pentru dezvoltarea stațiunii Băile Herculane. Mai multe detalii despre acest proiect vor fi prezentate publicului în cadrul unei conferințe de presă în următoarele zile. Această realizare reprezintă încununarea eforturilor, din ultimul an de zile, ale echipei Primăriei Băile Herculane condusă de dl. Primar Cristian Miclău.

WP 20170720 14 01 37 Pro


ANUNȚ

8,5 milioane de lei pentru Băile Herculane - Proiecte castigate la finantare pe P.N.D.L.
3.332.092,25 lei – Reabilitare, modernizare, dotare și extindere Liceul “Hercules” în orașul Băile Herculane
650.427,59 lei – Reabilitare și modernizare strada Siminicea în Băile Herculane
4.484.416,00 lei – Reparații străzi și parcaje strada Trandafirilor, zona 1 și zona 2

ewd


ANUNȚ

În perioada 17.07.2017 - 17.08.2017, la secretariatul Liceului "Hercules" Băile Herculane se fac înscrieri pentru anul I învățământ postliceal, specializarea Asistent de Gestiune în unități de cazare și alimentație, an școlar 2017 - 2018


ANUNȚ

Ieri 11.07.2017 a avut loc licitația pentru atribuirea închirierii căsuțelor din Parcul Vicol. În contradicție cu numeroasele solicitări și discuții pe marginea acestui subiect înainte de ținerea licitației cand mai mulți doritori iși exprimau public intenția de a închiria și temerea de a nu pierde o asemenea ocazie, nu s-au prezentat și la licitație, astfel că nu a fost atribuită nici măcar o căsuță spre închiriere. Se pot depune în continuare solicitări de închiriere la sediul Primăriei pentru această locație sau pentru o altă locație de pe domeniul public convenită prin acord comun de ambele părți.

casute


ANUNȚ COLECTIV

In temeiul art.47 alin (4) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare comunicam ca au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili:

Nr.

crt

Denumirea contribuabilului si C.U.I.

Domiciliul fiscal al

contribuabilului

Denumirea actului administrativ fiscal nr.si data actului
1.

SC DANTUD SRL

CUI 15502374

Str.Trandafirilor nr.35, bl.11, sc.1, et.3, ap.11,

Baile Herculane, jud.CS

Titlu executoriu nr.10897/19.06.2017
2.

ASOCIATIA ROBIN HOOD

CUI 9281465

Str.Trandafirilor nr.86,

Baile Herculane, jud.CS

Titlu executoriu

nr.10899/19.06.2017

`3.

SC PONTON SRL

CUI 21600784

Str.Trandafirilor nr.1B,

Baile Herculane, jud.CS

Titlu executoriu

nr.10813/15.06.2017

Actele administrativ fiscale pot fi consultate de titularii acestora la sediul organului fiscal emitent.

Prezentul act administrativ fiscal se considera comunicat in termen de 15 zile de la data afisarii anuntului.

Daca aveti nelamuriri in legatura cu acest anunt ne puteti contacta la numarul de telefon 0255560439 sau la sediul nostru.


ANUNȚ COLECTIV

In temeiul art.47 alin (4) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare comunicam ca au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili:

Nr.

crt

Denumirea contribuabilului si C.U.I.

Domiciliul fiscal al

contribuabilului

Denumirea actului administrativ fiscal nr.si data actului
1.

SC JUCA & GANTA SNC

CUI 4222948

Str.Trandafirilor nr.34, bl.10, ap.8,

Baile Herculane, jud.CS

Titlu executoriu nr.10285/30.05.2017
2. SC EXPRES CIPI-MARIO SRL

Str.Trandafirilor nr.56, bl.90, ap.3,

Baile Herculane, jud.CS

Titlu executoriu

nr.10672/13.06.2017

`3. SC VLADUTU SRL

Str.Pecinisca nr.132,

Baile Herculane, jud.CS

Titlu executoriu

nr.10674/13.06.2017

    Actele administrativ fiscale pot fi consultate de titularii acestora la sediul organului fiscal emitent.

    Prezentul act administrativ fiscal se considera comunicat in termen de 15 zile de la data afisarii anuntului.

      Daca aveti nelamuriri in legatura cu acest anunt ne puteti contacta la numarul de telefon 0255-560439 sau la sediul nostru.


ANUNȚ

Orasul Baile Herculane, CUI 3227920 organizeaza licitatie publica cu strigare in vederea atribuirii prin inchiriere a unor casute(fara utilitati) amplasate pe domeniul public al orasului zona Parc Vicol conform Dispozitiei nr.286/15.06.2017,
Data licitatiei: 11.07.2017, ora 12
Depunerea ofertelor pana la 11.07.2017, ora 10
Locul desfasurarii: Primaria Baile Herculane str. M. Eminescu nr.10
Relatii suplimentare la tel: 0255/560439
            Conditiile de participare se pot studia la sediul Primariei Baile Herculane,Compartiment Domeniul public
            Garantie de participare – 20 lei
             Pretul minim de pornire – 40 lei/mp/luna (Casuta 4 mp – 160 lei/casuta/luna)
            Persoanele fizice sau juridice neautorizate a desfasura activitati comerciale sau care inregistreaza debite la bugetul local nu sunt acceptate la licitatie.
            In cazul anularii licitatiei sau neadjudecarii urmatoarea licitatie va avea loc la data de 18.07.2017.
 
ANUNȚ
Orasul Baile Herculane, CUI 3227920 organizeaza licitatie publica cu strigare in vederea atribuirii prin inchiriere a unui spatiu cu scopul de distributie presa in suprafata de 6 mp pe domeniul public al orasului zona Parc Vicol conform HCL nr.30/30.03.2017,
Data licitatiei: 12.07.2017, ora 12
Depunerea ofertelor pana la 12.07.2017, ora 10
Locul desfasurarii: Primaria Baile Herculane str. M. Eminescu nr.10
Relatii suplimentare la tel: 0255/560439
            Conditiile de participare se pot studia la sediul Primariei Baile Herculane,Compartiment Domeniul public
            Garantie de participare – 20 lei
             Pretul de pornire – 10 lei/mp/luna (Spatiu 6 mp – 60 lei/luna)
              Persoanele fizice sau juridice neautorizate a desfasura activitati comerciale sau care inregistreaza debite la bugetul local nu sunt acceptate la licitatie.
            In cazul anularii licitatiei sau neadjudecarii urmatoarea licitatie va avea loc la data de 19.07.2017.     

ANUNȚ COLECTIV

In temeiul art.47 alin (4) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare comunicam ca au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili:

Nr.

crt

Denumirea contribuabilului si C.U.I.

Domiciliul fiscal al

contribuabilului

Denumirea actului administrativ fiscal nr.si data actului
1.

SC PINUL NEGRU SRL

CUI 18790930

Plugova nr.346

Caras-Severin

Titlu executoriu nr.10287/30.05.2017

            Actele administrativ fiscale pot fi consultate de titularii acestora la sediul organului fiscal emitent.

            Prezentul act administrativ fiscal se considera comunicat in termen de 15 zile de la data afisarii anuntului.

            Daca aveti nelamuriri in legatura cu acest anunt ne puteti contacta la numarul de telefon 0255560439 sau la sediul nostru.


ANUNȚ COLECTIV

 In temeiul art.47 alin (4) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare comunicam ca au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili:

Nr.

crt

Denumirea contribuabilului si C.U.I.

Domiciliul fiscal al

contribuabilului

Denumirea actului administrativ fiscal nr.si data actului
1.

SC CRISTA COM SRL

CUI 3059649

Str.Trandafirilor nr.35, bl.A4, sc.A4, ap.8, Baile Herculane, Caras-Severin Titlu executoriu nr.10075/24.05.2017
2.

SC EMANCO IMPEX SRL

CUI 6624836

Str.Trandafirilor nr.62, sc.B, et.4, ap.17, Baile Herculane

Jud.Caras-Severin

Titlu executoriu nr.10076/24.05.2017

Actele administrativ fiscale pot fi consultate de titularii acestora la sediul organului fiscal emitent.

Prezentul act administrativ fiscal se considera comunicat in termen de 15 zile de la data afisarii anuntului.

Daca aveti nelamuriri in legatura cu acest anunt ne puteti contacta la numarul de telefon 0255560439 sau la sediul nostru.


ANUNȚ

Controlul intern desfășurat pe parcursul mai multor zile în cadrul compartimentului casierie din cadrul Primăriei s-a finalizat, iar comisia desemnată și-a înaintat raportul. Ancheta s-a întins pe perioada anilor 2010 – 2017, iar prejudiciul raportat se ridică la suma de 376448 lei, acestă sumă urmând a fi certificată de organele de cercetare penală prin expertiza judiciară ce se va desfășura. S-au luat și se vor lua în continuare toate măsurile necesare pentru recuperarea prejudiciului, precum și pentru prevenirea săvârșirii pe viitor a unor asemenea fapte.

calcul bani 45654033055 86514800


ANUNȚ

Vă informăm că INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENȚĂ "SEMENIC" al județului Caraș-Severin urmează să desfășoare, în data de 24.05.2017 "Exercițiul de cooperare cu forțe și mijloace pe linia managementuluiu unor situații de urgență generate de producerea unui seism în zona Băile Herculane” , exercițiu aprobat prin Planul de activități al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Caraș-Severin pentru anul 2017.

Componența echipajelor participante din cadrul fiecărei structuri cu atribuții în gestionarea situațiilor de urgență a fost stabilită astăzi 22.05.2017 în cadrul ședinței tehnice.

isu


ANUNȚ
 
CONCURS - POST ADMINISTRATOR DE PATRIMONIU
GRĂDINIȚA FLORE DE COLȚ - BĂILE HERCULANE
ORGANIZATOR: Ministerul Educației Naționale
Detalii despre participare, susținere, desfășurare, bibliografie pot fi vizualizate aici: pdf download
 
CONCURS - POST ÎNGRIJITOARE GRUPĂ PREȘCOLARI
GRĂDINIȚA FLORE DE COLȚ - BĂILE HERCULANE
ORGANIZATOR: Ministerul Educației Naționale
Detalii despre participare, susținele, desfășurare, bibliografie pot fi vizualizate aici: pdf download

ANUNȚ
Primăria Băile Herculane invită cetățenii, entitățile implicate în dezvoltarea locală, asociațiile de turism, reprezentanți ai societății civile și ai mediului de afaceri la o serie de dezbateri organizate pe diverse teme. Tematica și calendarul acestor dezbateri pot fi consultate pe pagina web a instituției în secțiunea Dezbateri publice.
dezbatere
 

ANUNȚ
În urma verificărilor efectuate de către Compartimentul de Audit, recent reînființat în cadrul primăriei la inițiativa domnului primar, au fost efectuate controale de fond în cadrul compartimentului casierie unde au fost sesizate nereguli. În urma acestor nereguli descoperite au fost luate toate măsurile de investigare si control la nivelul instituției precum si sesizarea organelor de cercetare penală din cadrul instituției abilitate. Pe măsură ce ancheta se va finaliza vom reveni cu amănunte.
audit energetic01

ANUNȚ
Orașul Băile Herculane, cu sediul in Băile Herculane, str.Mihai Eminescu, nr.10, judetul Caraș-Severin, tel.: 0255-560439, fax: 0255-560321, E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., CUI – 3227920, organizează procedura de Negociere Directă în vederea delegării de gestiune a transportului de persoane pe traseul secundar sezonier în orașul Băile Herculane, conform Hotărârii Consiliului Local Băile Herculane nr.23/29.04.2016, pentru Traseul Zona Vicol oraș Băile Herculane – Strand 7 Izvoare oraș Băile Herculane – Dus/Intors.
Durata contractului : 3 ani
Data negocierii: 15.05.2017, ora 12:00
Locul desfășurării licitației: Consiliul Local al orașului Băile Herculane, str.Mihai Eminescu, nr.10
Relații suplimentare la tel.0255-560439, fax: 0255-560321.
Documentația de atribuire va fi păstrată cea aprobată pentru Licitația Deschisă
34299 1 13135 fb im 2

Primăria Băile Herculane anunță toți contribuabilii,

 persoane fizice și juridice că de acum plata taxelor și impozitelor locale sau amenzilor se va putea face și online prin www.ghiseul.ro cât și cu cardul direct la casieria primăriei. A fost finalizată perioada de implementare și testare a sistemului, iar de acum aveți posibilitatea de a plati atât online de oriunde v-ati afla cu un card valid emis pe numele dvs., prin www.ghiseul.ro (plata fără autentificare) sau cu cardul direct la casieria primăriei. Sunt acceptate cardurile emise de următoarele banci:

 • Banca Comercială Română
 • Banca Raiffeisen
 • BRD – Groupe Société Générale
 • AlphaBank
 • CEC Bank
 • Banca Transilvania
 • ING Bank
 • Garanti Bank
 • Bancpost
 • Banca Românească
 • OTP Bank

Mai multe informații și instrucțiuni despre plata online găsiți aici: https://www.ghiseul.ro/ghiseul/public/informatii/intrebari-frecvente

Orașul Băile Herculane este înrolat în S.N.E.P. ("Sistemul Național Electronic de Plată online a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar")

Nu uitați! Doar până la 31 martie puteți beneficia de bonificația de -10% la plata impozitelor locale conform HCL nr.6 /12.01.2017

snep


Luna curățeniei la Băile Herculane!

Primăria Băile Herculane face un apel către toți cetățenii localității pentru a sprijini eforturile primăriei de curățare și înfrumusețare a stațiunii. Luna dinaintea marii sărbători a creștinătății să o dedicăm curățeniei, igenizării și înfrumusețării orașului nostru. Cu mic cu mare să participăm fiecare acolo unde locuim la acțiuni comune în jurul casei sau blocului, la străngerea gunoaielor și resturilor vegetale, văruirea pomilor, vopsirea gardurilor, plantarea florilor sau alte acțiuni care să îmbunătățească imaginea de ansamblu a orașului. Doar printr-un efort comun ne vom putea bucura așa cum merităm de un oraș și o stațiune primitoare și atrăgătoare pentru turiști.

flori


ANUNȚ

Primăria Băile Herculane aduce la cunoștința contribuabililor persoane fizice și juridice de pe raza UAT Băile Herculane că pentru plata cu anticipație până la data de 31.03.2017 a impozitului pe clădiri, impozitului pe teren și a impozitului pe mijloacele de transport, se acordă o bonificație de 10% din cuantumul acestora, conform HCL nr.6 / 12.01.2017.


ANUNŢ CONCURS

privind ocuparea unui post vacant

            Primăria oraşului Băile Herculane organizează concurs în data de 03.05.2017 pentru ocuparea unei functii publice vacante de Inspector Clasa I, grad profesional superior din cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Baile Herculane, după cum urmează:

 1. Compartiment Domeniu Public si Privat –  Inspector,  Clasa I,  Grad profesional – Superior– studii superioare – 1 post
CONDIŢII DE DESFĂŞURARE PROBA SCRISĂ INTERVIU CANDIDAT ADMIS
DATA

03.05.2017

 08.05.2017
ORA 11:00 11:00
LOCUL

Primăria oraşului

Băile Herculane

Primăria oraşului

Băile Herculane

Data limita pentru depunerea dosarelor in vederea participarii la concurs este 10.04.2017, ora 15,00.

Condiții de participare la concurs:

Candidaţii trebuie să indeplinească cumulativ condiţile prevăzute de art. 54 din Legea nr.

188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată cu completările şi modificările

ulterioare.

 a) arecetăţenia română şi domiciliul în România;

 b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

 c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

 d) are capacitate deplină de exerciţiu;

 e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;

 f) studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă in stiinte juridice

 g) vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minim 9 ani

 h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de falsuri a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

 i) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă

pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani dovedit, daca este cazul, cu copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă;

 j) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

k) cunostinte operare calculator – nivel mediu

Dosarele de înscriere la concurs se pot depuneîntermen de 20 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial, Partea a III-a, la sediul instituţiei și trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, cu completările şi modificările ulterioare:

a) formularul de înscriere pus la dispoziţie candidaţilor prin secretarul comisiei de concurs

din cadrul instituției;

b) copia actului de identitate;

c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

d) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă (formatul standard aprobat prin

Ordinul 192/2013) care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

e) cazierul judiciar;

f) adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni

anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile

sanitare abilitate;

g) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi

de poliţie politică.

h) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a fost destituită dintr-o

funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Bibliografie:

-           Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

-           Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

-           Legea 215/2001a administratiei publice locale,cu modificarile si completarile ulterioare.

-           Legea 213/1998 –proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare.

-           OUG 54 / 2006 – regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica cu completarile si modificarile ulterioare.

-           HG 168/2007 – Normele de aplicarea OUG 54/2006 regimul contractelor de concesiune si bunuri proprietate publica cu modificarile si completarile ulterioare.

-           Legea  nr.50/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii.

-           Legea nr. 544/2001, actualizată, cu modificarile si completarile ulterioare ,privind liberul acces la informaţiile de interes public;

-           Legea nr.24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, actualizată, cu modificarile si completarile ulterioare

Relaţii suplimentare se pot obţine zilnic între orele  9,00 – 14,00 la Compartimentul Resurse Umane din cadrul Primăriei oraşului Băile Herculane.

Nr. tel. 0255/560 439


ANUNŢ CONCURS

privind ocuparea unui post vacant

            Primăria oraşului Băile Herculane organizează concurs în data de 10.04.2017 pentru ocuparea unei functii contractuale vacante, după cum urmează:

 1. in cadrul Serviciului Public de Asistenta Sociala – Cresa al Consiliului Local al orasului Baile Herculane – 1 post
CONDIŢII DE DESFĂŞURARE PROBA SCRISĂ INTERVIU CANDIDAT ADMIS
DATA  10.04.2017  13.04.2017
ORA  10:00   10:00
LOCUL

Primăria oraşului

Băile Herculane

Primăria oraşului

Băile Herculane

Data limita pentru depunerea dosarelor in vederea participarii la concurs este 30.03.2017 ora 15:00

Conditiile generale de participare :

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale UniuniiEuropenesau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivitcerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de falsuri a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice sunt :

1. Muncitor necalificat in cadrul Serviciului Public de Asistenta Sociala – Cresa al Consiliului Local al orasului Baile Herculane - 1 post

- studii gimnaziale / medii

- conditiile minime de vechime necesare participarii la concursul de recrutare – minim 2 ani

Concursul constă în: selectia dosarelor, probă scrisă şi interviu.

Dosarele de înscriere se depun la sediul Primăriei orasului Baile Herculane în temen de 10 zile lucratoare de la afisarea anunţului, si vor conține:

a) Cerere de inscriere la concurs adresata primarului orasului ;

b) Copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;

             c) Copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea publica;

d) Carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si /sau in specialitatea studiilor, in copie;

e) Cazierul judiciar sau o declaratie pe proprie raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;

f) Adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatilesanitare abilitate;

Acteleprevăzute la lit. b),c),-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Bibliografie:

 1. Ordinul nr. 1955/1995 pentru aprobarea Normelor de igiena privind unitatile pentru ocrotirea ,educarea si instruirea copiilor si tinerilor , cu modificarile si completarile ulterioare.
 2. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
 3. Legea nr. 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca, cu modificările şi completările ulterioare
 4. Ordinul 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă si sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei       

Calendarul de desfăşurare al concursului:

- Data-limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs : 30.03.2017 ora 15:00;

-  Afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor pana in data de : 31.03.2017

- Termenul de depunere al contestațiilor pentru selectia dosarelor pana in data de 03.04.2017

- Sustinerea probei scrise in data de 10.04.2017 ora 10

- Rezultatul probei scrise se va face in data de 10.04.2017

- Termenul de depunere al contestațiilor pentru proba scrisa este pana in data de 11.04.2016

- Sustinerea probei interviu pentru candidatii admisi la probascrisa va avealoc in data de 13.04.2017, ora 10

- Rezultatul probei inteviu se va face in data de 14.04.2017

-Termenul de depunere al contestațiilor pentru proba interviu este pana in data de 18.04.2017

- Rezultatele finale ale concursului se vor afișa în data de 19.04.2017

Relaţii suplimentare se pot obţine zilnic între orele  9,00 – 14,00 la Compartimentul Resurse Umane din cadrul Primăriei oraşului Băile Herculane. nr. tel. 0255/560 439.


ANUNT COLECTIV

In temeiul art.47 alin (4) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare comunicam ca au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili:

Nr.

crt

Denumirea contribuabilului si C.U.I.

Domiciliul fiscal al

contribuabilului

Denumirea actului administrativ fiscal nr.si data actului
1.

SC LINELA PROD SRL

CUI 16006913

Piata 1 Decembrie 1918 nr.4, Resita

Caras-Severin

Titlu executoriu nr.16075/29.12.2016
 • Actele administrativ fiscale pot fi consultate de titularii acestora la sediul organului fiscal emitent.
 • Prezentul act administrativ fiscal se considera comunicat in termen de 15 zile de la data afisarii anuntului.
 • Daca aveti nelamuriri in legatura cu acest anunt ne puteti contacta la numarul de telefon 0255560439 sau la sediul nostru.

 

tarife energie electrica.1

În urma schimbării furnizorului de electricitate și a compensării energiei produse de parcul fotovoltaic primele rezultate pozitive au și început să apară. De la o factură cu energia electrică consumată în ianuarie 2016 de aprox. 21.750 lei la o factură de 13.500 lei în ianuarie 2017, rezultă o economie de aprox. 40% în bugetul primăriei, procent ce se va mari pe măsură ce ne apropiem de sezonul cald.


ANUNȚ COLECTIV

In temeiul art.47 alin (4) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare comunicam ca au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili:

Nr.

crt

Denumirea contribuabilului si C.U.I.

Domiciliul fiscal al

Contribuabilului

Denumirea actului administrativ fiscal nr.si data actului
1.

SC PONTON SRL

CUI 21600784

Str.Trandafirilor nr.1B

B. Herculane,               Caras-Severin

Titlu executoriu nr.15660/16.12.2016
2.

SC SCM BAILE CERNEI SRL

CUI 27039460

Str.Cernei nr.16

 Baile Herculane

Caras-Severin

Titlu executoriu nr.15697/16.12.2016
3.

SC SIR-UZAN SRL

CUI 19492567

Str.Trandafirilor nr.5, sc.A, et.3, ap.3, Baile Herculane

Caras-Severin

Titlu executoriu

nr.15661/16.12.2016

4.

ASOCIATIA ROBIN HOOD

CUI 9281465

Str.Trandafirilor nr.86,

 Baile Herculane,

Caras-Severin

Titlu executoriu

nr.15664/16.12.2016

5.

SC Z.M.F. & FREMAR PRODUCTION SRL

CUI 29502536

Str.Trandafirilor nr.110,

Baile Herculane,

Caras-Severin

Titlu executoriu

nr.15668/16.12.2016

6.

SC DANTUD COM SRL

CUI 15502374

Str.Trandafirilor nr.35, bl.11, sc.1, et.3, ap.11,

Baile Herculane,

Caras-Severin

Titlu executoriu nr.15663/16.12.2016

Actele administrativ fiscale pot fi consultate de titularii acestora la sediul organului fiscal emitent.

Prezentul act administrativ fiscal se considera comunicat in termen de 15 zile de la data afisarii anuntului.

Daca aveti nelamuriri in legatura cu acest anunt ne puteti contacta la numarul de telefon 0255560439 sau la sediul nostru.


ANUNȚ

1. REGULI SI MĂSURI NECESARE A FI CUNOSCUTE DE CĂTRE CETĂȚENI


2. PREVENIREA APARITIEI DE SITUAȚII DE URGENȚĂ ÎN RESTAURANTE, CAFENELE, BRASERII, SAU BARURI 

ISU

materialul poate fi vizualizat în întregime urmând linkul de mai jos:

http://primaria-baileherculane.ro/pdf/masuri.pdf


ANUNŢ CONCURS

privind ocuparea unui post vacant

            Primăria oraşului Băile Herculane organizează concurs în data de 25.01.2017 pentru ocuparea unei functii publice vacante de consilier Clasa I, grad profesional debutant din cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului BaileHerculane, după cum urmează:

 1. Serviciul Economic – Compartiment Contabilitate si  Probleme de invatamant, Casierie –  Consilier,  ClasaI,  Grad profesional – Debutant– studii superioare – 1 post
CONDIŢII DE DESFĂŞURARE PROBA SCRISĂ INTERVIU CANDIDAT ADMIS
DATA
 1. 25.01.2017
 30.01.2017
ORA 11:00 11:00
LOCUL

Primăria oraşului

Băile Herculane

Primăria oraşului

Băile Herculane

Data limita pentru depunerea dosarelor in vederea participarii la concurs este 10.01.2017, ora 15:00.

Condiții de participare la concurs:

Candidaţii trebuie să indeplinească cumulativ condiţile prevăzute de art. 54 din Legea nr.

188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată cu completările şi modificările

ulterioare.

 a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;

 b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

 c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

 d) are capacitate deplină de exerciţiu;

 e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;

 f) studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă in stiinte economice

 g) vechime în specialitate a studiilor necesare exercitării funcţiei publice: nu este cazul

 h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de falsuri a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

 i) nu a fostdestituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă

pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani dovedit, daca este cazul, cu copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă;

 j) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

k) cunostinte operare calculator – nivel mediu

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial, Partea a III-a, la sediul instituţiei și trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, cu completările şi modificările ulterioare:

a) formularul de înscriere pus la dispoziţie candidaţilor prin secretarul comisiei de concurs

din cadrul instituției;

b) copia actului de identitate;

c) copiile diplomlelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

d) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă (formatul standard aprobat prin

Ordinul 192/2013) care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

e) cazierul judiciar;

f) adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu celmult 6 luni

anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile

sanitare abilitate;

g) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi

de poliţie politică.

h) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a fost destituită dintr-o

funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Bibliografie:

-           Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

-           Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

-           Legea nr. 82/1991 – Legea contabilitatii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

-           O.M.F. nr.1917/2005 pentruaprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, cu modificarile si completarile ulterioare.

-           Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.

-           Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Relaţii suplimentare se pot obţine zilnic între orele  9,00 – 14,00 la Compartimentul Resurse Umane din cadrul Primăriei oraşului Băile Herculane.

Nr. tel. 0255/560 439.


Depunere cerere finanțare

În urma eforturilor suținute pe parcursul ultimelor luni de zile echipa de proiect anunță depunerea cererii de finanțare pentru proiectul "Conservarea si valorificarea patrimoniului natural și construit pentru dezvoltarea turismului balnear în stațiunea Băile Herculane", proiect în valoare de aproximativ 3,5 milioane euro, având ca obiective următoarele: reabilitare Parc Vicol, reabilitare str. Piața Hercules, str. Piața 1 Mai, str. Mihai Eminescu precum și reabilitarea a trei poduri.

IMG 0636


ANUNT COLECTIV

In temeiul art.47 alin (4) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare comunicam ca au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili:

Nr.

crt

Denumirea contribuabilului si C.U.I.

Domiciliul fiscal al

Contribuabilului

Denumirea actului administrativ fiscal nr.si data actului
1. SC IANIS TRANS SRL Str.Trandafirilor nr.34, sc.3, ap.3 B. Herculane,       Caras-Severin Titlu executoriu nr.14146/31.10.2016
2. SC CRISTA COM SRL Str.Trandafirilor nr.35, bl.A4, ap.8 Baile Herculane Caras-Severin Titlu executoriu nr.14143/31.10.2016
3. SC JUCA & GANTA SNC

Str.Trandafirilor nr.34, bl.10, ap.8 Baile Herculane

Caras-Severin

Titlu executoriu

nr.14147/31.10.2016

4. SC AUTO SILVER SRL Str.Pecinisca nr.164, Baile Herculane, Caras-Severin

Titlu executoriu

nr.14140/31.10.2016

 Actele administrativ fiscale pot fi consultate de titularii acestora la sediul organului fiscal emitent.

 Prezentul act administrativ fiscal se considera comunicat in termen de 15 zile de la data afisarii anuntului.

 Daca aveti nelamuriri in legatura cu acest anunt ne puteti contacta la numarul de telefon 0255560439     sau  la sediul nostru.


ANUNT COLECTIV

In temeiul art.47 alin (4) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare comunicam ca au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili:

Nr.

crt

Denumirea contribuabilului si C.U.I.

Domiciliul fiscal al

Contribuabilului

Denumirea actului administrativ fiscal nr.si data actului
1. SC SEVEN SRL Str.Aleea Florilor nr.7, Baile Herculane,       Caras-Severin Titlu executoriu nr.13992/27.10.2016
2. SC ANB NATIDAN SRL Str.Sfanta Varvara, bl.39, et.1, ap.11, Anina, Caras-Severin Titlu executoriu nr.13986/27.10.2016

Actele administrativ fiscale pot fi consultate de titularii acestora la sediul organului fiscal emitent.

Prezentul act administrativ fiscal se considera comunicat in termen de 15 zile de la data afisarii anuntului.

Daca aveti nelamuriri in legatura cu acest anunt ne puteti contacta la numarul de telefon 0255-560439 sau la sediul nostru.

 


ANUNȚ

În urma sesizărilor venite din partea SC Ecologica - Băile Herculane, rugăm locuitorii orașului ce folosesc sobe la incălzirea locuințelor să nu mai arunce cenușa rezultată în containerele de plastic, există riscul aprinderii deșeurilor și distrugerii pubelelor. Vă mulțumim!

cenusa ingrasamant bio 40654

 


ANUNT
Primaria orasului Baile Herculane cu sediul in localitatea Baile Herculane str. M. Eminescu nr.10 , judetul Caras Severin organizeazã in baza HG nr. 286//2011 concurs pentru ocuparea unei functii contractuale vacante de:
- MUNCITOR NECALIFICAT in cadrul Serviciului Public de Asistenta Sociala – Cresa - al Consiliului Local al orasului Baile Herculane– 1 post
Pentru participarea la concurs candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
- studii gimnaziale / medii
- conditiile minime de vechime necesare participarii la concursul de recrutare – minim 2 ani

Concursul se vadesfa sura astfel:
- Proba scrisa in data de 21.12.2016, ora 10
- Proba interviu in data de 23.12.2016, ora 10

Candidatii vor depune dosarele de participare la concurs pana la data de: 13.12.2016, ora 15.00 la sediul Primariei orasului Baile Herculane.
Relaţii suplimentare la sediul: Primariei orasului Baile Herculane, Comp. Resurse Umane - telefon: 0255/560439.


DISPOZITIE

privind stabilirea locurilor speciale de afisaj electoral pentru Alegerile pentru Camera Deputatilor si Senat din anul 2016

            Avand in vedere dispozitiile art. 79 alin (1) din Legea 208/2015 privind alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor, precum si pentru organizarea si functionarea Autoritatii Electorale Permanente,

            Tinand seama de Calendarul actiunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor din anul 2016, aprobat prin HG nr.. 635/2016

            In temeiul art. 63 alin 1 lit. a , alin 2 si art. 68 din Legea admininistratiei publice locale nr. 215/2001, cu modificarile si compleetarile ulterioare,                                 

                                                                       

DISPUNE:

Art. 1  Se stabilesc locurile speciale de afisaj electoral pentru  Alegerile pentru Senat si Camera Deputatilor din anul 2016, dupa cum urmeaza:

-Panoul  de la Sediul Primariei orasului Baile Herculane, situat in Strada  Mihai Eminescu nr. 10 

-Panoul de la Sediul Protopopiatului Ortodox roman, situat  in Strada Cernei nr. 4

-Panoul de la Podul Rosu, intersectia cu Strada Zavoiului

-Panoul de la Scoala Generala , situata in Strada Castanilor nr. 17

-Panoul de la Bloc 11, situat in Strada Trandafirilor , zona Fabrica de paine

-Panoul de la Liceul Hercules, situat in Strada Trandafirilor nr.36, zona blocuri Pecinisca

-Panoul de la Piata agroalimentara , situata in Strada Trandafirilor, zona blocuri Pecinisca

-Panoul de la Caminul Cultural Pecinisca, situat in Strada Pecinisca nr. 9

Art. 2 Prezenta dispozitie intra in vigoare si se comunica potrivit legii.

P R I M A R,

MICLĂU CRISTIAN

                                                                                

NR.266/03.11.2016

 


 

ss

INVITAȚIE
(LA SEDINTA DE DESEMNARE A REPREZENTANTILOR PROPRIETARILOR CU CERERI NESOLUTIONATE INTEMEIATE PE PREV. LEGII 18/1991)

Prin prezenta, va invitam sa participati la sedinta de desemnare a reprezentantilor proprietarilor care au depus cereri NESOLUTIONATE IN PREZENT intemeiate pe prev. Legii 18/1991 vizand reconstituirea drepturilor de proprietate.
Sedinta este organizata de Primaria Baile Herculane, la sediul situat in Orasul Baile Herculane, Str. Mihai Eminescu nr. 10 si va avea loc

Miercuri 9 noiembrie 2016 orele 13-15 in Sala de Sedinte.
Din considerente de spatiu, mentionam ca INVITATIA SE ADRESEAZA EXCLUSIV PROPRIETARILOR CU CERERI INTEMEIATE PE PREV. Legii 18, NESOLUTIONATE IN PREZENT SAU MANDATARILOR ACESTORA.
Prezenta este optionala.

PRIMAR
Cristian MICLĂU

 


Consilier IA

Primăria Oraşului Băile Herculane

 
 

Primăria Oraşului Băile Herculane, Județul Caraş-Severin organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de consilier IA în cadrul Serviciului Public de Gospodărie Comunală al Consiliului Local al Oraşului Băile Herculane -1 post.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 • cursuri de calificare în domeniul managementului de mediu;
 • cunoştinţe operare calculator – nivel mediu;
 • condiţiile minime de vechime in specialitatea studiilor necesare participării la concursul de recrutare – minimum 5 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 16 noiembrie 2016, ora 15:00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 24 noiembrie 2016, ora 10:00: proba scrisă;
 • 29 noiembrie 2016, ora 10:00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Oraşului Băile Herculane, str. M. Eminescu nr. 10, Județul Caraş-Severin, telefon: 0255/560.439.

 

In atentia oamenilor de afaceri din Baile Herculane si judetul Caras-Severin.


Prin amabilitatea domnului Gerd Bommer noul Consilier Comercial ce a preluat de curand conducerea Sectiei Comerciale a Ambasadei Austriei din Bucuresti va aducem la cunostinta posibilitatile de cooperare Romano-Austriece pe diverse planuri si domenii de interes pentru oamenii de afaceri din Baile Herculane si judetul Caras-Severin. In acest scop a fost creat special site-ul http://www.advantageaustria.org/ro/Oesterreich-in-Rumaenien.ro.html cu sectiune in limba romana de unde puteti afla mai multe amanunte importante in dezvoltarea relatiilor bilaterale.

 

advantageaustria logo 1 1200x565

 

 


ANUNȚ

            Persoanele care au beneficiat de alimente de la Programul Operational Ajutorarea  Persoanelor  Defavorizate, vor mai beneficia suplimentar de cate un pachet de alimente incepand cu data de 11.10.2016, orele 10:00 – 14:00 la Cantina  Sociala  din  Baile Herculane.

 PRIMAR,

MICLAU CRISTIAN

 alimente poad


În atenția turiștilor care au vizitat și intenționează să viziteze stațiunea Băile Herculane

logo

Chestionarul de față face parte dintr-o cercetare realizată de Primăria Orașului Băile Herculane, pentru a determina interesul turiștilor în vizitarea stațiunii în cazul în care aceasta ar fi reabilitată și serviciile oferite la momentul actual în zonă. Chestionarul face parte din proiectul ”Conservarea și valorificare patrimoniului natural și construit pentru dezvoltarea turismului balnear în stațiunea Băile Herculane”, realizat de Primăria Orașului Băile Herculane prin intermediul PROGRAMULUI OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020, AXA PRIORITARĂ 7, PRIORITATEA DE INVESTIȚII 7.1 - Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului. Participarea dumneavoastră este voluntară, nu vă este solicitat numele și în consecință puteți să vă păstrați anonimatul, iar răspunsurile dumneavoastră vor fi folosite numai în scop de cercetare. Răspunsurile care vor fi obţinute nu vor fi comunicate nimănui în această formă. Va fi studiat numai procentul respondenților care au o părere sau alta. Vă mulțumim pentru timpul acordat!

urmați link-ul de mai jos

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/2016BaileHerculaneTurism


ANUNŢ CONCURS
privind ocuparea unui post vacant

Primăria oraşului Băile Herculane organizează concurs în data de 22.11.2016 pentru ocuparea unei functii publice vacante de consilier Clasa I, grad profesional debutant din cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Baile Herculane, după cum urmează:
1. Serviciul Economic- Compartiment Contabilitate s iProbleme de invatamant, Casierie – Consilier, ClasaI, Grad profesional – Debutant– studii superioare – 1 post

 

CONDIŢII DE DESFĂŞURARE PROBA SCRISĂ INTERVIU CANDIDAT ADMIS
DATA
 1. 22.11.2016
 2. 25.11.2016
 
ORA 11,00 11,00
LOCUL

Primăriaoraşului

BăileHerculane

Primăriaoraşului

BăileHerculane

Data limita pentru depunerea dosarelor in vederea participarii la concurs este 09.11.2016, ora 15,00.

Condiții de participare la concurs:
Candidaţii trebuie să indeplinească cumulativ condiţile prevăzute de art. 54 din Legea nr.
188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată cu completările şi modificările
ulterioare.
a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bazăde examen medical de specialitate;
f) studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă in stiinte economice
g) vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: nu este cazul
h) nu a fostcondamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de falsuri a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
i) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă
pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani dovedit, daca este cazul, cu copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă;
j) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.
k) cunostinte operare calculator – nivel mediu

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial, Partea a III-a, la sediul instituţiei și trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, cu completările şi modificările ulterioare:
a) formularul de înscriere pus la dispoziţie candidaţilor prin secretarul comisiei de concurs
din cadrul instituției;
b) copia actului de identitate;
c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
d) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă (formatul standard aprobat prin
Ordinul 192/2013) care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
e) cazierul judiciar;
f) adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni
anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile
sanitare abilitate;
g) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să atestecă nu a desfăşurat activităţi
de poliţie politică.
h) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a fost destituită dintr-o
funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.
Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Bibliografie:

- Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
- Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.
- Legea nr. 82/1991 – Legea contabilitatii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
- O.M.F. nr.1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, cu modificarile si completarile ulterioare.
- Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.
- Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Relaţii suplimentare se pot obţine zilnic între orele 9,00 – 14,00 la Compartimentul Resurse Umane din cadrul Primăriei oraşului BăileHerculane.
Nr. tel. 0255/560 439.


 

A N U N T

large taxes twiceIMPORTANT. Acordarea de înlesniri la plata obligațiilor fiscale datorate bugetului local al Orașului Băile Herculane de către persoanele fizice și juridice. Începând cu data de 10 octombrie 2016 toți cei ce își vor achita obligațiile la bugetul local aferente anului 2016 sau anilor anteriori (integral) până pe data de 15 decembrie 2016 sunt scutiți de plata majorărilor de întârziere. Să facem împreună, persoane fizice și juridice un mic efort să putem asigura orașului nostru un buget mai bun pe anul 2017.

 

 

 


 

 A N U N T

Primăria orasului Baile Herculane, prin Serviciul Public de Asistenta Sociala, anunţă membrii comunităţii că, începând cu data de 17 octombrie 2016, pot depune cererile în vederea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinţei în sezonul rece 2016-2017.

 Cetăţenii care solicităacordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei pentru sezonul rece 1 noiembrie 2016 – 31 martie 2017, vor depune  pe lângă cererea şi declaraţia pe propria răspundere  acte doveditoare:

1.Componenţa familiei se dovedeşte cu următoarele acte:
-actele de identitate ale solicitantului şi membrilor familiei (B.I., C.I., C.I.P.);
-certificatele de naştere ale copiilor în vârstă de până la 14 ani;
-certificatul de căsătorie sau, după caz, hotărârea de divorţ;
-hotărâre definitivă de încuviinţare a adopţiei, de plasament familial al minorului;
-actul din care să rezulte calitatea de tutore sau curator.
-alte documente solicitate, după caz:

2.Veniturile se dovedesc cu următoarele acte, după caz:
-adeverinţă de salariat, din care să reiasă venitul net şi valoarea bonurilor de masă, prime, indemnizaţii de hrană, etc;
-talon de şomaj;
-talon de alocaţie de stat;
-talon de pensie, pentru toate categoriile de pensii;
-talon de indemnizaţie, pentru toate categoriile de indemnizaţii;
-certificat de încadrare în grad de handicap;
-adeverinţă de venit eliberată de Administraţia Finanţelor Publice pentru anii 2015-2016 pentru toţi membri adulţi, indiferent de venitul obţinut (în funcţie de veniturile obţinute vor putea fi solicitate la depunere acte suplimentare, de exemplu: un extras de cont pentru luna în care se depune cererea pentru a constata dacă persoana sau familia deţine un depozit bancar cu valoare mai mare de 3000 lei).
-alte documente doveditoare, după caz.

3.Locuinţa se dovedeşte cu următoarele acte, după caz:
-contractul de vânzare – cumpărare deţinut de titular;
-contractul de vânzare-cumpărare cu clauză de întreţinere sau cu clauză de habitaţie;
-actul de succesiune deţinut de titular;
-contractul de închiriere deţinut de titular;
-contractul de comodat deţinut de titular;
-împuternicirea legală întocmită de proprietarul locuinţei sau de titularul contractului de închiriere, ori de reprezentantul legal al persoanei singure care nu a împlinit vârsta de 16 ani.
- alte documente solicitate, după caz.

4.Furnizorul de  energie electrică se dovedeşte cu factura emisă  de ENEL.

            Menţionăm că cererea şi declaraţia pe proprie răspundere va fi primită doar în situaţia în care se vor prezenta toate documentele solicitate.
            Cererea şi declaraţia pe propria răspundere, precum şi celelalte acte doveditoare privind componenţa familiei şi veniturile realizate, se înregistrează la Serviciul Public de asistenta sociala din cadrul Primariei orasului Baile Herculane, la sediul din Str. M. Eminescu, nr.10


A N U N Ţ
EXAMEN PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL FUNCŢIONARI PUBLICI

   Primăria oraşului Băile Herculane, cu sediul în Băile Herculane, Str. M. Eminescu, Nr. 10, organizează în data de 24.10.2016, ora 11,00 examen de promovare în grad profesional pentru următoarele funcţii publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului si din cadrul Serviciul Public Comunitar Local pentru Evidenţa Persoanelor al Consiliului Local al orasului Baile Herculane:

  NR.  CRT. FUNCŢIA PUBLICĂ CONFORM STATULUI DE PERSONAL FUNCŢIA PUBLICĂ ÎN CARE URMEAZĂ SĂ PROMOVEZE
  1. funcţia publică de consilier, clasa I, grad profesional asistent - Compartiment ImpoziteşiTaxe; funcţia publică de consilier, clasa I, grad profesional principal – Compartiment ImpoziteşiTaxe;
  2. funcţia publică de inspector, clasa I, grad profesional principal - Serviciul Public Comunitar Local pentru Evidenţa Persoanelor; funcţia publică de inspector, clasa I, grad profesional superior – Serviciul Public Comunitar Local pentru Evidenţa Persoanelor;

Examenul de promovare în grad profesional se va desfăşura cu respectarea următoarei condiţii:
a) copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţă eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani;
c) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3.
Examenul de promovare se va organiza în baza prevederilor Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioareşi a HG nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, acualizată, cu modificările şi completarile ulterioare, la sediul Primăriei oraşului Băile Herculane, Str. M. Eminescu, Nr.10.
Examenul de promovare în grad profesional va consta în probă scrisă şi interviu. Proba scrisă va avea loc în data de 24.10.2016, ora 11,00, la sediul Primăriei oraşului Băile Herculane, iar interviul în data de 26.10.2016 ora 12,00.

 BIBLIOGRAFIE:

- Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, Monitorul Oficial, Partea I nr.365 din 29 mai 2007, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legeaa dministraţiei publice locale nr.215/2001, Monitorul Oficial, Partea I nr.123 din 20 februarie 2007, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Lege nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, Monitorul Oficial, Partea I nr. 525 din 02 august 2007, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională, cu modificările şi completările ulterioare, Monitorul Oficial, Partea I nr. 70 din 03/02/2003;
- Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, Monitorul Oficial, Partea I nr. 663 din 23/10/2001;

Relaţii suplimentare se obţin la:  Compartiment Resurse Umane, tel. 0255-560439


 

Primăria orașului Băile Herculane

ANUNȚ: Parcarea publică a orașului din zona UGSR (Hotel Geta) nu este disponibilă în perioada 07 septembrie 2016 - 12 septembrie 2016, în cazul autoturismelor deja parcate vă rugăm să eliberați zona ce va fi destinată evenimentului "Zilele orașului Băile Herculane".

Vă mulțumim!

 


Primaria orasului Baile Herculane cu sediul in localitatea Baile Herculane str.M. Eminescu nr.10 , judetul Caras-Severin organizeaza in baza HG nr. 286//2011 concurs pentru ocuparea unor functii contractuale vacante de:

 

MUNCITOR CALIFICAT I (specialitate electrician) in cadrul Compartimentului postimplementare proiect Centrala Fotovoltaica - 1 post
Pentru participarea la concurs candidatii trebuie sa indeplineasca unrmatoarele conditii:
- studii medii / liceale
- specialitate electrician
- conditiile minime de vechime in specialitatea studiilor necesare participarii la concursul de recrutare – minim 2 ani
 
MUNCITOR NECALIFICAT – 1 post
Pentru participarea la concurs candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
- studii gimnaziale / medii
- vechimea nu este necesara
Potrivit art.9 alin.2 al Contractului de finantare nr. 46/RES/10.06.2013  pentru postul de muncitor calificat I(electrician) candidatii trebuie sa fie barbati, iar pentru postul de muncitor necalificat candidatii trebuie sa fie femei.
Concursul se va desfasura astfel:  
- Proba scrisa in data de 06.09.2016,  ora 10
- Proba interviu in data de 09.09.2016, ora 10
 
Candidatii vor depune dosarele de participare la concurs pana la data de:  26.08.2016, ora 15,30 la sediul Primariei orasului Baile Herculane.   
Relaţii suplimentare la sediul: Primariei orasului Baile Herculane, Comp. Resurse Umane - telefon: 0255/560439.
 

Consilier superior

Primăria Oraşului Băile Herculane

 
logo 229557326
 
 

Primăria Oraşului Băile Herculane, județul Caraş-Severin organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție, vacantă, de consilier, clasa I, grad profesional superior.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe juridice;
 • condiţiile minime de vechime în specialitatea studiilor necesare participării la concursul de recrutare 9 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 22 august 2016, ora 15:00: termen limită de depunere a dosarelor;
 • 05 septembrie 2016, ora 11:00: proba scrisă;
 • 08 septembrie 2016, ora 11:00: proba interviu.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare la sediul Primăriei Oraşului Băile Herculane, telefon: 0255.560.439.